Axelborg koncerterne

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 05 - side 102-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

AXELBORG KONCERTERNE

Den 28. Koncert fra Koncertsalsstudiet i Axelborg er overstaaet og
Sæsonen dermed afsluttet for i Aar. Disse Koncerter er trods Hr. Karl Larsen de vigtigste Musikbegivenheder i Danmark, og naar Speakeren indleder dem paa tysk, engelsk og fransk, understreges deres Betyd- ning endnu stærkere. For det første har de den største Tilhørerkreds nogen dansk Koncert har herhjemme, for det andet er de Danmarks musikalske Facade mod Udlandet. De er tillige af officiel repræsentativ Betydning, da det er den danske Statsradiofoni, de ' r sender disse Kon- certer. Udlandet har altsaa Ret til at opfatte dem som Udtryk for det nationale musikalske Standpunkt i Danmark. Og Udlandet hører fak- tisk disse Koncerter. Der var altsaa. her en enestaaende Lejlighed til at gøre Evropa bekendt med dansk Tonekunst. Gør vi det? - Nej! - I den sidste Halvdel af Sæsonen (14.-28. Koncert) er der sendt 1 (een) dansk Symphoni, 1 Orkestersuite, to danske Ouverturer, to Sange af du Puy's »Ungdom og Galskab« - Olufs Romance af Elver- skud og Kongesørinens Romance af Tornerose. Det er alt, og det er et meget pænt Program til een Koncert. Altsaa: Dansk Musik disponerer over en Fjo~tendedel af disse Koncerters Tid. Og af det fremførte er kun een Komposition af en endnu levende Komponist.

Kan det virkelig ikke lade sig gøre at raabe saa højt, at de ansvarlige kan forstaa, at dette er en Skandale. Vi har for første Gang i Verden faaet et Middel til at gøre os internationalt gældende; men vi lader være at bruge det. I -Stedet for sender vi italienske Operaudtog. Ligegyldigt i hvor høj Grad Radioens Programledelse anser sig for hævet over en Provinslytters Mening, vil jeg blive ved at fastslaa den Sandhed, at den danske Statsradiofonis musikalske Hovedopgave er den danske Musik. Det vil sige, at den danske Musik paa Axelborg Koncerterne og deres Efterfølgere i Stærekassen ikke bør disponere over mindre end en Trediedel af disse Koncerters Spilletid, og af denne Spilletid bør ikke mindre end en Trediedel være forbeholdt de nu

levende Komponister. - Statsradiofonien har bestaaet i fem Aar

hvormange af Carl Nielsen's Symphonier har den udsendt?

Ved at overlade den danske Musik en Trediedel af Spilletiden paa de officielt mod Udlandet vendte Koncerter, var det muligt at lægge en Slags Femaarsplan, saaledes at den danske Musiks Hovedværker i Løbet af nogle Aar kunde blive spillede og tildels gentagede, saaledes at de blev tilegnede og den danske Tone erkendt som noget for os seæ,rpræget. Mener Kammersangeren og hans Magister sig ikke i Besiddelse af fornøden Kendskab til den danske Musik til, at Iøse denne Opgave,-saa skal jeg gerne paatage mig at skaffe den løst.

Men den skpil løses til Bunds. Det vil sige, alt skal sa Ates ind paa at give disse Værker de bedste Betingelser ved Opførelserne - de omhyggeligste Prøver, de bedste Dirigenter og Solister. Hvorfor har Radiofonien ikke henvendt sig til Carl Nielsen, og bedt ham om at lede sine egne Værker, der er af absolut international Betydning, og til Høeberg, Hammerich og Hye-Knudsen om at lede Radiofoniens store Koncerter med et dansk Program i Stedet for nogle af de tyske Generalmusikdirektører, de ynder at sende Bud efter. De vil hver for sig have Opgaver, som de vil kunne Iøse til Bunds indenfor dansk Musik. Jeg nævner dem ikke for at forklejne Radioens egne Kapelmestre; men for at vise, at Blodsfornyelsen kan- naas herhjemme, og den kan i høj Grad tiltrænges. Radioens Kapelmestre overarbejdes i Virkeligheden urimeligt.

Overfor den nuværende Programche~f synes al saglig begrundet, Henstilling om en større Hensyntagen til den danske Musik at være spildt. Der levnes da kun Protestraabet; men det skal ikke aflade-, før Radioraadet indser, at her er en Mand---som, negligerer netop det, der er hans specielle Opgave, den Opgave, som ingen anden løser for os, og hvis Løsning er paatrængende nødvendig . nu - at vise, at. vi har. en for os ejendommelig og,særpræg!--t.dansk Musik.

Richard Hove, Thisted.