Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 05 - side 119-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

VED OTTO MORTENSEN

/1 Vi bragte i april-nummeret meddelelsen om to tyske musikpædagogiske kursus for udlændinge, det ene findende sted i berlin, det andet i frankfurt/oder. Medens det første former sig som én' række besøg i forskellige be~linske skoler, folkemusikskoler og konservatorier, består det andet i en rent praktisk uddannelse. Herman Reichenbach, der leder dette kursus, og Eduard Meier-Menzel underviser gennem hele kursus-tiden (6.-26. juli); den første i fagene: ny musik og skole, korøvelse, instrumentalmusik i skolen (blokfløjte), den anden i stemmedannelse. I løbet af dagene 7.9. juli vil Heinrich Martens-tale om den prøjsiske skolemusikreforms opbygning og læreplan, fra 10.-18. vil Frida Loebenstein indføre kursus-deltagerne i den instrumentale begyndelsesundervisning på grundlag af tonika-do, og endelig underviser Rudolf 'Bode i dagene 20.25.-Juli i gymnastik. Danske instrumental-lærere har i Frieda Loebenstein's del af kursus'et en enestående chance til at blive bekendte med anvendelsen af tonika-do i deres begynder-undervisning, hvorfor vi kraftigt anbefaler dette kursus. Prisen for deltagelse i dette er 60 RM og 5 RM i indskrivningsgebyr. I »musikheim«, hvor kursuset finder sted, vil 30 deltagere kunne bo. For disse vil ophold og forplejning daglig andrage 4,50 RM.

Forespørgsler og tilmeldelser sendes til: die musikabteilung des zentralinstituts fiir erziehung und unterricht, berlin W 3, potsdamer strasse 120. Ind

betaling kan ske på centralinstitutet's postscheckkonto, berlin 68 731.

1/ Under ledelse af hr. Otto Blensdorf og under medvirkning af rytmiklærerinderne Charlotte Blensdorf og Gerda Alexandei` afholdes der i vedbæk i tiden I. juli-12. august 3 feriekursus z rytmik. Kursus I (fra 1.-14. juli) og kursus II (fra 17.-30. juli) er særlig tilrettelagt for pædagoger, hvadenten disse underviser i børnehaven, skolen, værneskolen eller i specialfag som musik (børneorkester), gymnastik, kunst, tegni.ng eller sløjd. Formålet er at give deltagerne lejli hed til at sætte sig ind i

sådanne moderne pædagogiske principper, som ved rytmikkens hjælp udvikler barnets udtryksfrihed, skabende evne, selvkontrol og samfølelse (gruppedisciplin).

Kursus III er tilrettelagt for ikke-fagpæ-dagoger og kan derfor kun besøges af interesserede, som ønsker at sætte sig ind i rytmikken i almindelighed enten for deres personlige udviklings skyld eller med henblik på barnets opdragelse i hjemmet.

Deltagerne kommer til at bo i hr. og fru dr. Philipsens hjem, og prisen er: for deltagelse i kursus I eller II: kr. 135, og for kursus III: kr. 100. Man kan endxiu anmelde sig som deltager, og anmeldelsen, der ledsages af et forskud på 30 kr., sendes til fru Victorine Philipsen, vedbæk v. københavn. .

11 Leo Blech er af sovjetregeringen engageret til at give en række koncerter i . moskv,-i. // Byen basel foranstalter også i år en stort anlagt Mozartfest, der helt igennem ledes af Weingartner. Imellem opførelserne af Mozart's mesteroperaer finder der en række orkester- og kammermusikkoncerter sted.

fi Tidsskriftet »musik und gesellschaft« (med undertitlen: »arbeitsblåtter ffir soziale musikpflege,und musikpolitik«), hvis første nummer udkom i april 1930, har nu måttet gå ind. Imidlertid er det lykkedes redaktionen at ar-rangere sig med »melos«,« således at der i dette tidsskrift vil fremkomme en selvstændig rubrik, som skal videreføre »musik und gesellsehaft's« arbejde. Rubrikken, som vil blive indledet med en enquéte over begrebet »musiksoziologi«, redigeres af dr. Hans Boetteher.

/1 Det nystiftede »deutsche koncertgeberbund e. v.«, hvis formål bl. a. består i at oparbejde berlins koncertliv, har nu indledt sit arbejde med afholdel

sen af en koncert, ved hvilken Erich Kleiber og et orkester bestående af 150 arbejdsløse musikere medvirkede. Programmet bestod af: Richard Strauss' »festlichem pråludium« op. 61, Mendelssohn's-violinkoncert, ved hvilken Georg Kulenkampff var solist, og Beethovens 5'te. -

1/ 1 aprilnummeret af »zeitschrift. fiir musikwissenschaft« findes der en om-fattende liste over de musikforelæsninger, der i løbet af sommersemestret holdes ved forskellige tyske læreanstalter.

1/ Salzburger-festspillene begynder i år d. 24. juli.

// Under medvirkning af Karl Straube, thomanerkoret og gewandhausorkestret har »mitteldeutsches rundfunk« arrangeret en udsendelsesrække af Bach's samtlige kantater. Udsendelserne finder sted fra leipzig hver søndag kl. 11,30, og kan, da de er rigsudsendelser, høres over en række tyske stationer.