Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 06 - side 150-152

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-2~Ifiller, langebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »det unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K. TEATERTELEFON: gothåb 3845 y, kl. 17 (Hother Bente, joakim larsensvej 84, F.)

FORENINGS~NIEDDELELSER. .

UTS's ORDIN.ERE GENERALFORSAi~1LING

År 1931 d. 15. maj kl. 16 afholdtes ordinær generalforsamling på hotel phønix i københavn.

I medfør af lovenes § 13 var landsretssagfører Bilgel dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til formanden ad. dagsordenens post 1:

ad. l. Formanden aflægger beretning om foreningens liv i det forløbne år. Da ingen ønskede ordet til formandens beretning, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen tog den til efterretning.

ad. 2. Kassereren, Brieghel-i Nfilller, forelægger regnskaberne for »Det unge tonekunstnerselskab« og »Dansk musiktidsskrift« for regnskabsaaret 1930- 31 og status pr. 15. april 1931. Heerup fremsætter nogle supplerende bemærkninger om bladets regnskab.

ad. 3. Dirigenten stiller Aksel Agerby til genvalg som formand. Han genvælges med akklamation.

ad. 4. Chr. Christiansen og Finn Høffding genvælges eenstemmigt. Af Bernhard Christensen er rettidigt indsendt forslag om valg af Svend Felumb og Finn Viderø til bestyrelsen i stedet for de afgåede Emil Friis og Gerhard Rafn. Bernhard Christensen motiverer sit forslag. Aksel Agerby fremsætter nogle personlige betragtninger over Christensens forslag og fraråder at gøre forandringer. Torben Gregersen støtter Christensen. Han ser ~~erne censurkomitéen

valgt af generalforsamlingen. Ved skriftlig afstemning får Rafn 17 stemmer, Friis 16, Felumb 14 og Viderø 11. 1 stemmeseddel blank. Rafn og Friis er derefter valgt.

ad. 5. På forslag af Hecrup vælges 1) Sandberg Nielsen, 2) Felumb, 3) Viderø til suppleanter til bestyrelsen.

ad. .6. Jilrs genvælges med akklamation til revisor. Revisor A. P. Nielsen ønsker ikke genvalg. På forslag fra forsamlingen bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til at vælge en revisor udenfor foreningen.

ad. 7. Eventuelt.

Gregersen foreslår diskussionsaftener med demonstration.

Viderø efterlyser samlingshus for musikinteresserede og et studiekor.

Agerby fremsætter Ibernærkninger til disse to forslag.

Gregersen foreslår, at der oprettes studiekredse helst i forbindelse med et fast lokale med tidsskrifter.

Hedemann foreslår generalforsamlingen afholdt om aftenen.

Generalforsamlingen hæves.

S. A. M. B il g e 1, Dirigent.

I.

Bestyrelsen: Aksel Agerby, formand; Flemming Weis, næstformand; Arne Brieghel-Mfiller, kasserer; Christian Christiansen, Emil Friis, Finn Høffding, Gerhard Rafn, Rudolph Simonsen, Henry Skjær.

FORMANDENS, BERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAJ 1931

Det unge tonekunstnerselskab har i dag 423 medlemmer. Der har været 130 nyindmeldelser, heraf 68 fra »Ny 'Musik«, og 61 udmeldte og slettede medlemmer. Den reelle fremgang har således været 69 medlemmer. Her må dog bemærkes, at slettelse grundet på restance efter de nye bestemmelser er gennemført mere konsekvent.

Der har været 3 serie A koncerter. På første koncert spillede Kolisch-kvartetten moderne kammermusik af Alban Berg og Krenek. Ved anden koncert medvirkede Breuning-Bache-kvartetten og blæserkvintetten med værker af Age Larsen, Johan Hye-Knudsen, Louis Glass og Jørgen Bentzon. Ved tredie koncert spillede det verdensberømte strygeensemble pro arte kvartetten værker af Martinu, Ravel, Stravinski og Bartók. Den fjerde koncert finder sted i morgen og arrangeres sammen med vor årsfest. Ved denne lejlighed opføres Kurt Weills skoleopera »Der Jasager« for første gang i norden. Takket være en enestående velvilje fra det kgl. teaters ledelses side, fra balletten med hr. Harald Lander og Fru Else Højgård i spidsen, fra hr. Gunnar Hansen, der har iscenesat operaen, og hr. Mogens Dam, der har oversat teksten, er det blevet muligt at fremføre dette interessante værk. Under hr. Erik Tuxens ledelse medvirker studieorkestret, samt Helga Weeke, Marie Louise Schlegel, Marie Louise Tuxen, Dagmar Schou, Lise Abrahams og Henry Skjær velvilligt.

Ved de 4 serie B koncerter har 21 af selskabets yngre medlemmer optrådt, og programmerne har væsentlig bestået af kammermusik. Ved den sidste medvirkede dog Emilie-koret under Finn Høffdings ledelse med fremførelse af sange af Weyse, Finn Høffding og Flemming weis.

Af en kreds af vore yngre medlemmer har vi dannet et studieorkester. Vi er hr. Svend Chr. Felumb megen tak skyldig for hans energiske og uegennyttige arbejde med ledelsen af dette orkester, som i marts måned gav sin første koncert med værker af Rarneau, Händel, Bach og Schubert.

I samarbejde med musikpædagogisk og talepædagogisk forening har vi arrangeret 3 foredrag; jødisk synagogal

sang, den gregorianske sang og den danske folkevise. Foredragene holdtes af dr. N~del, dr. phil. Knud Jeppesen og komponisten Rudolph Simonsen.

Endelig har vi arrangeret en aften i december, hvor de præmierede pædagogiske klaverstykker og en del andre klaverstykker blev opført. Følgende komponister var repræsenterede: 'Jørgen Bentzon, Bernhard Christensen, Torben Gregersen, Bodil Helsted, Finn Høffding, Einar Jacobsen, Hermann Koppel, Otto Mortensen, Beate Novi, Oluf Ring, N. 0. Råsted, Alex. Stoffregen og Flemming weis.

Som De vil se, er det væsentligt kammermusik, programmerne har været optaget af, og der har beklagelsesvis ikke været anvendt nogle af vore mange sangere, men vi må håbe, at dette forhold hedres til næste sæson; jeg personlig ser gerne mere sang på vore programmer.

Vi har ligesom i fjor samarbejdet med dansk koncertforening. Dog lykkedes det ikke at tilvejebringe enighed om programmet mellem de respektive censurkomitéer for de to foreninger, hvorfor den første koncert afholdtes udelukkende med værker, der var bestemt af dansk koncertforening; men ved anden koncert blev der fremført værker af Jørgen Bentzon og Hermann Koppel, som var foreslået af vor censurkomité.

Det kgl. teater. Vi har i den forløbne del af sæsonen modtaget 464 billetter, og 131 forskellige medlemmer har modtaget hilletter i et antal varierende fra 12 til 1.

Det er i år lykkedes os at betale vor restgæld. kr. 890,29 til Jespersen og Pios forlag, således at vi nu er ude over den bekymring.

Vi har atter i år haft den glæde, at modtage kr. 100,00 fra antikvar Carl Julius Petersens hjælpefond.

Vi bringer en hjertelig tak til den belgiske minister i københavn, hs. excellence E. Robyns de Schneidauer, for (len store interesse ministeren viste vore bestræbelser for at få pro arte kvartetten herop, og til hr. generalkonsul Hj. Hartmann, der ved personlig økonomisk støtte gjorde det muligt for os at afholde koncerten under så festlige former.

Endelig bringer vi også vor bedste tak til A/S Hornung & Møller for den velvilje, vi atter i år har mødt ved gratis at få stil-let sal og instrumenter til rådighed.

Sluttelig udtaler jeg håbet om fortsat

fremgang for det unge tonekunstnersel- skab. Aksel Agerbg.

Det unge tonekunstnerselskabs årsfest. den 16. maj 1931 i palælokalerne forløb på den smukkeste måde. Efter koncerten var der arrangeret fælles smørre Ibrødshord, hvori deltog 200 gæster og medlemmer. Ved bordet takkede formanden de medvirkende, som ved deres enestående velvilje havde muliggjort den vellykkede opførelse af operaen og fremførelsen af de moderne danse og den gamle engelske suite af Henry Purcell, og udbragte -et leve for

den store samlede kunstneriske indsats, der her var ydet. Erik Tuxen talte for Gunnar Hansen, og Svend Chr. Felumb udbragte et leve for det unge tonekunstnerselskab. Efter kaffen var der dans, afbrudt af de unges musikalske spøg, som uden skade kunde have været morsommere; og fuglene sang, før festen sluttede.

Til UTSs censurkomité er af UTSs bestyrelse og hidtidige censurkomité i fællesskab valgt komponisten Harald Agersnap og magister Finn Viderø i stedet for kapelmusikus Svend Felumb og komponisten Finn Høffding, der begge havde ønsket at fratræde. Censurkomitéens medlemmer er nu: Erik Tuxen (formand), Harald Agersnap, Gunnar Heerup, Henry Skjær og Finn Viderø.