Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 06 - side 148-149

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

VED OTTO MORTENSEN

Når man betænker, hvor mange tu- To skolekoncert-programmer. sinder, der det ene år efter det andet 1) Wagner: mestersanger-indtog. hører musik i tivoli, og man samtidig Haydn: militærsymfoni. er klar over, at det for allerstørstedelen Solistafdeling. er mennesker, der ikke deltager i vin- Dahl: stemning. terens koncertliv, vil man forstå, hvil- 2) C. E. F. Weyse: Kommer hid i piger. ken musikkulturel slagkraft tivoli kun- Romance af festen på Kenilworth. Velkommen igen, guds engle små. Neidhart v. Reuenthal: ~,laienzeit hannet. Leid. .NIainzer »Cantional« 1628: Wiegen- lied f Urs Christkind. Bóhmisk folkevise: Annehen lieb-. Joseph Gersbach. (1788-1830): Im .~Iaien. I. A. P. Schulz: Vel mødt i det grønne. Kjerulf: Og ræven lå. Jysk melodi: NIads Doss. Kanons: Willkommen, lieber schöner .~,lai. Alle Vögel sind schon da. Schö- ner Frühling, ' komm doch wieder. *Vi bringer her programmerne fra to skolekoncerter, der har været afholdt i københavn. Den første en orkesterkon- cert, den anden en korkoncert. NIed hen- syn til den første koncert mener vi, at programmet med de to første numre overskrider grænserne for et skoleorke- sters naturlige repertoire. NIestersanger- indtoget hører hjemme i operahuset el- ler i koncertsalen, og når et skoleorke- ster, besat med een fløjte, strygere, fire- hændigt klaver og harmonium, giver sig i lag med dette stykke, kan det kun være af lyst til at efterligne og illudere som det »rigtige« orkester. Et skoleorke- ster er en selvstændig organisme med særlige livsbetingelser og behov, og det må behandles derefter. Valget af Haydn's militærsymfoni kan bedre for- svares, og dog synes vi, at det var rig- tigere, om orkesteret havde nøjedes med »for sig selv« at gennemspille den haydn'ske symfoni og således lære de haydn'ske toner at kende, i stedet for at optræde med den. I stedet for at »låne« fra »de voksnes« musikliv bør man søge at finde værker, der passer netop for et skoleorkesters specielle struktur. Det andet program er - til trods for det musikhistoriske skær, der hviler over det - skolemusikmæssigt ikke så lidt mere moderne. Indholdsmæssigt står programmet skoleelever langt nær- mere end orkesterkoncertens, og teknisk ligger det indenfor elevernes ydeevne.

de være.

De forestillinger, mange mennesker næ-rer om musik og musikliv, bunder for en stor del i, hvad de har hørt og set til musik - netop i -tivolis musikliv.

Nu vil ingen for alvor mene, at tivoli bør dyrke musikpædagogik - men det vil også være forkert at påstå, at den socialt og kulturelt orienterede musiker ikke har nogensomhelst interesse af, hvad der går for sig af musik i tivoli.

Hvad der først falder i øjnene, er det snævre repertoire - det kunde udvides betydeligt både bagud og fremad. Det vilde så være nødvendigt at lade enkelte afdelinger bestride af et mindre, men absolut I. klasses kammerorkester, medens det romantiske bruseorkester, der er koncertsalens forbillede, kunde træde til, ved afdelinger med d. 19. årh.'s musik.

Med hensyn til den moderne muszk, er der vinteren igennem så lidt 7ejlighed til at høre moderne orkester-musik, at en institution, der gennem 4 måneder har et stort orkester siddende hver atten, nok skulde kunne ofre lidt mere på nutidskunstens alter.

Tivoli er ganske rigtig en wventyrhave, der ved hjælp af orientalske, spanske og hollandske arrangementer vil drage den besøgende væk fra »den grå virkelighed« - danmark 1931. 1 -koncertsalen drager verdenstenorer og hårlokker tilhørerne ned ad passivitetens, for den v irkelige musikk u I t u r, så farlige skråplan.

Vi håber på den nye 2. kapelmester!

o. m.

Kgl. kapelmusikus Svend Felumb er fra næste Sæson ansat som 2. kapelmester i tivolis koncertsal. I musikkulturel henseende kunde ingen bedre mand findes til denne i sandhed ansvarsfulde post. Der er al god grund til at ønske Felumb, tivoli og tivolis publikum tillykke med hinanden. Vi ønsker kapelmester Felumb magt, som han har agt.

G. H.

Netop i de senere år har der fundet så mange udgivelser sted af værker eg- nede specielt eller skrevet direkte for skoleorkester, at man absolut må tage hensyn til dem ved lægningen af skole- orkesterets repertoire. 0. M.

/1 Majheftet af »Die Musik« bærer undertitlen: »Der neue Ton«, og bringer artikler om Sehånberg, Stravinski, J. 2MHauer, Paul Hindemith og Ernst Krenek.

11 Nordslesvigske musikforening har i tønder, åbenrå, sønderborg og haderslev opført Händel's »josva«,

/1 Et divertimento i H-dur af Haydn, antagelig skrevet 1792, som for nylig er fundet, har fået sin førsteopførelse i freiburg i. B. under ledelse af Hugo Balzer. Manuskriptet tilhører hr. 0. 1~1 e z, fr.

11 1 den af den jyske centralforening udskrevne konkurrence om en ærespræmie for en større mandskor-komposition har dommerne d'hrr. kapelmester Georg Høeberg, organist P. S. Rung-Keller og organist Ernst tilkendt præmien, 500 kr., til komponisten, serninarielærer Oluf Ring, skårup, for en komposition »Folke« til en tekst af Grundtvig.

1/ Det andet nordiske - sanglærermøde afholdes i g,5teborg i dagene 3.-5. august (ankomst 2. august). Mødet foranstaltes af foreningen »norden«s vestsvenske kres og »nordisk sanglærerforening«s svenske afdeling.

Programmet omfatter bl. a. følgende foredrag: dr. Rurik Holm: den unisone sang, musikdirektør Sven Lizell: den svenske flerstemmige sang, lærerinde ved det kgl. musikkonservatorium fru Anna Bergstr,5m-Simonsson: taleteknik, komponisten Hilding Rosenberg: undervisning i musikteori, dr. Anrep-Nordin: morapsalmen, musikdirektør c. o. Holmberg: om svensk skolesang i nutiden, og musikdirektør, overlærer Cyrus Granér: den svenske folkevise.

2lødet. finder sted i margaretaskolan

i

i g Ueborg; der kan deltage ca. 100 sanglærere og sanglaererinder fra de nordiske lande. Også lærerfruer vil kunne deltage. Den samlede pris vil blive cå. 40 kr., og anmeldelse om deltagelse må finde sted snarest til foreningen »norden«, gyldenløvesgade 16, K, eller til »nordisk sanglærerforening«s sekretariat, joakim. larsensvej 8, 1. F.

// Samfundet til udgivelse af dansk musik har udsendt sin ordinære levering for året 1930. Den omfatter: Carl Nielsen: ouverture til operaen »maskarade«, partitur, Jørgen Bentzon: symfonisk trio, kammerkoncert nr. 1 op. 18, partitur, Ludolf Nielsen: strygekvartet nr. 3 op. 41, partitur, Flemming Weis: musik for tre træblæseinstrumenter, partitur, samt Alfred Tofft: 10 danske sange for blandet kor ol). 64.