En dansk musikuge

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 07 - side 167-167

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

EN DANSK MUSIKUGE

Det var en Skam, om Mag. Viderøs Idé: at lade afholde en dansk Musikuge, skulde afgaa ved Døden af ren og skaer Upaaagtethed.

Hvor stor Trang der er til den Form for musikalsk Samvær, Mag. V. tænker paa, er ikke godt at vide. Men een Ting er sikkert: Skal der blive Bund i det Arbejde, der gøres for musikkulturel Højnelse her i Landet, maa der gøres noget for Danmarks Musiklærere og -lærerinder, de, som lægger den musikalske Grund i Folket, ikke først og fremmest for dem, der er vaagne og optagne af Tidens musikalske Spørgsmaal, men for dem, der endnu ikke har opdaget dem.

For mange af disse Musiklærerinder vil et Kursus i Sommerferien være overkommeligt, og det skulde nok kunne tilrettelægges saaledes, at det blev baade belærende og tillokkende, forfriskende(1).

Fagene skulde være: 1) Vejledning i Undervisning i elementær Teori. 2) Musikhistorisk Oplysning til Klaring af Smagsbegreberne og i Tilknytning dertil 3) Fremførelse af saa megen Musik som muligt efter grundig mundtlig Gennemgang. 4) Oversigt over andre Landes Former for Musikpædagogik.

Mag. Viderø tænker sig imidlertid aabenbart en Musikuge, hvis Program skulde ligge i Linie med Dansk Musiktidsskrifts, knapt saa populært anlagt som det ovenfor antydede.

Ogsaa det kunde jeg tænke mig, at der var en Del Mennesker, navnlig i Provinsen, der havde Brug for En saadan Sammenkomst vilde kunne give dem de Musikoplevelser, de trænger til ved Fremførelse af Ting, gamle og, især, nye, der ikke findes paa almindelige Musikprogrammer, ved Gennemdrøftelse af de Problemer, kunstneriske og pædagogiske og almenmenneskelige, som gennem det daglige Arbejde hober sig op.

Jeg foreslaar herved en Række Emner til Behandling ved den første danske Musikuge Sommeren 1932. Hvis andre vil gøre det samme, vil Linierne for Tilrettelæggelsen af Programmet vel kunne træde frem.

Moderne Musiks Hovedværker (Gennemgang).

Ny dansk Musik. (Gennemgang).

Hvorledes bringe det brede Lag; lødig Musik ? og nutidig Musik?

Det folkelige Musikarbejde i andre Lande.

Fælles Tendenser i de forskellige Kunst arter (»Funktionalisme«) og deres psykiske Forudsætninger i Nutiden. Opdragende Musik contra suggererende Musik.

Tonalitetsbegreb gennem Tiderne.

Formbegreb gennem Tiderne.

Naturligvis skulde der musiceres i brede Baner, og Deltagerne skulde deles op i Studiehold. Og alt skulde gøres for at samle de Kræfter, der vil arbejde med paa Landets musikalske Fremtid.

Else Barthold Y,
Askov.

Fodnotere:

(1) Hvad er det, Odense (og Aarhus?) Musikkonservatorium i denne Retning har gjort i Sommer? Derom bedes DMT underrette sine Læsere.