Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 10 - side 231-231

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIK OG MUSIKLIV

Undertegnede venner af CARL NIELSENs kunst har tænkt at sætte ham et mindesmærke her i byen. Vi tillader os derfor at opfordre Dem til at yde og virkefor økonomisk støtte hertil.

Hvad der måtte indkomme udover det beløb, der under de forhåndenværende, i,,anskelige tider må anses for passende til på værdig måde at gennemføre ovenriævnte formål, agtes anvendt til et »CARL NIELSEN FOND«. Renterne heraf skal* benyttes efter det kgl. musikkonservatoriums direktions bestemmelse til formål, der skønnes at være i Carl Nielsens ånd. Herom vil fundats blive udarbejdet af' nedennævnte arbejdsudvalg.

Bidrag modtages af dansk tonekunstner forenings sekretariat, overretssagfører Holger Zahles kontor, Chr. d. IX.s gade 3, københavn K.

København, i november 1931.

Thorvald Aagaard. Erik Abrahamsen. Aksel Agerby. Hakon Andersen. Vilh. An-.
dersen. Paulus Bache. Harald Balslev. Emilius Bangert. William Behrend. Jørgen
Bentzon. Fr. Borgbjerg. Anders Brems. Gunna Breuning-Storm. Chr. F. Brorson.
Johan BUlow. Chr. Christiansen. Einar Christiansen. Nancy Dalberg. S. Chr.
Felumb. Peder Gram. Asger Wilh. Hansen. Johan Hansen. J. P. Hartmann. Finn
Høffding. H. Percy Ipsen. Lis Jacobsen. Knud Jeppesen. Alexis Jonsson. Ernst
Kaper. Kaare Klint. Charles Larsen. John Martin. Andreas Møller. Knud Møller.
Niels Møller. Peder Møller. Bodil Neergaard. Thorvald Nielsen. Aage Oxenvad.
Jul. Rasmussen. I. M. Ree. Ad. Riis-Magnussen. Oluf Ring. Helge Rode. Margrethe
Røsenberg. Poul Schierbeck. Fr. Schnedler-Petersen. Laur. Schou. Hugo Seligmann.
Guy Shaw. Johanne Stockmarr. E. Svendsen. Chr. Sødring. Charlotte Trap de Thygeson. A. P. Weis. Poul Wiedemann. Mogens ~Vóldike.

I arbejdsudvalget:

Hakon Børresen. G. Lorenz. Carl J. Ålichaelsen. Rudolph Simonsen. Holger Zahle.,

11 DET DANSKE STUDENTERHUS I PARIS. Det af en kreds af interesserede med støtte af den danske stat opførte hus for studerende i den internationale studenterby - cité universitaire - i paris, vil kunne modtage studerende fra

den 1. januar 1932.

Huset er beregnet til at modtage studerende på kortere eller længere studieophold og står åbent for ældre og yngre, mandlige og kvindelige studerende (ogs

kandidater), således at også studerende indenfor handel, industri, landbrug og kunst har adgang til bolig.

Der vil blive anvist de studerende et fuldt monteret værelse med adgang til bad og til husets fælleslokaler m. m. Der er i huset indrettet 30 værelser til mandlige og 10 værelser til kvindelige studerende. Prisen er indtil videre fastsat til 500 fre. pr. måned for værelse med morgenmad.

Ansøgning om bolig stiles til: komitéen for det danske hus for studerende i den internationale studenterb_q i paris, adr.: vestre boulevard 22, københavn V.

Endvidere kan danske lærere, profes

sorer, læger, videnskabsmænd og kunst-. nere, der kommer til paris for at drive videnskabelige studier eller søge videre uddannelse, få bolig i studenterhuset.Henvendelse desangaaende sker ligeledes til ovennæ-vnte komité.

/1 VIBORG. På initiativ af »viborg korforening« blev der d. 27. november afholdt en Carl Nielsen mindekoncert. Til opførelse kom en del orkesterstykker under ledelse af hr. Aage Beyer, nogle solosange, samt »fynsk forår« under ledelse af korforeningens dirigent, hr. Otto v. Spreckelsen. Koncerten gav et overskud på 300 kr., der tilfalder Carl Nielsen mindefondet.

1/ FRITZ BUSCH, dresdner operaens generalmusikdirektør, har indgivet begæring om nedsættelse af sin gage fra 64,000 til 32,000 Ri NI. Et smukt eksernpel i strænge tider. A.H.

11 PAUL HINDEMITH har fået opført et nyt oratorium, »das unaufh,5rliche«, i berlin under ledelse af Klemperer og under medvirkning af filharmonisk korog orkester.