Musik og opdragelse

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 10 - side 228-228

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG OPDRAGELSE

TIL TORBEN GREGERSEN

Naar De skriver, at en yderligere Diskussion efter Deres Indlæg mod min Artikel »Om Musik og Opdragelse« hellere maa føres videre ved Diskussionsmøde eller i en Studiekreds end i Musiktidsskriftet, saa giver jeg Dem Ret. Jeg er allerede i Færd med at faa arrangeret
et saadant Møde, som ikke afholdes særligt med Henblik paa vor Diskussion, men som gaar ud paa at uddybe Spørgsmaalet overhovedet. Dér kan vi jo komme med vore Indlæg.
Finn Høffding.

INDBYDELSE TIL DISKUSSION

Medens det musikkulturelle Problem herhjemme i de senere Aar er blevet ret indgaaende behandlet i Pjecer, Fagskrift og (mindre) Dagspressen, har der endnu ikke været Anledning til en større mundtlig Meningsudveksling om dette højst betydningsfulde Emne. Det er kendes nu fra de fleste Sider, at en saadan Meningsudveksling er ønskelig og UTS arrangerer derfor Mandag den 18. Januar Kl. 20 i Palælokalerne, Klerkegade 2, en Diskussionsaften, hvor undertegnede indleder med Betragtninger over Emnet »Det reelle Grundlag for et musikkulturelt Arbejde i Danmark«. Til Mødet er Medlemmerne af Musikpædagogisk Forening, Talepædagogisk Forening og Sanglærerforeningen indbudte.

Jeg gengiver nedenfor nogle Hovedpunkter i det Foredrag, jeg agter at holde - ikke at forstaa som en slavisk Programfølge - ej heller som en Opfordring til at møde op med færdigsyede Diskussionsindlæg i Inderlommen -, men til orienterende Eftertanke for dem, der vil deltage i Meningsudvekslingen.

Da Diskussionens Omraade nødigt maa blive alt for uoverkommeligt omfattende, foreslaar jeg, at vi i denne Omgang udelader Spørgsmaalet om Midler til Afhjælpning af det københavniske Koncertlivs Vanskeligheder og i det væsentlige indskrænker os til følgende - i sig selv omfattende - Spørgsmaal:

1. De indre og ydre Forudsætninger for et musikkulturelt Arbejde

a. set fra Kunstnerens Standpunkt, b. set fra »Folkets« Standpunkt.

2. Hvad er »Folket«?

3. Kan Opgaven løses paa ensartet Maade, eller kræver den særlig Afpasning efter den enkelte Befolkningskreds (det enkelte individ)

4. musikkulturel Agitation og Opdragelse (jfr. Artikel i DMT 1929, pag. 177

5. Det musikkulturelle Arbejdes Maal og Mulighederne for gennem praktisk Arbejde at naa dette.

6. Hvad kan vi lære af den tyske Ungdomsbevægelse?

Jørgen Ben tzon.