Dansk RILM reorganiseret

Af
| DMT Årgang 60 (1985-1986) nr. 02 - side 87-87

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Vedr. RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)


AF NIELS KRABBE

Efter aftale med RILM-centret i New York og den »gamle« danske RILM-ko-mité er RILM-arbejdet i Danmark nu blevet reorganiseret, idet det er lagt ind under Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet med ekspedition gennem Instituttets bibliotek. Som bekendt består RILM arbejdet i en løbende indberetning til centret i New York af musikvidenskabelige arbejder, publiceret i Danmark (tidsskriftsartikler, bøger, udgivelser).

Sådanne indberetninger omfatter dels titel med tilhørende bibliografiske data, dels en sammenfatning af arbejdets hovedsynspunkter (»abstract«) samt et antal søgeord. Udarbejdelse af abstract foretages principielt af forfatteren selv, subsidiært ad RILM-komiteens medlemmer. RILM-sproget er engelsk. Disse oplysninger indgår, sammen med lignende indberetninger fra et betydeligt antal andre lokale RILM-komiteer fra hele verden, i den internationale RILM-database i New York. Denne base er tilgængelig for online søgning, ligesom den løbende publiceres i bogform som RILM Abstracts.

Af økonomiske og andre årsager er de publicerede udskrifter dog ganske langt bagefter; man er i øjeblikket i gang med at udsende årgang 1980, og alt hvad der er publiceret senere er m.a.o. kun tilgængeligt via online søgning i selve basen i det omfang det overhovedeter indberettet.

For Danmarks vedkommende har der løbende været indberettet indtil 1980. Komiteen agter nu at fortsætte indberetningerne/ru 1980 og fremefter, ligesom vi vil forsøge at udfylde de »huller«, der måtte være i materialet fra før 1980. Denne henvendelse skal opfattes som en opfordring til musikforskere, tidskriftsredaktører, artikelforfattere og andre om til den danske RILM-komite at give meddelelse om publicerede musikvidenskabelige arbejder (en sådan meddelelse modtager vi gerne allerede i korrektur-fasen) . Naturligvis vil komiteen selv foretage en løbende registrering, men det vil lette arbejdet, såfremt vi modtager hjælp og oplysninger udefra. I første omgang beder vi blot om at få oplyst forfatter og titel på det pågældende arbejde. Vi håber det vil være muligt at etablere et dansk samarbejde omkring RILM. Det må være i alles interesse, at også danske bidrag til musikvidenskaben gøres tilgængelige gennem fagets mest ambitiøse internationale bibliografiske projekt... Oplysninger om danske musikvidenskabelige artikler og bøger - især efter 1980 - bedes sendt til: Den danske FILM-komité, Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 K. (tel. 14 13 35).