indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 60 (1985-1986) nr. 02 - side 51-51

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Redaktion: Ivan Hansen (ansvarshavende), Jesper Beckman. Redaktionens adresse: Val-kendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8,1112 Kbh. K. (01) 13 14 66 (Jørgen Schläger). Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Na-rayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms): kr. 140,00. Årsabonnetnent (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 140,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 140,00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 85/86: Alm. kr. 180,00. Stud./pension kr. 120,00. Familie eller gruppe kr. 120,00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement pä DMT. Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE:

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfsgade 3,1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Bad-stuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 1012. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund. Postgiro: 5 00 34 74.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Formand: Jesper Beckman, tlf. (01) 32 39 78. Postgiro: 1576275.

Nr. 2 1985/86

60. årgang dmt

Løssalg kr. 30,-

HVAD ER POSTMODERNISME? - en tværfaglig panel-diskussion på Louisiana i Humlebæk gav ikke noget entydigt svar ........................ s. 52

KUNSTNERE I ALLE LANDE - OPSPLIT EDER! - om det paradoksale i betegnelsen »postmodernisme«. Per N ørgårds indlæ g i diskussionen på Louisiana ... s. 54

POSTMODERNISMENS RUM - »... i vor del af verden er vi i højere grad fælles om et rum end om en tid; vi lever i og mødes i det samme rum, men færdes både individuelt og i de enkelte miljøer i flere forskellige tider. « Jørgen L Jensen antydede i sit indlæg på Louisiana en slags hver dags æstetik, der forbinder »kunsten« og »virkeligheden« og åbner for en diskussion om forholdet mellem kunst og civilisation ......... s. 55

PERSON OG VÆRK - hvorfor står kunst og æstetik i disse år i filosoffernes brændpunkt? Filosoffen Ole thyssen reflekterer over forholdet mellem viden, moral og kunst .............................................. s. 57

MODSKABELSE - en introduktion til Ib Nørholms 4. symfoni i samtale med komponisten (ved Mogens Andersen) .............................. s. 60

RUED LANGG A ARDS »HUMORESKE« (1923) - Svend Ravnkilde og Bendt Viin-holdt Nielsen griber fat i et næsten »uberørt« manuskript i et indledende forsøg på at uddybe billedet af komponisten ............................... s. 69

VI ASPIRERER TIL ALLE TRADITIONER - en samtale med den unge engelske intermedia gruppe A VM, der interesserer sig mere for oplevelser end dogmer . s. 74

ENKELHED OG KOMPLEKSITET IELEKTRO-AKUSTISK MUSIK - det svenske Institut for elektro-akustisk musik (tidligere Elektronmusikstudion) er flyttet til nye lokaler. Indvielsen fandt sted d. 26. september og i den anledning var der foranstaltet en tre-dages international konference arrangeret af den svenske sektion afl CEM (International Cooperation for Electro-acoustic Music) og EMS. Emnerne omfattede såvel kompositoriske som æstetiske, analytiske og pædagogiske problemer. Gerald Benneth, der til daglig leder centeret for computermusik i Schweiz fortalte i sit indlæg om tre møder med kaos, der har haft afgørende indflydelse på hans kompositoriske syn . s. 79

BEGREBET MENING I NUTID MUSIK-når publikum i almindelighed endnu ikke efter så mange år anerkender elektron og computer musik som musik, så skyldes det måske ikke at de er reaktionære og ufølsomme, men at meningsproblemet her er et fundamentalt andet, foreslog Jan W. Morthenson på ICEM konferencen i Stockholm . s. 82

DANSK RILM REORGANISERET ......................... s. 87

DÆMONISK JAPANSK MONOMANI - til koncert med slagtøjsgruppen »Ondeko-za« ved Erik Olesen..................................... s. 88

D FOR DECEMBER'25 - Carl Nielsens 6. symfoni fylder 60, konstaterer Svend Ravnkilde .............................................. s. 90

ER TEMPORELATIONER OVERTONERELATIONER? - spørger Anker Fjeld Simonsen i en kommentar til Per Nørgård ....................... s. 91

BØGER - ved Ivan hansen ................................ s. 94

MUSIKNYTÅR 19861 ODENSE ........................... s. 95

RETTELSE TIL DMT nr. l 1985/86 - der er desværre to meningsforstyrrende fejl i Jan Maegaards artikel »En Webern-analyse«, nemlig side 38, spalte l, linie 25, hvor der skal stå O9, og side 38, spalte 3, linie 13, hvor der skal stå »akkordtonerne« og ikke »akkorderne«.