Dansk amatørmusikliv

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 02 - side 91-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

BRED MUSIK II. Et broget spekter af organisationer


Af Musse Mathiasen

Danmark har et rigt amatørmusikliv og et vidt forgrenet net af organisationer inden for såvel kor- som instrumentalområdet.

For de enkelte organisationer har disse rødder langt tilbage i tiden, men i slutningen af 1960'erne begyndte man at få en samling på det brede amatørmusikliv, og fra 1967 til 1969 pågik der et stort organisatorisk arbejde med henblik på at samle organisationerne i nogle paraplyorganisationer. Hensigten med disse var dels at finde ud af, hvem ""hinanden var"", dels at finde frem til et samarbejde både musikalsk og politisk forstået på den måde, at man fandt det helt nødvendigt at gøre politikerne opmærksomme på, - dels hvor mange der var - dels hvilke ønsker og behov, der var knyttet til de mange aktive amatører. Paraplyorganisationer blev for korområdet til DANSKE AMATØRKOR og for instrumentalområdet DANSK AMATØRMUSIK UNION (DAK og DAMU). Siden delte korområdet sig i 2 paraplyorganisationer, og i 1982 stiftedes DANSK AMATØRKOR UNION (DAKU). For de ""ikke-indviede"" kan det være svært at finde ud af de enkelte organisationer og deres baggrund og tilhørsforhold. Dette gælder nok i højere grad forkorområdet end for instrumentalområdet. Instrumentalister finder lettere ud af, hvilken genre, de tilhører. En korsanger, der ønsker at synge i et blandet kor for eksempel, stilles overfor mange valgmuligheder.

11969 dannedes også Samrådet for amatørkor- orkestre og -teatre, hvis primære formål var at styrke og støtte grundlaget for de musiske områder, der dækkedes under denne ""hat"". Samrådet fik også til opgave at sætte visse projekter igang, blandt andet de landsdækkende spil sammen uger, der afholdes hvert 4. år, det første i 1975. Men paraplyorganisationernes fælles indsats over for de bevilgende myndigheder gav sig udslag i mange konferencer, hvor man indbød politikere til at deltage - såvel folketingsmedlemmer som kommunale og amtskommunale politikere. Man ville gerne udbrede kendskabet til hele amatørmusiklivet, og da der i begyndelsen af 1970'erne også var sat mange kvalitetsudviklende kurser og stævner i gang begyndte der også et behov for at få disse aktiviteter støttet på såvel lands- som lokalt plan. Men for at holde sammen på trådene var der et udtalt behov for et fælles landssekretariat. Dette blev en kendsgerning, da musikloven i 1976 blev vedtaget, og i 1977 blev der bevilget penge til oprettelse og drift af det fælles Landssekretariat for Dansk Amatørmusik, som herefterskulle varetage de landsdækkende organisationers påtrængende service- og informationsbehov, l det grafiske skema (se side 93) finder man de enkelte organisationer, og i det efterfølgende en kort beskrivelse af hvad disse mange landsorganisationer dækker.

KOROMRÅDET:

DANSKE AMATØRKOR:
DASOM - Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund er stiftet i 1925 og er en sammenslutning af arbejdersangkor og orkestre. Korene består dels af mandskor og damekor, dels af blandede kor. Medlemstallet er pr. 1. marts 1987 ca. 1.700.

DAFO - Danske Folkekor er stiftet i 1902 og er en sammenslutning af blandede kor, opdelt i forskellige landsdelskredse. l 1983 sammensluttedes organisationen med Dansk Korforening (stiftet i 1912), og organisationens navn var indtil april i år Danske Folkekor-Dansk Korforening. Nu hedder organisationen igen Danske Folkekor og består af blandede kor samt enkelte damekor. Medlemstallet var pr. 1 marts 1987 ca. 4.200.

DABU-Danmarks børne-og ungdomskorforbund er stiftet i 1974 og er i sin struktur opdelt i amtskredse. Organisationen består fortrinsvis af kor tilknyttet folkeskolen og var fra starten en del af Danske Folkekors landsorganisation, l 1985 belv forbundet selvstændigt med egne love, som blandt andet danner baggrund for medlemskab af Dansk Ungdoms Fællesråd. Medlemstallet var pr. 1. marts 1987 ca. 12.000.

FUK - Folkekirkens Ungdomskor er stiftet i 1968 og omfatter kor, der er knyttet til den danske folkekirke. Organisationen er opdelt i stifter og omfatter både børn og unge. Medlemstallet var pr. 1. marts 1987 på 6.800 medlemmer.

DANSK AMATØRKOR UNION:
DSF- Dansk Sangerforbund erstiftet i 1925og består af mandskor. Organisationen er landsdækkende i sin struktur, men arbejder en del på regionsplan hvad angår kursusaktiviteter. Organisationen havde i 1950'erne nået toppen med ca. 3.000 sangere. Pr. 1. marts 1987 var medlemstallet ca. 700.

kor 72 - KOR 72-sammens Iutning af amatørkor stiftedes i 1972 ved en deling af Danske Folkekor. Denne deling gav stødet til kraftig vækst i begge organisationer. Fra et samlet medlemstal i 1972 på ca. 2200 står de to organisationer i dag som de største voksenkororganisationer med tilsammen ca. 13.000 medlemmer. Heraf tegner KOR 72 sig for de 8.700. KOR 72 styres fra centralt hold af en bestyrelse, der tilrettelægger aktiviteterne på landsplan.

LKS - Landsforeningen af kristelige Sangkor er den ældste kororganisation i landet, - stiftet i 1906 - og består af blandede kor med fortrinsvis kirkeligt repertoire. Organisationen ledes på landsplan af en hovedbestyrelse, som varetager alle aktiviteterne. Medlemstallet var på. 1. marts 1987 ca. 500.

Et sammendrag af medlemstallene:

Dansk Arbejdersanger-og Musikerforbund........57 kor = 1.700

Danske Folkekor...............................................140 kor = 4.200

Danmarks børne- og ungdomskorforbund.......450 kor = 12.000

Folkekirkens Ungdomskor................................256 kor = 6.800

Dansk Sangerforbund........................................25 kor = 700

KOR 72-sammenslutning af amatørkor...........216 kor = 8.700

Landsforeningen af kristelige sangkor................25 kor = 500

Ialt..................................................................1.169 kor = 34.600

11970 var det samlede medlemstal på ca. 5.000 alene for voksenkorene. Der var ikke dengang noget organiseret korliv for børn og unge.

INSTRUMENTALOMRÅDET

DANSK AMATØRMUSIK UNION:
DAO - Dansk Amatør-Orkesterforbund blev stiftet i 1948 og er en sammenslutning af brass bands og harmoniorkestre, der ledes centralt af en bestyrelse på landsdækkende plan. Medlemstallet var pr. 1. marts 1987 5.500.

DAOS - Dansk Amatørorkester Samvirke er stiftet i 1949 og består af symfoni- og kammerorkestre. Organisationen ledes centralt af en bestyrelse, der varetager såvel kursusaktiviteter som et meget omfattende nodearkiv. Medlemstallet var pr. 1. marts 1987ca. 3.000.

DKF- Dansk Kammermusik Forbund erstiftet i 1969 og består af enkeltpersoner. En landsdækkende bestyrelse varetager kursusvirksomheden. Medlemstallet var pr. 1. marts 1987ca. 400.

DSO - Danske Strenge Orkestre er stiftet i 1972 og består af mandolin- og guitarorkestre med bopæl i Københavnsområdet. Organisationen er åben for tilsvarende orkestre fra hele landet. Ledelsen varetages af en bestyrelse. Medlemstallet var pr. 1. marts 1987 300.

FDF/FPFs musikafdeling er som navnet siger - en musikafdeling under FDF/FPF og består af 3 udvalg: orkesterudvalget, tambourkorpsudvalget og multimusikud-valget. Er tilknyttet Dansk Amatørmusik Union som associeret medlem. Medlemstallet var pr. 1. marts 1987 4.500.

Et sammendrag af medlemstallene:

Dansk Amatør-Orkesterforbund.......135 ork. = 5.500

Dansk Amatørorkester Samvirke.......75 ork. = 3.000

Dansk Kammermusik Forbund = 400

Danske Strenge Orkestre...................10 ork. = 300

FDF/FPFs musikudvalg.............130 orkestre = 4.500

Ialt.............................................350 orkestre = 13.700

Som det afspejler sig i tal og organisationer, må man sige, at Danmark har forstået at organisere sig, og det kan måske f or udenforstående se ud som om, der virkelig er en sandhed i det mundheld, at ""hvorto mennesker mødes på et gadehjørne, opstår der en forening"". Der er dog en meget klar baggrund for de fleste af organisationerne, og betragter man korområdet, er alle sociale og miljø-mæssige aspekter indeholdt i de 7 forbund med deres to paraplyorganisationer. Arbejdersangerforbundet opstod som en forløber til fagforeningerne ien tid, hvor det var den eneste udtryksmåde for arbejdernes sag. Landsforeningen af kristelige sangkor har sit eget særkende, hvor korene dyrker korsangen på det kristelige budskab. Mandskor, børne- og ungdomskor har også sit specielle miljø mæssige område, og tilbage er så de to blandede kororganisationer, der tegner det generelle billede af bredden i dansk amatørkorsang.

Men trådene går videre til det nordiske og det internationale samarbejde. Det gælder for såvel kor- som instrumentalområdet. Kororganisationer har således relationer til det nordiske amatørkorliv gennem medlemskab i Nordisk Arbejdersanger Forbund, Nordisk Mandskorforbund og Nordiske Korkommittén. Børnekorene i Nordisk børne- og ungdomskorforbund. Forkortelser er her henholdsvis: Nasom, NMSF, NKK, Norbusam.

For brass bands og harmoniorkestrenes vedkommende er der tilslutning til Nordisk Amatørmusik Union (NAMU) og symfoniorkestrene samarbejder også på nordisk plan i Norge, Sverige og Finland i ""Nordsymfoni"". For at sikre støtten til de nordiske samarbejdsformer, som har haft stor afsmitning på det danske amatørmusikliv, oprettedes på dansk initiativ Samrådet for nordisk Amatørmusik (SAMNAM), der bevillingsmæssigt henhører under NOMUS (Namnden for nordisk mu-siksamarbete), hvis støttemidler kommer fra Nordisk Ministerråd. Det vil føre for vidt at nævne de internationale fællesskaber i denne artikel, men stort set alle områder har også samarbejde på internationalt plan. Der henvises til den særlige oversigt oversåvel de danske organisationer og deres navneforkortelser som de nordiske og internationale relationer med organisationsnavne og anvendte forkortelser.

En sammenfattende forklaring på den udvikling, der er sket i perioden fra 1969 til dato, hvor medlemstallene er vokset fra ca. 10.000 kor- og orkestermedlemmer til det nuværende antal på lidt under 50.000 medlemmer, skyldes mange forhold, men den største aceleration, der er sket har været i perioden fra musiklovens ikrafttræden i 1976/77. Og det ser ud til at udviklingen i antal fortsætter. Nye ensembler opstår, enkelte standser virksomheden, men udviklingen synes ikke at være til at stoppe. Musikkens sprog er så stærkt et udtryksmiddel, at det ikke så let lader sig standse. Hvor ordene slipper op, har mennesket tonerne.

Musse Mathiasen er chef ved Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik.