Dansk Tonekunstner forening

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 03 - side 130-130

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

REFERATER DANSK TONEKUNSTNER FORENING

Onsdag d. 23. sep. 1987

SPONSORERING l FORBINDELSE MED OFFENTLIGE INSTITUTIONER

Mødet blev indledt af fhv. skatteminister Isi Foighel med en klar og overskuelig redegørelse for motiverne til og indholdet i den lov om skattelettelse ved støtte til kulturelle aktiviteter, som er under forberedelse i Skatteministeriet og Kulturministeriet.

Lovforslaget tager sit udgangspunkt i allerede eksisterende skattelove vedr. fradragsret i forbindelse med reklamer, således at ""reklameværdi"" erstattes med kulturel værdi og forudsætter, at sponsorering ikke vil give anledning til at begrænse den offentlige støtte. Teaterchef Bering Liisberg supplerede disse tanker med de gode og dårlige erfaringer, som Det kgl. Teater havde haft med sponsorstøtte bl.a. til ballettens og kapellets udlandsturneer og så iøvrigt gerne, at ikke blot firmaer, men også privatpersoner kunne komme ind under en kommende lov.

Generaldirektør Hans Jørgen Jensen gjorde opmærksom på, at Danmarks Radio og TV kun kunne komme ind under nævnte lovforslag ved ændring af Radi-ospredningsloven. Hele spørgsmålet gav anledning til lignende betænkeligheder, som spørgsmålet om reklameindtægter for radio og TV. Men sponsorering kunne være en god mulighed for løsning af større opgaver, som der ellers ikke kunne blive råd til, især i nedskæringstider. Bidragene fra den efterfølgende diskussion, som bl.a. indeholdt bidrag fra folketingsmedlemmerne Søren Hansen og Ingelise Kofoed, uddybede såvel synet på fordelene ved en lovmæssig stadsfæs-telse af betingelserne for skattefradrag ved sponsorering, som de betænkeligheder, der knyttede sig dertil, dog med en overvægt i retning af, at man i hvert fald skal gøre et forsøg med støtte til de områder og aktiviteter, som Kulturministeriet har knæsat som ""kulturelle"".

5/10-1987 Johan Bentzon.

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

Onsdag d. 21 okt. 1987

MILITÆRMUSIK OG DANSK MUSIKLIV

Connie Hedegaard, MF (K) formand for Folketingets forsvarsudvalg oplyste, at regeringen ser positivt på militærmusikken, dels som en vigtig faktor i det lokale musikliv, dels for dens PR-værdi idet den gør militæret synligt. Regeringen ønsker ikke at skære i militærmusikken, heller ikke i forbindelse med evt. ændrede garnisoneringsplaner. Men der er heller ikke mulighed for øgede midler nu. Var forbløffet over, at få forelac i en masse problemer fra musikerside, da oplysninger om disse ikke kommer frem til politikerne.

Carl-Otto Andersen, formand for Fore. for musikere i Forsvaret refererede musikernes ansættelsesvilkår. Der har her været problemer med anerkendelse og opfyldelse af den afsatte tid til selvøvelse på2 1/2 time dagligt. Desuden får musikerne ikke solotillæg og tillæg for instrumentskift.

Hjemmeværnskonsulent Erik Tranum Laursen oplyste, at landets 15 hjem-meværnsorkestre er amatørensembler. Der er behov for flere hjemmeværns-orkestre, men det er der ikke midler til. Der blev fra flere sider rejst tvivl, om Forsvarskommandoen og politikerne egentlig ved, hvad de vil med militærorkestrene, der for regi-mentskorpsenes vedkommende er så små, at de har problemer med at fungere bare en enkelt musiker er syg. Desuden kunne det være ønskeligt med en mere tidssvarende instrumentsammensætning, og for økonomiske muligheder for betalt orlov under deltagelse i fagligt relevante kurser.

Der var på mødet enighed om, at der bør nedsættes et udvalg, der skal behandle militærmusikkens problemer. Udvalget kan sammensættes af repræsentanterf rå f.eks. forsvars-, udenrigs-, kulturministeriet, Forsvarskommandoen, Forsvarets Musiktilsyn, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste samt musikerne.

1/11-1987 Christian Hansen