Dansk Tonekunstner forening

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 04 - side 155-155

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

REFERATER DANSK TONEKUNSTNER FORENING

Onsdag d. 25. nov. 1987

BASISSENSEMBLER

Mødet blev indledt af rektor Sven Erik Werner, forbundsformand Kurt Pedersen og skoleinspektør Jens-Öle Blak. Tilsammen gav de et overblik over den betydning basisensemblerne kan få for det område i hvilket de bliver oprettet, såvel m.h.t. at høre levende musik, instrumental undervisning og mulighed for samarbejde med amatører. l denfølgende diskussion var man inde på de vanskeligheder, der i hvert fald i begyndelsen kan være med at sikre den pædagogiske del af de ansattes arbejde, når musikskolerne i området er etablerede, spørgsmålet om politikernes deltagelse if.eks. repertoirevalg og endelig det ønskelige i at få jazz- og rockensembler.

Også spørgsmålet om at sikre den alsidige uddannelse som udøvende og undervisende blev drøftet, sammen med nødvendigheden af at sikre begge kvalifikationers tilstedeværelse ved besættelsen af stillingerne. At det er spørgsmål, der også vil interessere det nyligt valgte og udpegede Musikråd var det næsten fuldtallige fremmøde og indlæg i diskussionen et godt vidnesbyrd om.

30/11-1987 Johan Bentzon.

DANSK TONEKUNSTNERFORENING

Onsdag d. 19. jan. 1988

MUSIKTIDSSKRIFTER

Knud Keiting, Jakob Levinsen og Teresa Waskowska indledte med henholdsvis læserens, journalistens og musikkritikerens syn på den aktuelle mu-siktidsskriftssituation. Opmærksomheden rettedes især mod de fem tidsskrifter: DMT, MM, Opus, Modspil og Gaffa, hvis udgivelse Statens Musikråd støtter økonomisk i begrænset omfang.

Både indledernes bidrag og den påfølgende diskussion afspejlede, at måske, netop fordi musikken egner sig til at udtrykke det uudsigelige, er det vanskeligere i forhold til den - end til de andre kunstarter - at tale om den på en sådan måde, at det kan interessere en tilstrækkelig bred kreds af musikinter-esserede ti! at skaffe økonomisk dækning for udgifterne til et professionelt redigeret blad.

Betydningen af at kunne definere hvilken målgruppe et sådant blad skulle henvende sig til blev påpeget, men hvad det ideelt skulle indeholde ikke tid til at tale om.

Men det var måske et fremtidigt møde eller diskussion i et af de eksisterende tidsskrifter værd.

Johan Bentzon.