Fornuftskilsmisse

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 05 - side 176-176

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DUT og DMT er gået fra hinanden. De har ganske vist lige til det sidste selv syntes at de havde det godt sammen, men der er mange i deres omgivelser der i årevis har ment at de ville trives bedre hver for sig.

Det var økonomien der gav udslaget. Fællesskabet har givet en falsk tryghed efter devisen: Hvad den ene ikke har det mangler til gengæld den anden. Og oven i den permanente pengemangel kom der så en uventet regning fra Toldvæsenet for moms på tidsskrifter leveret til DUTs medlemmer de sidste fem år!

Det medførte for DMT's vedkommende at en redaktionskomite der var nedsat kort efter nytår for at styrke den redaktionelle linje måtte påtage sig rollen som redningskomite.

Komiteens første udspil var et forslag til en redaktionel og økonomisk rekonstruktion af tidsskriftet. På grundlag af det stillede Statens Musikråd i udsigt at forlænge tilskudsordningen for tre år. Den Berlingske Fond bevilgede penge til en abonnentkampagne, og der er håb om yderligere fondsstøtte fra anden side. Endelig har Københavns Universitets musikvidenskabelige institut tilbudt at søge mulighed for at give redaktionen gratis husly indtil videre.

Men de gode feer hjælper kun i nødens stund. Dmt skal stadig selv skaffe til det daglige brød, og selv når boet er delt og underskuddet er indhentet bliver det fortsat en tilværelse på smalkost. Økonomisk set vel at mærke, for det der giver dmt liv er nu som før noget der ikke kan betales: Mennesker der har noget på hjerte om ny musik. Ny musik - og ikke bare alle slags god musik, sådan som nogle har foreslået med den hensigt dermed at gøre læserskaren større. I rekonstruktionsforslaget er tidsskriftets målsætning formuleret således:

Dansk Musiktidsskrift er ny dansk kompositionsmusiks blad.

Det henvender sig til læsere der er interesseret i vor tids musikliv.

Det præsenterer nutidige musikværker, deres komponister og udøvere og bringer foromtale og anmeldelser af opførelser, node- bog- og fonogramudgivelser inden for dette område af musiklivet.

I tilknytning hertil orienterer det om andre former for musik, og bringer artikler der sætter nutidens musik i historisk og æstetisk perspektiv, og debatindlæg om musikkulturelle forhold og musikpolitiske spørgsmål.

Det er på grundlag af den målsætning at Statens Musikråd har stillet fortsat støtte i udsigt. Det kan ses som en anerkendelse af den ny kompositionsmusiks musikkulturelle betydning og af det særlige behov for et tidsskrift der på dette område kan medvirke til en vekselvirkning mellem de tanker der ligger bag musikken og de tanker som musikoplevelsen fremkalder.

Et direkte samspil med levende opførelser er i den henseende særlig vigtigt. Derfor skal samarbejdet med DUT ikke blot fortsættes men udvides til en større kreds, til at begynde med antagelig med AUT og FUT som medlemmer af en fælles udgiverforening. Det har DUT foreløbig banet vej for ved at udskille DMT som del af foreningen. Efter et orienterende møde skal de to andre foreninger nu tage stilling til indbydelsen til at deltage i videreførelsen af DMT. Og selv om tidsskriftets bestyrelse og redaktion naturligvis bør være uafhængige af 'UT-foreningerne som sådanne kan et sådant samarbejde blive til mere end en organisatorisk overbygning - det er en betydningsfuld geografisk udvidelse af tidsskriftets kontaktflade, der åbner et større forum for ideudveksling.

Måske kan fællesskabet om driften af dmt også bane vej for et tiltrængt samarbejde mellem 'UT-foreningerne om deres hidtil rigelig selvtilstrækkelige koncertvirksomhed. Lykkes det har dmt grund til også at tro på en bedre fremtid for sin gamle livsledsager DUT.

Abonnement på DMT kr. 140,- for en årgang (6 numre) tegnes på det vedlagte girokort.

Mogens Andersen