Den afbrudte musikantologi

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 02 - side 53-54

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

I Asger Lund Christiansens lejlighed på Frederiksberg Allé ringer telefonen til Dansk Musik Antologi stadig med bestil-lingsforespørgsler fra ind- og udland. Og til selskabets bankkonto, der p.t. viser en negativ saldo på ca. 400.000 kr, indløber der fortsat betalinger. De fleste af antologiens udgivelser findes stadig på lager, men fremstillingen af de seneste indspilninger, to af de manglende fire Gade-symfonier, er standset, og planerne om kommende indspilninger er stillet i bero.

Beslutningen herom er truffet af den uhonorerede bestyrelse, der foruden Lund Christiansen består af musikforlægger Dan Fog, Koda-konsulent Per Helweg (kasserer), docent ved Det kgl. danske Musikkonservatorium Ebbe Knudsen og musikprofessorerne Finn Matthiassen og Nils Schiørring.

Baggrunden for standsningen er at den årlige musiklovs-bevilling er udeblevet Statens Musikråd har holdt pengene tilbage til brug for igangsætning at et nyt selskab. "Tiden er løbet fra køkkenbordsproduktion" sagde Musikrådets formand Finn Egeland ifølge Berlingske Tidende den 20. maj efter at han havde forelagt rådets forslag for Kulturministeriet.

Ifølge musikrådets betænkning nr. 1061 drejer forslaget sig dog ikke om produktion, men om en selvejende institution der skal medvirke til "en målrettet markedsføring og distribution" af fonogrammer der er udgivet med offentlig støtte, altså også plader og kassetter fra såvel Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik som fra Dansk Musik Antologi. Men til forskel fra Samfundets bestyrelse er Antologiens åbenbart ikke indstillet på at være med.

På grundlag af en samtale med Asger Lund Christiansen følger her nogle hovedtræk af DMAs hidtidige virksomhed.

Vivace

Det begyndte som en fanfare: Nationalbankens Jubilæumsfond tilbød Kulturministeriet at yde støtte til et musikformål, og ministeriet foreslog at realisere et oplæg til en dansk historisk pladeantologi, udarbejdet for det daværende Statens Musikråd af Nils Schiørring, Herbert Rosenberg og Mogens Andersen.

Fonden bevilgede 400.000 kroner, og ministeriet nedsatte en komite, der udpegede bestyrelsen til et udgiverselskab - stort set den samme bestyrelse som i dag. Asger Lund Christiansen blev formand på grund af sine erfaringer som udgiver af plademærket Tivolifon og som medudgiver af Fona's Vibe-serie.

Bestyrelsen besluttede sig for en udgivelsesplan på mere end 200 plader. En tonemester, Helge Albrechtsen, blev tilknyttet selskabet, og tilrettelæggelsen af det første store udspil, syv plader med romancer af Heise og Lange-Muller påbegyndtes.

Ritardando

Men det viser sig snart at Nationalbankens Jubilæumsfond ikke kan yde løbende tilskud, og efter at have modtaget endnu

200.000 kroner må selskabet skrue ned for blusset, samtidig med at man søger samarbejdspartnere og ser sig om efter andre finansieringsmuligheder.

Udgivelsesplanen indskrænkes indtil videre til tredive plader, og administrationen begrænses til en kontormedarbejder med en femtedels arbejdstid og en telefon i formandens lejlighed.

Andante

Der bliver truffet aftale med Danmarks Radio om programsætning af værker som efter indspilning kan overdrages vederlagsfrit til udgivelse når Antologien blot betaler tillæg til dirigent, solister og eventuelle ekstra orkester- og kormedvirkende.

Der indgås overenskomst med Polygram (DG, Philips) og med EMI om pladefremstilling, distribution og lagerføring, hvorefter Antologien kun skal bære markedsførings- og administrationsudgifter.

Antologiens periodeafgrænsning bliver brudt ved udgivelse af nye værker af nulevende komponister finansieret at Statens Kunstfond i 1972.

De udøvende kunstneres organisationer giver tilsagn om at yde tilskud fra deres Gramex/midler, dels til den samlede virksomhed, dels til enkeltudgivelser. De har til dato givet omkring en million kroner. Derudover er der fra private fonde ydet 3-400.000 kroner.

I 1974 får Antologien for første gang tilskud fra Den kulturelle Fond, 40.000 kroner. Tilskudet videreføres som en årlig bevilling under musikloven, voksende til 230.000 kroner i 1987, ialt til dato ca. 2 millioner kroner. Bevillingen er dog for en del betinget af at Antologien påtager sig udgivelser af nutidigt repertoire som Statens Musikråd ønsker at fremme.

Musikrådet henviser desuden Antologien til at etablere samarbejde med andre udgivere: Unicorn, Danacord, Canzona

I 1976 leveres hele serien i halvandet hundrede eksemplarer til biblioteker i USA, betalt af Udenrigsministeriet som gave i anledning af det amerikanske uafhængighedsjubilæum.

Moderato

Den almindelige distribution volder derimod vanskeligheder. Fra omkring 1980 forringes vilkårene for samarbejdet med Polygram og EMI: De giver ikke længere forskudsbetaling for royalty. De stiller færre penge til rådighed for fremstilling af pladeomslag. Og som det alvorligste: Antologiens pladetitler er mangelfuldt repræsenteret i selskabernes hovedkataloger.

Det er derfor ikke den store skuffelse da Polygram i 1982 opsiger overenskomsten med Antologien med den begrundelse at samarbejdet har givet dem et underskud som de anslår til 600.000 kroner.

I årene frem til 1987 frikøber Antologien Polygramselskabernes rettigheder og lagerbeholdninger og påbegynder samme proces for EMÎ/udgivelseme. î stedet sættes der nu ind på den udenlandske markedsføring gennem deltagelse i den årlige internationale musikmesse Mdem i Cannes fra 1985, og på den indenlandske gennem OH Musikdistribution.

Cadenza

Og hvad har Dansk Musik Antologis omskiftelige tilværelse så ført til?

For de ialt omkring 4 millioner kr der ifølge ovenstående er investeret indtil nu er der udkommet 90 pladenumre.

Mindsteoplagene har været 1500 pladeomslag og 1000 plader. De fleste plader er solgt i mere end 800 eksemplarer, med et gennemsnit på 1000-1500. Balancepunktet i forhold til fremstillingsomkostningerne fraregnet honorarer og indspilningsudgifter er et salg på 1000 eksemplarer. Størst salg har Elverhøj-pladen nået med mere end 10.000 stk.

Af 73 numre i de foreliggende brochurer fordeler repertoiret sig mellem:

20 afdøde komponister 23 samtidige komponister

Kuhlau 8 lp Bentzon 4 lp
Gade 7 Koppel 3
Nielsen 7 Holmboe 3
Heise 5 Nørgård 3
Lange-Müller 4 Kayser 2
Langgaard 4 Berg l + l mc
Hartmann l Brene l
Pedersøn l Jersild l
Scheibe l Tarp l
Thybo l
Westergaard l

nogle af ovenstående nogle af ovenstående
+ 11 andre tilsammen 7 +12 andre tilsam. 5 + l mc

ialt 45 lp ialt 26 lp + 2 mc

Hvad valg af medvirkende angår siger Lund Christiansen at han har lagt vægt på afveksling frem for stjernedyrkelse. Ialt er der repræsenteret henved 300 danske solister og ensembler.

Repertoiret har i høj grad været afhængigt af forhåndenværende indspilnings- og tilskudsmuligheder, eftersom musiklovs-tilskudene ikke har holdt trit med omkostningsudviklingen. Og de økonomisk fordelagtige radiooptagelser er kun blevet udnyttet i begrænset omfang på grund af langsommelige procedurer for planlægning og frigivelse af indspilningerne.

Med hensyn til distributionen mener Lund Christiansen at den efter de seneste års fremgang nu er optimal på det udenlandske marked. Inden for Danmark finder han at bibliotekernes anskaffelser har ladet meget tilbage at ønske. Et forsøg med at lancere Antologiens plader som firma-gaver mislykkedes, og alt i alt deler Asger Lund Christiansen ikke Musikrådets tro på alternative muligheder for markedsføring og distribution.

- Nu må vi så se om den nye kulturminister gør det..

Årgang 63/1988-1989, nr. 02