Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 05 - side 145-145

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Redaktion: Anders Beyer (ansv.), Jens Brincker, Bertel Krarup, Karl Aage Rasmussen. Forretningsfører: Sussie Grevsen. Redaktion og ekspedition: Dansk Musiktidsskrifb c/o Musikvidenskabeligt Institut Klerkegade 2,1308 København K Tlf. 33 15 07 26. Giro 3 56 36 50. Tryk: Werk's Offset, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter otte numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 175,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 175,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse :Per Erik Veng, DUT (formand), S vend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K Tlf. 01 91 01 09. FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Oden se C. TLF. 09 62 13 65. AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: c/o Det Jydske Musikkonservatorium, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V. Tlf. 05 78 12 60. Annoncepriser i DMT arg. 64: 1/1 side (175x260 mm): kr. 1.979,-1/2 side (175x125 mm): kr. 1.158,-1/4 side (87x125 mm): kr. 645,-. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 5 1989/90

64. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

____________INDHOLD

Leder

Stokastiske udfald

Anders Beyer............................................................................... 146

ARTIKLER

Om det individuelle eller det kollektive.

Vinco Globokar........................................................................... 147

Ghost-komponisternes oprør.

Reinhard Oehlschlägel............................................................... 151

Efter Lutoslawski, efter Penderecki...

- om den nye generation af polske komponister.

Andrzej Chlopecki....................................................................... 154

Konservatorierne og den ny musik (II).

Bertel Krarup.............................................................................. 156

Ny musik i København efteråret '89.

Trine Boje Mortensen................................................................. 160

lannis Xenakis' "Jonchaies".

Niels Rosing-Schow.................................................................... 166

Dramatrilogien

En værkstedsbeskrivelse: Rum, temperatur og indhold.

Poul Ruders................................................................................ 172

Jeg vil se mærkerne fra mejslen.

Jens Brincker.............................................................................. 177

RAPPORTER

Verden i Nordjylland

N.U.T. festival i Aalborg 2. - 5. november 1989.

Peder Kaj Pedersen..................................................................... 164

ANMELDELSER

Tværstand - musikrådets nye blad.

Niels Krabbe............................................................................... 179

Koncertkalender på omslagets side 3.

Næste nummer af Dansk Musiktidsskrift udkommer 5. marts Debatindlæg og mindre artikler skal være redaktionen i hænde senest den 15. februar.