Debat

Af
| DMT Årgang 65 (1990-1991) nr. 03 - side 106-107

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Vedr. MIC-debat

Venlig hilsen til Slumstrup - og andre

En tredje runde i MIC-føljetonen ville have været overflødig, hvis Slumstrup havde ulejliget sig med at læse, hvad jegfaktisk skrev ogholdt sig til at kommentere det.

Jeg dadlede f.eks. ikke Statens Musikråd for slingrende kurs, for den har såmænd været stabil nok: business as usual. Derimod hævdede jeg, at »skiftende musikråds bevillingsmæssige principløshed har været udtrykfor en ubevidst erkendelse af projektets umulighed«.

Påstanden bygger på 7 års erfaring i to forskellige musikråd, hvis begejstring for MIC aldrig nåede de højere varmegrader - uden at det dogførte til principielle drøftelser af MIC's aktiviteter og opgaveprioriteringer, endsige til seriøse overvejelser af alternative muligheder.

Resultatet har været den bevillingsudvikling fra årligt 800.000kr. i 1980 til idag 2.3 mio.kr., som Slumstrup åbenbart finder bemærkelsesværdig. I betragtning af at væksten fandt sted over en tiårig periode, at den udover almindelig pris- og lønudvikling også omfattede en klæ-kkelighuslejestigning og et par personaleudvidelser, kan man vist dårlig tale om sindet end et svagt opskruet vågeblus. Nogen markant aktivitetsudvidelse muliggjorde bevillingsforøgelsen i hvert fald ikke.

At denne kritik også rammer mig selv både som medlem af musikrådet og af MIC's bestyrelse, vedstår jeg gerne. Og vedstod jeg allerede i mit første indlæg: »Opgavens notoriske ufremkommelighed dikterede en lav profil, som alt for længe har været med til legitimere et foretagende, ingen rigtig tror på«. - Jeg har f.eks. heller ikke udtalt mig om de rytmiske organisationers træthed over for MIC, for den aner jeg ikke noget om.

Derimod refererede jeg til det hændelsesforløb for et par år siden, der førte til en fornuftig vedtægtændring, således at de rytmiske miljøer til mulighed for at drive informationsvirksomhed på deres egne præmisser. Et mo-nopolbrudmed andreord- efternæsten 10 årsskræmydsler før MIC's leder, bestyrelse og Statens Musikråd omsider accepterede at lægge den rytmiske musiks informationsopgaver ud til de grupperinger og enkeltpersoner, der har forstand på sagen og går ind for den.

Ogher er vi så ved mit enquete-bidrags hovedsigte: 10 år med MIC har givet os den erfaring, at kvalificeret og engageret musikinformation om aktuelle bevægelser formidles bedst af musikmiljøerne selv. »Uden daglig, inspirerende og motiverende kontakt med de strømførende lag ender det hele let i avisklipperi, registrering af registre og mondæne tilfældigheder på de bonede gulve«.

Reaktionerne blandt ophavsretsorganisation erne og i KODA's råd kunne tyde på, at dette synspunkt ikke er helt hen i vejret. Det ville være mere end almindeligt glædeligt, hvis DMT's enquete havde været med til at give udviklingen den retning.

At MIC's leder, Knud Ketting, har søgt og fået et andet job, kunne være et signal om, at heller ikke han er helt »enig.

Sven Erik Werner

Vedr. MIC-debat

Hovsa!

I sit svar i sidste nummer af DMT, skriver MIC s daværende leder Knud Retting bl.a. at han umiddelbart efter sin tiltræden traf en aftale med Dansk Komponistforenings formand, ifølge hvilken MIC altid ville have en løbende opdateret liste over DKF-værker, som MIC skulle prioritere højt (når der skulle promoveres).

Udsagnet kunne udlægges sådan: Nemlig at Dansk Komponistforenings formand har siddet og be stemt, hvilke af hans medlemmer der skulle frem i verden og hvilke ikke.

Jeg ville gerne se den komponistforenings formand, der ville kunne sidde fortsat i formandsstolen mere end et kvart kvartal efter at have påtaget sig en aktivitet af den art.

En sådan opgave har Dansk Komponistforenings formand da ganske rigtig heller aldrig påtaget sig.

Mogens Winkel Holm

Oprydningsudsalg

Køb gamle årgange af Dansk Musiktidsskrift

Vi har ryddet op i DMT's lager og har fundet alle de gamle numre frem. Du kan nu købe hele årgange afbladet fra 1920'erne og frem til slutningen af 1980'erne for 50 kr. pr. årgang plus porto!

Se DMTs adresse og telefon side 73, i kolofonen.

Vedr. MIC-debat

Korrektioner

Jeg beklager, at jeg i mit enquete-indlæg om MIC i DMT nr. l kom til at formulere mig på en måde, der let kan misforstås, da jeg skrev, at MIC »ikke en eneste gang har følt anledning til at bidrage til begivenhederne (underforstået: FUT-festivalerne Musiknytår og Musikhøst), hverken ved direkte tilstedeværelse eller ...«.

Jeg husker udmærket, at MIC to år i træk begunstigede os med deres besøg under Musiknytårsfestivalen. Det forblev imidlertid en hemmelighed for vort publikum, idet man ikke blot tilnærmelsesvis levede op til den så ofte proklamerede opsøgende virksomhed i form af plancheudstillinger m.m. (se i øvrigt senest Tværstand nr. 4). Og det var lige netop det, jeg mente med, at MIC altid har glimret med sit fravær under disse begivenheder.

Hvad mesterkurset med Koppel angår, forekommer Knud Kettings svar mig at være en opvisning i ansvarsforflygtigelse. Det kan da gerne være, at TV 2 har været tunge at danse med o.s.v., men det ændrer jo ikke en tøddel ved slutresultatet, desværre. Og at man har overladt ""udvælgelsen"" af danske deltagere til Friedrich Gürtler, der så i al lønsomhed har kunnet plukke fire studerende fra sin egen institution, Det kgl. danske Musikkonservatorium, gør jo ikke denne disposition mindre problematisk set fra et andet konservatoriums synsvinkel. En opringning til MIC ville selvsagt ikke kunne fratage lederen ansvaret for disse misforhold.

Bertel Krarup

DMTfs venner - læsernes kontaktpersoner

DMT har kontaktpersoner, som er tilknyttet de forskellige orkestre og uddannelsesinstitutioner. D et giver mulighed for en tættere kommunikation med udøvende kunstnere og studerende. Kontaktpersonen - eller vennen - gør opmærksom på DMT's eksistens gennem oplysning om tidsskriftet på opslagstavler, uddeler frieksemplarer til interesserede. DMTs venner er: Niels Ro sing-Schow, docent (Det kgl. danske Musikkonservatorium), Mette Stig Nielsen, docent (Det fynske Musikkonservatorium), Jørgen Mortensen, docent (Vestjysk Musikkonservatorium), Rolf Ruggaard, docent (Nordjysk Musikonservatorium), Jan Ole Traasdal, lærer (Konservatoriet for rytmisk improvi-sationsmusik), Frederik Gislinge, musiker, docent (Esbjerg Ensemble/Vestjysk Symfoniorkester), Steen Pade, Musikchef (Aarhus Symfoniorkester), Per Erik Veng, kor- og orkesterchef (DR), Sussie Grevsen, stud. mag. (Musikvidenskabeligt Institut, Kbh.), Peder Kaj Pedersen, lektor (Aalborg Universitetscenter), Erling Kullberg, lektor (Musikvidenskabeligt Institut, Århus), Inger Sørensen, bibliotekar (Lærerhøjskolen).

Årgang 65/1990-1991, nr. 03