Redaktionelt. Vedr. artikel om DUT i DMT

Af
| DMT Årgang 68 (1993-1994) nr. 06 - side 213-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Gennem adokatfuldmægtig Eivind Einersen kræver Lone Ømann og Kuno Kjærbye Kristensen at få trykt et dementi i DMT. Anledningen er, at tidsskriftet i nr. 5 havde artikelstof om Det Unge Tonekunstnerselskab (DUT). Det hedder i brevet fra advokaten, at »lederen med overskriften "De Unge Tryllekunstnere" og artiklen med overskriften "Om kunsten at årelade en musikforening" er uacceptabel tendentiøs, på visse punkter indeholder direkte usandfærdigheder og endelig på enkelte punkter er injurierende.

Artiklen er skrevet af Jan Andersen, uden at han på forhånd har taget kontakt til enten Lone Ømann eller Kuno Kjærbye Kristensen. I betragtning af de betydelige beskyldninger, som artiklen rejser mod mine klienter, havde det været god presseskik at interviewe dem for deres syn på sagen«, skriver adokatfuldmægtig Eivind Einersen.

DMT har undersøgt sagen nærmere og bedt involverede (Jan Andersen, DUTs daværende revisor Ove Nielsen Aps, daværende bestyrelsesmedlem Lars Graugaard, Lars Fenger og Sunleif Rasmussen (begge i en periode formænd for foreningen)) om en redegørelse på baggrund af kravet om dementi.

Redaktionen har valgt at trykke dementiet, så Lone Ømann og Kuno Kjærbye Kristensen får lejlighed til at præsentere deres synspunkter. Efterfølgende vil tidsskriftet punkt for punkt kommentere dementiet, for derigennem at godtgøre, at indholdet i Jan Andersens artikel genspejler de faktiske forhold i foreningen. Endelig trykker vi Jan Andersens skriftlige svar til dementiet.

Dementiet, som kræves trykt, lyder som følger:

1. I DMT, nr. 5, side 145 og 168-171 med overskrifterne "De Unge Tryllekunstnere" og "Om kunsten at årelade en musikforening" var anført en række usandfærdigheder.

2. På side 168 anførtes, at "Lone Ømanns position snart [blev] så dominerende, at bestyrelsens beslutninger tiltrådt af formanden efterfølgende blev omgjort ved konsulentens indgriben". Det er aldrig sket, at bestyrelsesbeslutninger er omgjort af Lone Ømann.

3. Det anføres videre på side 168: "Snart fik DUT's grå eminence udbetalt en strøm af honorarer, få eller ingen i bestyrelsen havde overblik over. Formanden var udstyret med checkhæftet. Men uden prokura til at kunne hæve på DUT's konto, det havde kun konsulenten." Dette er ikke korrekt. Samtlige beløb, som er udbetalt til Lone Ømann, fremgår af budgetter, der er udsendt til bestyrelsen og til de tilskudsgivende myndigheder. Lone Ømann har ej heller nogensinde haft prokura til at kunne hæve på DUT's konto.

4. På side 169 anføres, at "442.276 kr. i honorarer af en samlet sum på 762.693 kr. ikke er blevet lønanmeldt." Dette er for så vidt korrekt, da DUT har udbetalt disse beløb til momsregistrerede firmaer, hvorfor lønanmeldelse hverken kan eller må ske.

5. Det anføres på side 170: "... at der er udbetalt honorarer på 80.000 kr. og 179.000 kr. til koncerthus Initiativet ved Lone Ømann. Dette er sket uden dokumentation eller redegørelse for relevansen af de udbetalte honorarer." Dette er ikke korrekt. Den rent private initiativgruppe, Koncerthusinitiativet ved arkitekt Mads Henning Pedersen, Kuno Kjærbye Kristensen og Lone Ømann, som undersøgte mulighederne for opførelse af et koncert- og operahus i København, har aldrig modtaget noget beløb, hverken fra DUT eller andre. Lone Ømanns firma, Koncerthus I/S har derimod modtaget beløb, men samtlige beløb udbetalt til Koncerthus I/S og Lone Ømann fremgår af budgetter, der har været forelagt bestyrelse såvel som bevilgende myndigheder.

6. Det anføres videre på side 170, at "beløb på kr. 55.000, kr. 32.000 og kr. 25.000 ikke er registreret i DUT's bogholderi." Dette er sket efterfølgende; fejlen var en posteringsfejl fra Kuno Kjærbye Kristensens side.

7. Videre på side 170: "... Revisionsfirmaet Ove Nielsen Aps påpegede det stærkt kritisable forhold, at DUT's formand udbetalte store honorarer til sin hustru." Noget sådant er aldrig udtalt af Revisionsfirmaet Ove Nielsen Aps.

8. Også på side 170 anføres, at Sunleif Rasmussen "nåede at underskrive 5 kontrakter på ialt 80.000 kr. i honorarer til Lone Ømann samt 2 blanke stykker papir, der skulle anvendes til udfærdigelsen af et regnskab til Statens Musikråd." Ingen af disse to ting er korrekte. Sunleif Rasmussen har skrevet kontrakter under for 139.277 kr. excl. moms. Han har ikke skrevet 2 blanke papirer under til et regnskab til Statens Musikråd. Han har imidlertid underskrevet regnskabet for 1991-1992.

9. Endelig anføres på side 171, at "produktionen i Forum er i strid med DUT's vedtægter og formål...". Dette er ikke korrekt.

Dette var ordlyden i dementiet. Herefter følger kommentarerne til dementiet.

Vedr. pkt. 2:

Som eksempel henvises til et notat til Kulturministeriet af 20.1.94, skrevet af Lars Graugaard, Sunleif Rasmussen og Anders Nordentoft:

"DUT ansatte cand. jur. Lone Ømann (LØ) som administrator for koncertserien DUT-Vinter (91/92, hvor indkøbet af Teknikbanken fandt sted), og hun blev senere af sin mand, DUT's daværende formand Kuno Kjærbye Kristensen (KKK), indsat som konsulent for DUT.

Arbejdet i bestyrelsen var herefter domineret af at KKK og LØ sammen lagde linien for alle centrale beslutninger, og at de ønskede, at bestyrelsens arbejde skulle begrænses til at bekræfte disse beslutninger.

Det skal bemærkes, at beslutningerne om ovennævnte ansættelsesforhold såvidt os bekendt ikke er truffet af bestyrelsen. Vi har ingen erindring om et sådant bestyrelsesmøde, og der findes intet bestyrelsesmødereferat om dette. Der forefindes i øvrigt ikke bestyrelsesmødereferater fra hele den omhandlede periode, da KKK som formand undlod at foranledige, at referater blev udfærdiget.

Det er vores absolutte overbevisning, at LØ udførte det strategiske og en stor del af det praktiske arbejde i denne forbindelse, idet mange rene bestyrelsesbeslutninger som KKK tiltrådte blev senere omgjort ved LØs mellemkomst (DMT's understregning, red.). Eksempelvis i forbindelse med med arbejdet foråret 93 på at etablere et fællessekretariat med Dansk Komponist Forening og Ung Nordisk Musik til Kulturby 96, hvor KKK indstillede LØ som fund-raiser og sekretariatsleder ved et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen, inkl. KKK, besluttede dog, at denne stilling skulle i licitation, idet der var tale om en efter DUTs forhold vellønnet stilling (350.000,- pr. år i 2 år), og at det derfor var uheldigt at udpege en bestyrelsen så nærtstående person som LØ. Men 10 dage senere indkaldtes bestyrelsen påny, og KKK gjorde rede for, at han nu mente, at en licitation ville blive for dyr, og at DUT derfor var bedst tjent med én gang for alle at ansætte LØ på denne post. For at sikre denne beslutnings gennemførelse var KKK af LØ blevet udstyret med forskellige tekniske og økonomiske argumenter, som vi, vor baggrund taget i betragtning, ikke kunne give vægtige modargumenter for."

Lars Graugaard, Sunleif Rasmussen og Anders Nordentoft slutter deres notat til Kulturministeriet med: "Vi må derfor sammenfatte vort indtryk til, at både KKK, men navnlig LØ handlede i ond tro og for egen vinding, og at LØ anvendte sin faglige viden som cand. jur., samt sin professionelle erfaring og indsigt til kun dette formål, og ikke til uvildigt at bistå bestyrelsen i dens arbejde."

Vedr. pkt. 3:

DMT er i besiddelse af kopi af fuldmagtsskrivelse af 7. okt. 1991 fra Den Danske Bank, hvor det fremgår, at Lone Ømann og Kuno Kjærbye Kristensen har kontofuldmagt til DUTs konto. Disse to alene kunne disponere over kontoen. DMT skrev, at Lone Ømann har haft prokura, hvilket ikke er rigtigt, hun havde kontofuldmagt. I praksis giver kontofuldmagt stort set de samme beføjelser som prokura.

I dagbladet Politiken den 30. marts 1994 spørger journalist Per Munch advokat Einersen, hvorfor Lone Ømann har fuldmagt til at underskrive checks fra DUT i forening med sin mand. Einersen svarer:

"Har hun da det?

- Ja, den fuldmagt har jeg her i kopi fra redegørelsen til Kulturministeriet, som DUT har givet i januar.

Det har mine klienter ikke fortalt mig. Det er ikke unormalt, at en betroet person kan udskrive checks...

- Med konen som eneste medunderskriver?

... men, det er ikke god forvaltningsskik."

Vedr. pkt. 4:

Der henvises her til S.E. Skyttes rapport, side 3: "Det er ikke muligt at kontrollere, at samtlige udbetalte honorarer er lønanmeldt. Dette skyldes til dels, at en del af honorarerne til de deltagende kunstnere er udbetalt direkte fra tilskudsgivere til kunstnere, og dermed ikke går gennem foreningens bogholderi. Tilskuddet indberettes som indtægt for foreningen, som herefter skal foretage den videre lønanmeldelse. Vi har konstateret, at dette i konkrete tilfælde ikke er sket, men har ikke gjort forsøg på at kontrollere, hvor stort omfanget af disse udeladelser egentlig er."

Vedr. pkt. 5:

Efter kritikken af DUT i S.E. Skyttes rapport fremkommer der den 27.1.94 bilag for fem udbetalinger til Lone Ømann. Disse bilag er underskrevet af Lone Ømann og Sunleif Rasmussen og tilbagedateret den 20.1.93. På dette tidspunkt befandt Sunleif Rasmussen sig på Færøerne. Det fremgår af en skriftlig kommentar til DMT fra Rasmussen af 6.4.94: "Inden jeg tog til Færøerne på juleferie fra d. 19.12.92 til d. 23.1.93, var jeg på DUTs kontor og underskrev to blanke stykker papir, som jeg mener skulle bruges til et eller andet vedrørende Statens Musikråd.

Jeg har hos revisionsfirma S.E. Skytte set nogle kontrakter mellem DUT og Lone Ømann af en værdi på henimod 80.000,- med min underskrift på. Til det vil jeg sige, at jeg, for det første kun husker at have underskrevet to af disse kontrakter, for det andet var alle kontrakterne dateret, så vidt jeg husker d. 21.1.93. På det tidspunkt befandt jeg mig på Færøerne", skriver Sunleif Rasmussen.

Vedr. pkt. 6:

Der henvises til Skyttes rapport s. 7: "I forbindelse med afstemningen af foreningens bankkonti, der har omfattet perioden 1.7.92 til 31.3.93, med de til os udleverede bankudtog er der ikke bogførte indsætninger på ca. kr. 55.000 og hævninger ca. kr. 37.000. Yderligere er det til os oplyst, at honorarer i forbindelse med koncerterne på Louisiana ikke er foretaget over foreningens bankkonti. Tilskud fra Statens Kunstfond til layout og plakat på kr. 32.000 udbetalt i juni 93 samt tilskud til DUT-Vinter udbetalt i februar-marts 1993 kr. 25.000 er ikke indgået i foreningens bogholderi."

Vedr. pkt. 7: Der henvises til skriftlig kommentar til DMT fra Sunleif Rasmussen af 6.4.94: "... da jeg befandt mig i Sønderborg ringede Kuno Kjærbye Kristensen til mig og lykønskede mig med den nye titel som formand for DUT. Da jeg forbavset spurgte hvorfor, svarede Kuno Kjærbye Kristensen, at DUT's revisor havde på det kraftigste påtalt det, at DUTs formand udstedte checks til sin kone."

Og der henvises til skriftlig kommentar til DMT fra Revisor Ove Nielsen Aps af 7.4.94: "I følge anmodning skal vi bekræfte, at vi i forbindelse med revisionen af DUTs årsregnskab 1992/93 har påpeget det kritisable i honorarudbetalingen til Lone Ømann."

Vedr. pkt. 8:

Der henvises til Sunleif Rasmussens skriftlige kommentar, citeret i pkt. 5.

Vedr. pkt. 9:

Ifølge kommentarer fra involverede i den afgåede DUT-bestyrelse, er dette arrangement i strid med DUTs vedtægter og formål. Arrangementet gav som tidligere beskrevet et underskud på ca. 75.000 kr.

Afsluttende skal DMT konkludere, at tidsskriftet, på baggrund af S.E. Skyttes rapport, DUTs redegørelse til Kulturministeriet ved formand Lars Fenger, samt personlige redegørelser til DMT fra Lars Graugaard, Jan Andersen, Lars Fenger, Sunleif Rasmussen og revisor Ove Nielsen Aps, må anse artikelstoffet om DUT i DMT nr. 5, 1993/94 for at være en troværdig beskrivelse af forholdene i foreningen.

Anders Beyer