Forsøg til en Carl Nielsen bibliografi

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 01 - side 60-70

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FORSØG TIL EN BIBLIOGRAFI OVER CARL NIELSEN

AF MAG. ART. JÜRGEN BALZER

Denne fortegnelse er inddelt efter tre forskellige synspunkter:

I. Systematisk. Denne afdeling rummer en komplet fortegnelse over Carl Nielsens kompositioner, saavidt det overhovedet paa dette tidspunkt, hvor manuskripterne endnu befinder sig spredt paa privathænder, har været muligt at udfærdige en saadan. Den er inddelt efter værkernes art og besætning.

II. Kronologisk. Dette afsnit indeholder kun de værker, hvor det har været mig muligt enten at fastslaa kompositionstiden eller med stor sandsynlighed ud fra sekundære kilder at formode denne. Saadanne værker er betegnet med et spØrgsmaalstegn.

III. Alfabetisk. Indeholder kun sange for en eller flere stemmer.

Eventuelle rettelser eller tilføjelser bedes tilsendt DMTs redaktion.

I. SYSTEMATISK FORTEGNELSE

1. VÆRKER FOR SCENEN

Operaen »Saul og David« (Einar Christiansen). 1898-1901. Wilh. Hansen 1904.
Operaen »Mascarade« (Vilhelm Andersen). 1904-05. Wilh. Hansen 1906.
Musik til »Snefrid« (Drachmann). 1895. Ominstrumenteret og udvidet 1899.
Ouverturen i klaverudtog i »Ungt Blod«. 1895.
Musik til »Hr. Oluf han rider -« (Drachmann). 1906. Wilh. Hansen 1906.
Musik til »Willernoes« (L. C. Nielsen). 1907. Wilh. Hansen 1908.
Musik til »Tove« (Ludvig Holstein). 1906-08. Wilh. Hansen 1908.
Musik til »Ulvens Søn« (Aakjær). 1908. Wilh. Hansen 1909.
Musik til »Hagbarth og Signe« (Oehlenschläger). 1910. Wilh. Hansen 1910.
Musik til »Sct. Hansaftensspil« (Oehlenschläger). 1913.
Musik til prologen til mindefesten for Shakespeare (Helge Røde). 1916.
Heraf »Ariels Sang«. Wilh. Hansen 1916.
Musik til »Aladdin« (Oehlenschläger). 1918. Dels Hansen 1919, dels Borup 1926.
Musik til »Moderen« (Helge Rodek 1920. Op. 41. Wilh. Hansen 1921.
Musik til »Cosmus« (Einar Christiansen). 1922.
Musik til »Ebbe Skammelsen« (Harald Bergstedt). 1925.
Musik til H. C. Andersen-festspillene (Sophus Michaélis). 1930.
Musik til Paaskeaftensspil (Grundtvig). 1931.

2. VÆRKER FOR ORKESTER

Symfoni nr. 1, g-moll, op. 7. 1891-92. Wilh. Hansen 1894.
Symfoni nr. 2 (»De fire Temperamenter«), op. 16. 1900-01. Wilh. Hansen 1903.
Symfoni nr. 3 (»Sinfonia Espansiva«), op. 27. 1910-11. C. F. Kahnt Nachf. 1913
Symfoni nr. 4 (»Det Uudslukkelige«), op. 29. 1914-16. Wilh. Hansen 1917.
Symfoni nr. 5, op. 50. 1922. Borup 1926.
Symfoni nr. 6 (»Sinfonia semplice«). 1925.
Ouverture »Helios«, op. 17. 1904. Wilh. Hansen 1905.
Rapsodisk Ouverture (»En Fantasirejse til Færøerne«). 1927.
Koncertslutning til Kunzens ouverture til »Erik Ejegod«.
Suite for strygere, op. 1. 1888. Wilh. Hansen 1889.
Symfonisk Rapsodi. 1889.
»Saga-Drøm«. 1907. Op. 39. Wilh. Hansen 1920.
Parafrase over »Nærmere Gud til dig-«. 1915.
Prolog »In memoriam Franz Neruda«. 1915. (Recitation og ork. text: Jul. Clausen).
»Pan og Syrinx«, op. 49. 1917-18. Wilh. Hansen 1926.
»Folketone« for strygere. 1928.
»Ved en Kunstners Baare«. Andante lamentoso. 1910.

3. VÆRKER FOR ET SOLOINSTRUMENT MED ORKESTER
Koncert for violin, op. 33. 1911. Wilh. Hansen 1919.
Koncert for fløjte. 1926. Ny slutning (Allegretto, fra ciffer 9) 1927.
Koncert for klarinet. 1928.

4. KAMMERMUSIK OG VÆRKER FOR KLAVER
Kvintet for strygere, g-dur. 1888.
Kvintet for blæsere, op. 43. 1922. Wilh. Hansen 1923.
Kvartet for strygere. 1887.
Kvartet for strygere, g-moll. 1888. Senere omarbejdet og udg. som op. 13. Wilh. Hansen 1923
Kvartet for strygere, f-moll, op. 5. 1890. Wilh. Hansen 1892.
Kvartet for strygere, es-dur, op. 14. 1896. Wilh. Hansen 1900.
Kvartet for strygere, f-dur, op. 44. 1906-7. Peters 1923. Ogsaa under titlen»Piacevolezza«, op. 19
»Serenata in vano« for klarinet, horn, fagot, cello og kontrabas. 1914.
Fantasistykker for obo og klaver, op. 2. 1889. Wilh. Hansen 1890. (Heraf »Romance f. violin og ork.)
Komposition for horn og klaver.
Sonate for violin og klaver, a-dur, op. 9. 1895. Wilh. Hansen 1896.
Sonate for violin og klaver, g-moll, op. 35. 1912. Wilh. Hansen 1919.
Allegretto for to blokfløjter. 1931. (1 C. M. Saverys blokfløjteskole).
Tre kompositioner for langeleg. (I Hortense Panums: Langelegen som da Folkeinstrument. Hæfte 2).
Præludium og Thema med Variationer for violin solo, op. 48. 1923. Peters 1925
Preludio e presto, for violin solo, op. 52. 1927. Skandinavisk og Borup 1931.
Fem Klaverstykker, op. 3. 1890. Wilh. Hansen 1891.
Symfonisk Suite for klaver, op. 8. 1892. Wilh. Hansen 1895.
Humoreske-bagateller for klaver, op. 11. 1894. Wilh. Hansen 1897.
Festpræludium for klaver. 1899. Wilh. Hansen 1901.
»Juledrøm« (Glade Jul) for klaver. 1905.
Chaconne for klaver, ol). 32. 1916. Wilh. Hansen 1917.
Thema med Variationer for klaver, op. 40. 1916. Wilh. Hansen 1920.
Suite for klaver, op. 45. 1919. Peters 1923. Tre Impromptus for klaver. 1928.
Klavermusik for smaa og store, op. 53. 1930. Skandinavisk og Borup 1930.

5. VÆRKER FOR ORGEL
29 smaa Præludier, op. 51. 1929. Skandinavisk og Borup 1930.
Commotio. 1931.
To Præludier, (d-moll og f-dur). 1931.

6. VOKALVÆRKER
A. flerstemmige.
Hymnus arnoris, op. 12. 1895-96. Wilh. Hansen 1899.
»Søvnen«, op. 18. (Johs. Jørgensen). 1904. Wilh. Hansen 1907.
»Fynsk Foraar«, op. 42. (Aage Berntsen). 1921. Wilh. Hansen 1921.
Kantate til Studentersamfundet (Drachmann). 1902.
Kantate til Universitetets Aarsfest (Niels Møller), op. 24. 1908. Wilh. Hansen 1908.
Kantate i Anledning af Aaret 1659. 1909.
Kantate til Landsudstillingen i Aarhus (L. C. Nielsen). I samarbejde med Emilius Bangert. 1909. Stemmer autograf.
Kantate til Grosserersocietetets 100-aarsfest (Vald. Rørdam). 1917.
Kantate til Polyteknisk Læreanstalts 100-aars Jubilæurn (Seedorf). 1929.
Kantate til Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelses 50-aars Jubilæum. 1930.
Morten Børups Majvise. 1901. Særtryk af Kolding højere almenskoles indbydelses skrift 1906.

»Kom Guds Engel« (Aarestrup). 1907.
»Sidskensang« (Aarestrup). 1907.
»Aftenstemning« (C. Hauch efter Claudius). Wilh. Hansen 1908.
»11. Februar 1909« (2 4-st. sange: »Hvor livet ikke løfter« og »Fra klokkernes malme«). Autograferet.

»Paaskeliljen« (Grundtvig). Wilh. Hansen 1910. Hymne til N. W. Gade (Paul Richardt). Wilh. Hansens tryk.
To Skolesange (Stuckenberg). Trykt 1929.
»Sjølunds Sangere« (Karl Elnegaard). Skandinavisk og Borup i kom.
Hymne (Michaélis). 1929. (?)
Tre Motetter for a-capella. kor. 1929. Skandinavisk og Borup.


B. eenstemmige.

Fem Digte (J. P. Jacobsen), op. 4. 1891. Wilh. Hansen 1892.
Viser og Vers (J. P. Jacobsen), op. 6. 1891. Wilh. Hansen 1893.
Sex Sange (Ludv. Holstein), op. 10. 1893-94. Wilh. Hansen 1897.
Strofiske Sange, op. 21. 1905. Wilh. Hansen 1907.
Salmer og aandelige Sange. 1912-16. Wilh. Hansen 1919'.
En Snes danske Viser. (I samarbejde med Th. Laub). I 1915. Wilh. Hansen 1915. II 1916. Wilh. Hansen 1917.

20 folkelige Melodier. Wilh. Hansen 1921.
4 folkelige Melodier. Wilh. Hansen 1925.
10 danske Smaasange. Borup 1926.
Nye Melodier til Johan Borups danske Sangbog. Wilh. Hansen 1916.
Folkehøjskolens Melodibog. (I samarbejde med Laub og andre). Wilh. Hansen 1922.
Sangbogen »Danmark«. (I samarbejde med Hakon Andersen). Wilh. Hansen 1924.
»Der rinder saa mange Bække mod Hav« (Olrik). 1900.
»Gudhjælp« (af Gustav Wieds og Jens Petersens »Atalanta«). 1901.
Fædrelandssang (Drachmann). 1906. Wilh. Hansen 1906.
»De unges Sang« (Hostrup). 1909. Wilh. Hansen 1910.
Afholdssang. 1909.
»Fredlys din Jord, du danske Mand« (A. W. Holm). Wilh. Hansen 1914.
Børnehjælpsdagens Sang (Johs. Jørgensen). 1911. Wilh. Hansen 1916.
Barnets Sang. Børnehjælpsdagen 1915 (Johs. Dam). (Trykt).
Ungdomssang (Johs. Jørgensen). Mohns nodetryk 1913.
»Studie efter Naturen« (H. C. Andersen). Wilh. Hansen 1916.
»Christianshavn« (M Bauditz). 191& Schow (Trykkested: Presto).
Hymne til Danmark (Vald. Rørdam). 1917. Wilh. Hansen 1917.
Købmandsvise (Vald. Rørdam). 1917. Wilh. Hansen 1917.
»Gry« (H. Lorenzen). Wilh. Hansen 1920.
Julesang (Johs. Viberg). Wilh. Hansen 1923.
Julesang (Mogens Falck). Wilh. Hansen 1923.
»Der er et yndigt Land« (Oehlenschläger). 1922(?). Wilh. Hansen 1924.
Sang for »Dansk Arbejde«. 1923(?). Peder Friis i kom.
»Jens Madsen å An-Sofi'« (Anton Berntsen). 1924.
»Hjernlige Jul« (Emil Bønnelycke). Peder Friis 1926.
»Dansk Vejr« (Ove Rode). Borup 1927.
Vocalise-etude for sopran og klaver. 1927. Leduc, Paris.
»Vi Jyder«. (Af »Fra Rold til Rebild« af V. From Bartrumsen). A. Kaaber, Aarhus, 1929.
»Vi elsker dig vort høje Nord« (S. Michaélis). Skandinavisk og Borup 1930.
»Island« (Otto Lagoni). 1929.
Italiensk Hyrdearie, op. 54. 1930. Skandinavisk og Borup 1930.
Balladen om Bjørnen, op. 47 (Aage Berntsen). 1924. Wilh. Hansen 1924.
»Danebrog vift med din Vinge« (Blicher).
Serenade (Hother Ploug).
Blomstervise (Ludv. Holstein).
»Hil dig vor Fane (Grundtvig).
»Det är höst« (Alma Rogberg).
»Danmark, nu blunder den lyse Nat« (Thøger Larsen).

II. KRONOLOGISK FORTEGNELSE

1887. Kvartet for strygere.

1888. Suite for strygere, op. I.
Kvintet for strygere, g-dur.
Kvartet for strygere, g-moll. (Omarbejdet og udgivet 1900 som op. 13).

1889. Symfonisk Rapsodi for orkester.
Fantasistykker for obo og klaver, op. 2.

1890. Fem Klaverstykker, op. 3.

1891. Fem Digte (J. P. Jacobsen), op. 4.
Viser og Vers (J. P. Jacobsen), op. 6.

1892. Symfoni nr. 1, g-moll, op. 7, for orkester.
Symfonisk Suite for klaver, op. 8.

1894. Humoreske-bagateller for klaver, op. 11.
Sex Sange (Ludv. Holstein), op. 10.

1895. Musik til »Snefrid« (Drachmann).
Sonate for violin og klaver, op. 9, a-dur.

1896. Kvartet for strygere, es-dur, op. 14.
Hymnus amoris, op. 12, for soli, kor og orkester.

1898. »Saul og David« (Skizzer).

1899. Festpræludium for klaver.

1900. »Der rinder saa mange Bække mod Hav« (Olrik). (Til Frölich-festen).

1901. Operaen »Saul og David« (Einar Christiansen).
Symfoni nr. 2 (»De fire Temperamenter«), op. 16.
Morten Børups Majvise.
»Gudhjælp« af »Atalanta« (Gustav Wied og Jens Petersen).

1902. Kantate til Studentersamfundet (Drachmann).

1904. »Mascarade« (Libretto).
»Helios«-ouverture, op. 17, for orkester.
»Søvnen, op. 18 (Johs. Jørgensen), for kor og orkester.

1905. Operaen »Mascarade« (Vilh. Andersen).
Strofiske Sange, op. 21.
»Juledrørn« (Glade Jul), for klaver.

1906. Musik til »Hr. Oluf han rider -« (Drachmann).
Fædrelandssang (Drachmann).

1907. Musik til »Willemoes« (L. C. Nielsen).
»Saga-Drøm«, op. 39.
Kvartet for strygere, f-dur, op. 44.
»Sidskensang« (Aarestrup).
»Kom Guds Engel« (Aarestrup).

1908. Musik til »Tove« (Ludv. Holstein). 1906-08.
Musik til »Ulvens Søn« (Aakjær).
Kantate til Universitetets Aarsfest, op. 24 (Niels Møller).
»Aftenstemning« (C. Hauch efter Claudius) (?).

1909. Kantate i Anledning af Aaret 1659.
Kantate til Landsudstillingen i Aarhus (L. C. Nielsen). (I samarbejde med Emilius Bangert).
»11. Februar 1909«. (2 4-st. sange: »Hvor livet ikke løfter« og »Fra klokkernes malme«).
»De unges Sang« (Hostrup).
»Afholdssang«.

1910. Musik til »Hagbarth og Signe« (Oehlenschläger).
Symfoni nr. 3 (»Sinfonia Espansiva«). (1. og 2. sats).
»Ved en Kunstners Baare«. Andante lamentoso for strygere. »Paaskeliljen« (Grundtvig) (?).

1911. Symfoni nr. 3 (»Sinfonia Espansiva«). (3. og 4. sats).
Koncert for violin, op. 33.
Børnehjælpsdagens Sang (Johs. Jørgensen).

1912. Sonate for violin og klaver, g-moll, op. 35.

1913. Musik til »Sct. Hansaftensspil« (Oehlenschläger).
Ungdomssang (Johs. Jørgensen).

1914. »Serenata in vano« for klarinet, fagot, horn, cello og kontrabas.

1915. Prolog »In memoriam Franz Neruda« for recitation og orkester.
Parafrase over »Nærmere Gud til dig-« for blæseorkester.
Barnets Sang (Johs. Dam).
En Snes danske Viser I.

1916. Prolog til Mindefesten for Shakespeare (Helge Rode).
Symfoni nr. 4 (»Det Uudslukkelige«) (1914-16).
Chaconne for klaver, op. 32.
Thema med Variationer, op. 40, for klaver.
Salmer og aandelige Sange. (1912-16).
En Snes danske Viser Il.
Nye Melodier til Johan Borups danske Sangbog.
Studie efter Naturen (H. C. Andersen) (?).

1917. Kantate til Grosserersocietetets Komités 100-aarsfest.

1918. Musik til »Aladdin« (Oehlenschläger).
»Pan og Syrinx«, op. 49. Naturscene for orkester.
»Christianshavn« (0. Bauditz).

1919. Suite, op. 45, for klaver.

1920. Musik til »Moderen«, op. 41 (Helge Rode).
20 folkelige Melodier. (?).
»Gry« (H. Lorenzen). (?).

1921. »Fynsk Foraar«, op. 42, for soli, kor og orkester.

1922. Musik til »Cosmus« (Einar Christiansen).
Symfoni nr. 5, op. 50.
Kvintet, op. 43, for fløjte, obo, klarinet, horn og fagot.
»Der er et yndigt Land« (Oehlenschläger). (?).
Folkehøjskolens Melodibog.

1923. Præludium og Thema med Variationer, op. 48, for violin solo.
Sang for »Dansk Arbejde«. (?).

1924. Balladen om Bjørnen, op. 47 (Aage Berntsen).
Sang-bogen »Danmark«. (I samarbejde med Hakon Andersen).
»Jens Madsen å An-Sof!'« (Anton Berntsen).

1925. Musik til »Ebbe Skammelsen« (Harald Bergstedt).
Symfoni nr. 6 (»Sinfonia semplice«).
4 folkelige Melodier. (?).

1926. Koncert for fløjte og orkester.
10 danske smaasange (?).

1927. Rapsodisk Ouverture (»En Fantasirejse til Færøerne«), for orkester.
Vocalise-etude for sopran og klaver.

1928. Koncert for klarinet og orkester.
Tre Impromptus for klaver.
Preludio e presto, op. 52, for violin solo.
»Folketone« for strygere.

1929.
29 Præludier, op. 51, for orgel.
Kantate til Polyteknisk Læreanstalts 100-aars Jubilæum (Seedorf).
Tre Motetter for a-capella kor.
Hymne (Sophus Michaélis). (?).
»Island« (Otto Lagoni).
To Skolesange (Stuckenberg). (?).
»Danmark, nu blunder den lyse Nat« (Thøger Larsen).

1930.
Musik til H. C. Andersen-festspillene (Sophus Michaëlis). (Heraf »Italiensk Hyrdearie«, op. 54, for sopran og klaver). Klavermusik for Smaa og Store, op. 53.
Kantate til Foren. for unge Handelsmænds Uddannelses 50-aars Jubilæum.

1931.
Musik til Paaskeaftensspil (Grundtvig).
Allegretto for 2 blokfløjter.
Commotio for orgel.
To Præludier for orgel.

Ill. ALFABETISK FORTEGNELSE

I denne fortegnelse kan sangene findes haade under titel (trykt med kursiv) og textbegyndelse.

Forkortelser:

bo.: Nye melodier til Johan Borups danske sangbog.
da.: Melodier til sangbogen »Danmark«.
da. vi. I, da. vi. II : En snes danske viser I og II
10 da. sa.: Ti danske smaasange.
et.: Enkelttryk.
4 fo. mel.: Fire folkelige melodier.
20 fo. mel.: Tyve folkelige melodier.
mel.: Folkehøjskolens melodibog.
op. 4.: Fem digte (J. P. Jacobsen).
op. 6.: Viser og vers (J. P. Jacobsen).
op. 10.: Sange (Ludvig Holstein).
op. 21.: Strofiske sange, hæfte 1 og 2.
op. 34.: Tre sange af »Aladdin«
op. 41.: »Moderen« (klaverudtog).
sal.: Salmer og aandelige sange.
tove.: Sange af »Tove«.
ulv.: Sange af »Ulvens søn«.
ut.: Utrykt.
wil.: Sange af »Willemoes«.

A.
Afholdssang. ut.
Aftenstemning (C. Hauch efter Claudius). et.
Ak, min røse visner bort (Brorson). sal.
Alt maanen oprejst staar (Oehlenschläger). op. 34.
Alt paa den vilde hede (Grundtvig). sal.
Alt skoven sig fordunkler (C. Hauch efter Claudius). et.
Ariels sang (Helge Rode). et.

B.
Balladen om Bjørnen (Aage Berntsen). et.
Barnets sang (Johs. Dam). et.
Betragt mit svage spind (Oehlenschläger). et + 20 fo. mel. + mel.
Blomsterstøv fra blomsterbæger (Stuckenberg). 2 skolesange.
Blomstervise (Holstein). ut.?
Byg paa sletten, ej paa tinden (Zak. Nielsen). da.
Børnehjælpsdagens sang (Johs. Dam). et.
Børnehjælpsdagens sang (Johs. Jørgensen). et.

C.
Christianshavn (0. Bauditz). et.
Cithar, lad min bøn dig røre (Oehlenschläger). op. 34.

D.
Danebrog, vift med din vinge (Blicher). ut.?
Danmark, i tusind aar'(Vald. Rørdam). et. + da.
Danmark, nu blunder den lyse nat (Thøger Larsen).
Danmarks Melodibog V bd. Danmarks sommer gik 'sin gang (Holstein). ut.?
Dannevang med grønne bred (Ingemann). mel.+da.
Dansevise (Drachmann). et.
Dansk vejr (Ove Røde). et.
De dræbte bjørnens unger (Aage Berntsen). et.
Den danske sang (Kai Hoffmann). 10 da. så.
Den dovne fjord som gynger (Holstein). op. 10, 6.
Den første lærke (Aakjær). op. 21, 5.
Dengang døden var i vente (Helge Rode). op. 41.
Dengang ørnen var flyveklar (Helge Rode). op. 41.
Den kedsom vinter (Ambrosius Stub). da.
Denne er dagen, som herren har gjort (Grundtvig). sal
Den sol, som dukker op i øst (G. Wied og J. Petersen). ut.?
Den spillemand spiller paa strenge (M. Damm). 10 (la. sa. + da.
Den støre hvide flok vi se (Brorsøn). sal.
Den store mester kommer (Ingemann). 20 fo. mel. + mel.
Der boede en mand i ribe by. da. vi. 11.
Der dukker af disen min fædrene jord (Aakjær). da. vi. 11. + mel. + bo. + d
De refsnæsdrenge, de samsøpiger (Blicher). da. vi. I.
Der er en bøn paa jorden (Grundtvig). sal.
Der er en gammel rønne (Mads Hansen). mel.
Der er en vej (Grundtvig). sal.
Der er et under paa verdens ø (Grundtvig). sal.
Der er et yndigt land (Oehlenschläger). et. + da.
Derfor kan vort øje glædes (Chr. Richardt). 20 fo. mel. + mel.
Der hvor vi stred og sang (C. Hostrup). 20 fo. mel. + mel.
Der rinder saa mange bække mod hav (Olrik). ut.
Der sad en fisker (Grundtvig). 20 fo. mel. + mel.
Der stod en engel hos mig (Holstein). tove (et.).
Der staar en purle (Aakjær). ulv. + bo.
De snækker mødtes i kvæld paa hav (Grundtvig). 20 fo. mel. + mel. + da.
Det är höst (Alma Rogberg). ut.
Det bødes der for (J. P. Jacobsen). op. 6, 4.
Det danske brød paa sletten gror (Aakjær). 20 fo. mel
Det gyldne hvide himmellys (Holstein). op. 10, 5. + et.
Det koster ej for megen strid (Brorsøn). sal.
De unges sang (Hostrup). et. + da.
Dig vil jeg elske (Glahn). sal. Drag, jesus, mig (Brorsøn). sal.
Du danske mand (Drachmann). et. + mel. + da.
Du er min tro en underlig pog (Aarestrup). ut.?
Du fine, hvide æbleblomst (Holstein). op. 10, nr. I.
Du gav os de blomster (Helge Rode). da.
Dybt hælder aaret i sin gang (Boye). sal.

E.
Edderkoppens sang (Oehlenschläger). et. + mel. 11. februar 1909. (-). et.
En købmand han staar bøjet (Vald. Rørdam). et.
Erindringens sø (Holstein). op. 10, nr. 2.
Et helligt liv, en salig død (Grundtvig). sal.
Er din stue lav og trang (L. C. Nielsen). da.

F.
Farvel, min velsignede fødeby (Poul M. Møller). da. vi. I. + mel. + da.
Forunderligt at sige (Brorsøn). sal.
Fra klokkernes malme (-). (11. februar 1909).
Fredlys din jord, du danske mand (A. W. Holm). et.
Fred med dig (Grundtvig). sal.
Fred og glæde, for dem græde (Grundtvig). sal.
Frem til frihed, til lys og til lykke (-). ut.
Frihed er det bedste guld (Thomas av Strängnäs). 20 fo. mel. + mel.
Frisk op! endnu en gang (Brorsøn). sal.
Frydeligt med jubelkor (Morten Børup). et. + mel. + da.
Fuglefængervise (Holstein). tove (et.).
Fyldt med blomster blusser æbletræets gren (Holstein). op. 10, 3.
Fædreland, fædreland (L. C. Nielsen). wil.
Fædrelandssang (Drachmann). et. + da. + mel.
Føden og klæden, baaden og teltet (Vald. Rørdam). et.
Følger, hvo som følge kan (L. C. Nielsen). wil.
Før drømte jeg fast hver eneste nat (J. P. Jacobsen). op. 4, 3.

G.
Gamle Anders Røgters sang (Aakjær). ulv.
Genrebillede (J. P. Jacobsen). op. 6, 1.
Gerne vi lytter naar strengene bringer sjælene bud (Hother Ploug). ut.
Gi husly til to persowner (Johs. V. Jensen). op. 21. + bo.
Glenten styrter fra fjældets kam (Holstein). tove. (et.).
Glæden hun er født i dag (Kingo). sal.
Godnat (Johs. V. Jensen). op. 21.
Gry (H. Lorenzen). et.
Grøn er vaarens hæk (Poul M. Møller). 10 da. sa. + da.
Guds fugle i flok (Grundtvig). sal.
Gudhjælp (G. Wied og J. Petersen). ut.?
Guds fred er mer end englevagt (Grundtvig). sal.
Gud skal al ting mage (Brorsøn). sal.

H.
Halloges sang (Oehlenschläger). et.
Har dagen sanket al sin sorg (J. P. Jacobsen). op. 4, 5.
Har haand du lagt paa herrens plov (Grundtvig). sal.
Har nogen lyst at kende (Grundtvig). sal.
Havde jeg o havde jeg (J. P. Jacobsen). op. 6, 5.
Havet omkring Danmark (L. C. Nielsen). wil. + bo. + da. + mel.
Havets sang (L. C. Nielsen). wil. + bo. + da. + mel.
Hedelærken, den liden fugl (C. Ploug). 20 fo. mel. + mel.
Helleliden aksler sin kofte graa (Drachmarm). et.
Hellelidens sang (Drachmann). et.
Herren siger: er i trætte (Grundtvig). sal.
Herrens røst var over vandet (Grundtvig). sal.
Hil dig vor fane (Grundtvig). ut.?
Hilsen (Holstein). op. 10, 6.
Himmelkraftens herre, vældige fornyer (S. Michaëlis). ut.
Himlen mørkner stor og stum (Mogens Falck). et.
Hjemlige jul (Bønnelycke). et.
Hr. Oluf der bredes dig dug paa disk (Drachmann). et.
Hun har mig glemt (H. C. Andersen). da. vi. Il.
Husvild (Johs. V. Jensen). op. 21, 6.
Hvad synger du om (Hostrup). 4 fo. mel. + mel.
Hvem sidder der bag skærmen (Aakjær). op. 21, 3. + et. + mel.
Hvi vil du dig saa klage (Grundtvig). sal.
Hvor livet ikke løfter (-). (»11. februar 1909«).
Hvor sødt i sommeraftenstunden (Oehlenschläger). da. vi. 11.
Hymne til Danmark (Vald. Rørdam). et.
Hymne (S. Michaélis). ut.
Hymne til N. W. Gade (Paul Richardt). et.
Høgen (Aakjær). et. + op. 21, 2.
Højt ligger paa.marken den hvide sne (H. C. Andersen). da. vi. 11.
Hør hvor let dens vinger smækker (Aakjær). da. vi. 11. + bo.

I.
I aften (Holstein). op. 10, 5. + et.
I gamle dage (Otto Lagoni). ut.
I kølende skygger (Johs. Ewald). Tidsskr. f. dansk Folkeoplysning, okt. 1931.
In un boschetto trovai Dastorella (Guido Cavalcanti). et.
Irmelin rose (J. P. Jacohsen). op. 4, 4. + et.
I seraillets have (J. P. Jacobsen). op. 4, 2.
I skovens dyb (8. Michaëlis). et.
I skoven vipper de fugle smaa (Holstein). tove (et.).
I skyggen vi vanke (Oehlenschläger). da. vi. I. + mel. + da. + bo.
Island (Otto Lagoni). ut. I solen gaar jeg bag min plov (Holstein). op. 10, 4. + et. + mel.
Italiensk hyrdearie (Cavalcanti). et.

J.
Ja, tag os vor moder (L. C . Nielsen). wil.
Jeg bærer med smil min byrde (Aakiær). da. vi. I. + mel. + bo.
Jeg fandt en trøst (Birkedal). sal.
Jeg lægger mig saa trykt til ro (Chr. Winter). 10 da. sa. + da.
Jeg mødte en sang (L. C. Nielsen). wil.
Jeg raaber fast, o herre (Steen Bille). sal..
Jeg saa kun tilbage (Ingemann). 20 fo. mel. + mel.
Jeg ved en lærkerede (Harald Bergstedt). 10 da. sa. + da.
Jeg ved et lille himmerig (Grundtvig). sal.
Jens Madsen å An-Sofi' (Anton Berntsen). ut.
Jens Madsen wa sig en feskermand (Anton Berntsen). ut.
Jens vejmand (Aakjær). op. 21, 3. + et. + mel.
Jord, i hvis favn (Chr. Richardt). 20 fo. mel. + mel.
Julesang (Mogens Falck). et. Julesang (Johs. Viberg). et.
Jægersangen (Holstein). tove (et.).

K.
Kan i mærke det lysner af solskin (Jonas Gudlaugson) mel.
Kom, i dag maa alle synge (Johs. Dam.). et.
Kom guds engel (Aarestrup). ut.?
Kom jul, til jord (Johs. Viberg). et.
Kommer i snart, i husmænd (Aakjær). ulv.
Kong Christian stod paa slotsholmens grund (0. Bauditz). et.
Korsets tegn og korsets ord (Grundtvig). sal.
Kær est du fødeland (Blicher). da.
Købmandsvise (Rørdam). et.

L.
Lad en og anden have ret (P. Faber). da.
Luk øjne op, al kristenhed (Grundtvig). sal.
Lær mig, nattens stjerne (Chr. Richardt). 4 fo. mel. + mel.

M.
Maria sad paa hø og straa (Grundtvig). sal.
Min jesus, lad mit hjerte faa (-). sal.
Min lille fugl, hvor flyver du hen (H. C. Andersen). da. vi. 11.
Min hjelm er mig for blank og tung (Oehlenschäger). et.
Min pige er saa lys som rav (Helge Rode). op. 41.
Mit hjem, hvor mine fædres fjed (Peder R. Møller). mel.
Morgendug, der sagte bæver (C. Hauch). 20 fo. mel. + mel. + da.
Morten Børups majvise. et. + mel. + da.
Mørket viger, dagen stiger (H. Lorenzen). et.

N.
Naturens ædle dyrker (C. Hauch). 20 fo. mel. + mel.
No wil a sej jer godnæt (Johs. V. Jensen). op. 21, 7.
Nu er dagen fuld af sang (Aakjær). da. vi. I. + mel. + bo. + da.
Nu er da vaaren kommen (Oehlenschläger). da. vi. Il.
Nu er for stakket tid forbi (Stuckenberg). 2 skolesange.
Nu lyser løv i lunde (Johs. Jørgensen). 20 fo. mel. + da. + mel.
Nu skal det aabenbares (Grundtvig). 4 fo. mel. + mel.
Nu sol i øst oprinder mild (Ambrosius). sal. + da.
Nu springer vaaren fra sin seng (Stuckenberg). da. vi. Il. + mel.
Naar jeg betænker tid og stund (N. Pedersen). sal.
Naar nat udvælder fra sorten sky (Grundtvig). 20 fo. mel. + mel.
Naar Odin vinker (Oehlenschläger). da. vi. I.
Naar smaabørn klynker ved aftentide (Chr. Dabelsteen). 10 da. sa. + da.
Naar somrens sang er sungen (Hostrup). 20 fo. mel. + mel. + da.

O.
Og jeg vil drage (Drachmann). bo.
O, havde jeg dog tusind tunger (Brorson). sal.
O helligaand! mit hjerte (Brorson). sal.
O, hvor er jeg glad i dag (M. Rosing). 10 da. sa. + da.
O hør os herre, for din død (Grundtvig). sal.
O kristelighed! (Grundtvig). sal.
Olufs sang (Drachmann). et.
Om strømmen mod dig bruser (Blicher). mel.
Op al den ting som gud har gjort (Brorson). sal.
Op i kristne, ruster eder (Brorson). sal.
O, sad jeg, som Maria sad (Wexelsen). sal.

P.
Pagen højt paa taarnet sad (Jacobsen). op. 6, 1.
Paa alle dine veje (Grundtvig). sal
Paa det jævne (Kaalund). 20 fo. mel. + mel.. + da.
Paaskeblomst! en draabe stærk (Grundtvig). et. + mel. Paaskeliljen (Grundtvig). et. + mel.

R.
Rosen blusser alt i danas have (Poul M. Møller). da. vi. I. + mel. + da.
Rosen sænker sit hoved (J. P. Jacobsen). op. 4, 2.
Raabet stiger i morgenens skær (Aakjær). ulv.

S.
Sang for »Dansk Arbejde« (Vald. Rørdam). et.
Sang bag ploven (Holstein). op. 10 nr. 4. + et. + mel.
Sangen har lysning (Bjørnson). 4 fo. mel. + mel.
Se, der var en gang en konge (J. P. Jacobsen). op. 4, 4. + et.
Se dig ud en sommerdag (Aakjær). da. vi. II. + bo. + da. + mel.
Selv naar tordnen tynger (Helge Rode). et.
Seraferne har rullet bort de klare stjerner (J. P. Jacobsen). op. 6, 2.
Serenade (Hother Ploug). ut.
Silkesko over gylden læst (J. P. Jacobsen). op. 6, 3.
Sidskensang (Aarestrup). ut.?
Sjølunds sangere (Karl Elnegaard). et.
Skal blomsterne da visne? (Helge Rode). op. 21, 1. + et.
Solen er saa rød, mor (Harald Bergstedt). 10 da. sa. + da.
Solen skinner i naboens gaard (H. C. Andersen). et.
Sol er oppe (Grundtvig). da.
Solnedgang (J. P. Jacobsen). op. 4, 1.
Som den gyldne sol frembryder (Kingo). sal.
Som dybest brønd gir altid klarest vand (Aakjær). 20 fo. mel. + mel.
Som en rejselysten flaade (Helge Rode). op. 41. + mel. + da.
Sommersang (Holstein). op. 10, 3.
Sov ind mit lille nusseben (Poul M. Møller). da. vi. I.
Sov mit barn, sov længe (Chr. Richardt). da.
Spurven sidder stum bag kvist (Aakjær). 10 da. sa. + da.
St. St. Blicher (C. Ploug). 20 fo. mel. + mel.
Studie efter naturen (H. C. Andersen). et.
Sus af vind og bølgeslag (Ove Rode). et.
Svalen (Aakjær). da. vi. 11. + bo.
Svømmende skyer, dejlige cyclader (J. P. Jacobsen). op. 4, 1.
Syndfloden (Grundtvig). 20 fo. mel. + mel.
Sænk kun dit hoved, du blomst (Johs. Jørgensen). op. 21, 4. + et.
Søndret folk er voxet sammen (Helge Rode). da.
Saa bittert var mit hjerte (Helge Rode). op. 41.

T.
Tidselhøsten tegner godt (Helge Rode). op. 41.
Tidt er jeg glad og vil dog gerne græde (Ingemann). da. vi. II.
Til Asali (J. P. Jacobsen). op. 4, 3.
Ton det himmel (Grundtvig). sal.
Toves sang (Holstein). tove (et.).
Træd stille, min veninde (Holstein). op. 10, 2.
Tunge mørke natteskyer (Jacob Knudsen). 20 fo. mel. + mel.
Tyst som en aa (Helge Rode). 10 da. sa. + da.

U.
Ud gaar du nu paa livets vej (Blicher). da. vi. I. + mel. + da. + bo.
Uforsagt, hvordan min lykke (Ambrosius Stub). sal.
Underlige aftenlufte (Oehlenschläger). da. vi. I. + mel. + da.
Under korset stod med smerte (Grundtvig). sal.
Ungdomssang (Johs. Jørgensen). et.
Utallige blomster paa jorderig gro (Grundtvig). sal.

V.
Ved festen fik en moder bud (Helge Rode). op. 41.
Vegen er dagen (Drachmann). et.
Velsignet være du vor herre (Johs. Jørgensen). et.
Vender sig lykken fra dig (C. Hauch). da. vi, I. + mel. + bo.
Verdens børn har mangt et sted (Grundtvig). sal.
Vibekes sang (L. C. Nielsen). wil.
Vi børn (Johs. Jørgensen). et.
Vi elsker dig vort høje nord (Michaëlis). et.
Vi elsker vort blomstrende fædreland (Axel Juel). da.
Vi fik ej under tidernes tryk (Hostrup). et. + da. + mel.
Vi fri folk fra norden (Vald. Rørdam). da.
Vi jyder (V. From Bartrumsen). et.
Vildt gaar storm mod sorte vande (Helge Rode). op. 41.
Vinden er saa føjelig (Drachmann). mel.
Vise af »Mogens« (J. P. Jacobsen). op. 6, 5.
Vi sletternes sønner (Holstein). tove (et.) + bo. + mel.
Visselulle nu barnlil (Oehlenschläger). op. 34.
Vor herre, han er en konge stor (Grundtvig). sal.
Vor verden priser jeg tusindfold (Poul M. Møller). da. vi. I.
Vældige riges rives om jorden (Ahrent Otterstrøm). da.
Vær hilset høg (Aakjær). op. 21,

Æ.
Æbleblomst (Holstein). op. 10, 1.