Det unge tonekunstnerselskabs studieorkester

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 02 - side 90-91

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABS STUDIEORKESTER

AF AKSEL AGERBY

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABs Studieorkester oprettedes i Oktober 1930. Naar der tidligere ved vore Koncerter skulde opføres klassisk eller moderne Musik for mindre Orkester, var man henvist til at sammensætte et Orkester af Solister blandt Foreningens Medlemmer, og dette var ret besværligt og i Længden uigennemførligt. Man maatte derfor, da Paul Hindemith besøgte os, bede, Hr. Otto Mortensen hjælpe os at samle og lede et Orkester af yngre Musikere, hvilket han elskværdigst paatog sig. Men naar det gjaldt at løse større Opgaver, maatte man have et fastere Grundlag, og derfor opstod Tanken om at danne et Studieorkester. Parallelt med denne Tankes Opstaaen viste der sig blandt de unge ønske om og Lyst til at spille i et saadant Orkester for at opnaa Orkesterrutine og lære de forskellige klassiske og moderne Værker nærmere at kende. Det første Organisationsarbejde paatog Oboisten Waldemar Wolsing og Violinisten Sverre Forchhammer sig, og Svend Chr. Felumb lovede at sammenspille Orkestret. Studieorkestret tæller nu 27 Medlemmer, 8 Violiner, 3 Bratscher, 3 Celli, 1 Bas, 2 Fløjter, 1 Oboe, 2 Klarinetter, 2 Fagotter, 4 Horn, 1 Janitsjar og desuden Flygel eller Cembalo efter Behov. Ved Planlæggelsen af Koncerterne har Sverre Forchhammer, som naturligt blev Koncertmester i Orkestret, for hver enkelt Koncert udarbejdet Prøveplan og udsendt denne til Orkestrets Medlemmer, og han harmed aldrig svigtende Iver og Interesse gennemført dette Arbejde. For det kunstneriske Resultat er vi i første Række Svend Chr. Felumb Tak skyldig. Han har lige fra den første Dag rent uegennyttigt ofret sin Tid og Kræfter paa at faa det bedst mulige Resultat frem, og den største Anerkendelse, Felumb her kan faa, er, at Orkestret under andre Dirigenter paatager sig nye Opgaver og derved paa bedste Maade understreger det gode Grundlag, han ved sit energiske Arbejde har givet det.

Studieorkestrets første Koncert afholdtes i Marts 1931, og Programmet bestod udelukkende af klassisk Musik, Suiter af Rameau, Händel og Telemann. Koncertens Dirigent var Sv. Chr. Felumb. Orkester og Dirigent havde megen Ære af det smukke Resultat af denne første Koncert, som gav Anledning til, at vi afholdt den 2. Koncert i Maj 1931 med Felumb og Erik Tuxen som Dirigenter. Ved denne Koncert opførtes Suite af Purcell og Kurt Weills Skoleopera »Der Jasager«. Den 3. Koncert i November som ligeledes dirigeredes af Felumb, havde som Program: Johan Chr. Bach, Sinfonia i B-Dur, Joh. Seb. Bach, Koncert C-Moll for Violin, Oboe og Strygeorkester (Solister Sverre Forchhammer og Waldemar Wolsing), Mozart, Koncert Es- Dur for Horn og Orkester (Solist Wilhelm Lanzky Otto), Hindemith, Ein Jäger aus Kurpfalz, Boieldieu, Ouverture til »Den hvide Dame«. Disse tre Koncerter har alle faaet en meget rosende Omtale i Dagspressen.

Den 23. Februar 1932 afholder vi Serie A 3. Koncert, ved hvilken Studieorkestret medvirker under Ledelse af Erik Tuxen, og der opføres for første Gang herhjemme Paul Hindemiths Kammermusik Nr. 1 og Joseph Mathias Hauers Kammeroratorium. »Wandlungen«; desuden opføres: Pergolese, Stabat Mater. Det tjener Orkestret til ære, at det kan løse disse betydelige Opgaver, og jeg føler Trang til at bringe de unge kunstinteresserede Musikere en hjertelig Tak for det uegennyttige Arbejde, dette Orkester yder. Vel ved jeg, at de unge Mennesker selvfølgelig ogsaa lærer noget ved at spille disse Ting og derigennem udvikle sig, men det fortjener al mulig Paaskønnelse, at de med saa stor Ildhu tager fat paa Opgaverne.

Ved Koncerten den 23. Februar medvirker velvilligst d'Herrer Kgl. Kapelmusici Danielsen og Varner, Klarinetisten Lars Hovgaard, Fagotisten Kjell Roikjer, Basunisten Ove Belmark, Pianisterne Kai Andersen, Holger Lund Christiansen og Ernst Nielsen, samt Sangerne Marie Louise Schlegel, Jytte Forchhammer, Edith Schmidt, Thyge Thygesen, Henry Skjær, Einar Nørby, Ellen-Andrea Jannæs, Lilly Lestrup, Kamma Larsen, Karen Kamp, Willy Laudrup Jensen, Sigfred Møller, Sigurd Lestrup, Johannes Andersen, og desuden Emiliekoret.

Ved næste Koncert, der finder Sted i April, har Emil Telmanyi lovet at dirigere Orkestret.

Jeg konstaterer med Tilfredshed, at Dannelsen af Studieorkestret har gjort det muligt for vort Selskab at løse musikalske Opgaver, som det ellers ikke vilde have kunnet paatage sig, og denne Landvinding for vor Indsats i dansk Musikliv bør værdsættes efter Fortjeneste.