Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 02 - side 94-95

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV VED MAG. ART. JURGEN BALZER

1/ »Anbruch« helliger sit november/ december-hæfte helt til sovjetunionens musikliv. Hæftet, der er skrevet af de folk, der i øjeblikket medvirker ved genopbygningen af U. S. S. R.'s kulturliv, giver et godt overblik over problemer og retningslinjer. I hvor høj grad man i Rusland bygger på den forrige generations anskuelser om den musikalske idelære viser bl. a. Paul Weiss' indledende artikel. På den anden side er organisationen af arbejder-musikkens grundlag klarere og rigtigere end mange af de tilsvarende forsøg i vesteuropa.

11 Den 14. januar opførtes Maurice Ravels nye klaverkoncert for første gang i Paris under stort bifald fra den samlede presse-kritik.

/1 Også Japan udgiver nu sin historiske musik i en »Denkmåler«-udgave og tilmed i europæisk nodeskrift.

11 Strawinskys violinkoncert (i ddur!), der havde sin uropførelse i Berlin den 23. oktober f. a., er nu kommet i studiepartitur hos B. Schotts S,5hne, .Mainz.

/1 Kurt *~Veill er endnu ikke opført på det kgl. teater!

Hvorfor mon vi, publikum, skal bøde for, at operalederen greb fejl i gramsposen, da han opførte »Jonny«?

11 Weills nye opera: »Die BUrgschaft« med text af Caspar Neher vil få sin uropførelse på Berliner Stådtische Oper d. 14. marts under ledelse af Fritz Stiedry. Rlaverudtoget er udkommet.

/1 »Fynske Musikantere« fejrer i år deres 25-års jubilæum og Thorvald Ågård giver i den anledning i Ryslinge Højskoles Elevforenings medlemsblad en oversigt over denne sammenslutnings

arbejde i de forløbne år. Det fremgår heraf, at det ikke er så ganske lidt, man har overkommet. Morsomt er det at se, hvor fint Heinrich Schiltz, Händel, Haydn og Mozart er repræsenteret. Der er afholdt ca. 425 koncerter, dels på Ryslinge højskole, dels rundt om i landet.

11 Fra kommunelærer R. Morterisen i Esbjerg har vi modtaget nogle interessante oplysninger om musiklivet i Esbjerg og Varde. Det fremgår af disse oplysninger, hvor betydningsfuldt den enkelte, indsigtsfulde mands arbejde er for provinsens musikliv. Hi-. 'Mortensen fremhæver organist Svend-Ove Nføllers energiske indsats i Vardes musikliv: »Et Utal af Kirkekoncerter såvel i Varde som i hele Sydvestjylland -, Oprettelsen og Ledelsen af »Vestjysk Musiklav«, hvis Medlemmer samles en Gang hver 14' Dag i Varde til fælles Musikudøvelse. Mange må rejse milevis -«. »Vestjysk Musiklav« har afholdt en stor Mængde Koncerter både i Varde og Omegn, ofte i Forbindelse med oplysende Foredrag og

I MI

usikdemonstrationer (f. ex. Symphoniens Udvikling og Historie) og i Juni Maaned spillede det for en Forsamling paa ca. 1200 Tilhørere til det store Skolemøde i Varde. Den største Begivenhed er Opførelsen af Schiltz' 23. Salme for kor (60 Mand) og orkester. Koret bestod mest af Landsbyfolk fra Omegnens Landsbyer -«.

11 Det internationale selskab for ny musik (S. I. M. C.) afholder sin årlige musikfest i Wien den 16.-22. juni. På programmet står bl. a. en »Lichtspielmusik« af Sehånberg og en børnekantate af Woytowiez.

FORSLAG - TIL EN MUSIKHISTORISK PLADESAMLING

En Indsender E. H. spørger i et tid- Udførelse af Motetter af Schiltz og ligere Numer om, hvor meget en Plade- Bach. Som Prøve paa Bachs Korstil kan

.samling til Undervisningsbrug vil kunne i Stedet anbefales Slutningskoret af koste. Udfra (len Forudsætning, at det i Nlatthætis-Passionen (Pol. 66720) (5,00 ermusikhistorisk Undervisning, det Kroner.) drejer sig om, skal der her gives et For- ,,lag til en saadan Samling, der vil kun- ne anskaffes for ca. 75-80 Kr. Som Grundlag kan fortræffeligt tjene -Samlingen 2000 Jahre Musik auf der Schallplatte (Parl. 370229-33) (48,00 Kr.), 24 Indspilninger, hvis Indhold er meddelt i Juni-Nr. sidste Aar af Di NIT. Blot bør man erstatte et Par af de mindst vellykkede Indspilninger med bedre og for øvrigt stoppe et Par Huller. Nlindre heldigt er saaledes Eksemplet paa gregoriansk Sang, der ikke klinger tilstrækkelig flatterende til at give Ele- verne rigtig Appetit paa denne Nlusik. Bør erstattes med en eller flere Plader af HNIV D 1771-82 (å 6,50 Kr.), et Ud- valg fra Graduale romanum, sunget med høj Kultur af Benediktinerne i Klostret St. Pierre i Solesmes. Helt forfejlet er Samlingens Palestrina-Eksempel, der er indsunget af Berliner Domkoret i den forfærdelige stilløse sangforeningshur- ramæssige Facon, som dette Kor excel- lerer i, og som tillige er hakket til Pluk- fisk ved flere Spring ( !). Her kan pas- sende Palestrinakorets Gengivelse af ,Nfotetten »Sicus servus« (HNIV Z 187) (5,00 Kr.) træde i Stedet; denne Plade bringer tillige G. Gabrielis 12-stemmige »Benedictus«. Af samme Surdejg som Palestrina-Eksemplet er Berlinerkorets

Hvad Hullerne i den nævnte Samling angaar, savner man (mest føleligt) Stilprøver paa det 17. Aarhundredes evangeliske Musik, paa Arien i det 17.-18. Aarhundredes Kirkemusik og paa Orgelmusiken i samme Periode. Her foreslaas det at supplere med henholdsvis Schops yndige »Vorn Himmel hoch« for tre Sangstemmer og Continuo (Kantorei Ni-. 3) (3,50 Kr.), »Aus Liebe« fra Matthæus- Passionen. og »Es ist vollbracht« af Bachs Kantate Nr. 159, sunget af Elisabeth Schumann (HNIV D 1410) (6,50 Kr.), og den ovenfor omtalte Inds Pilning af Bachs d-mol-Tokkata ved Commette (Cl. D 11051) (5,00 Kr.).

Hermed skulde man for en forholdsvis billig Penge have erhvervet si,,, et tilforladeligt »Pladebillede« om ikke af .~,lusikudviklingen som Helhed i alle dens Former, saa dog af Stiludviklingen. i evro Pæisk 2~lusik indtil 1750. Vil man føre Linjen videre helt ol) til Nutiden, bliver det naturli.,vis en bekosteligere Affære, og her er det for øvrigt ret vanskeligt at optræde som Raadgiver, dels fordi Pladernes Antal - selv med Udelukkelse af de decideret daarlige - er legio, dels fordi det jo her maa bero paa personlig Smag, hvilke Interpreter

man vil foretrække.P. 11.