Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 04 - side 133-135

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MEKANISK MUSIK

VED'.NIAG.ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN

GRAMMOFONPLADER

Forkortelser: Cl.: Columbia (AIS C. Stagsted og Co.). Decca.: (The Scandinavian Decca Agency).

I~.M.V.: His masters voice (Skandinavisk Grammofon A/S). Pol.: Polydor og Polyphon samt Br.: Brunswick (Nordisk Polyl)hon A/S). Plader, der ikke er optagne i danske firmaers hovedkatalog eller supplementer, vil som regel kunne skaffes gennem musikhandleren i løbet af 14 dage.

11 Händel: Concerto grosso nr. 4 amoll. (Decca T 116). (2 plader å 6,00 kr.)

En overordentlig typisk Håndelsk

Concerto grosso for strygere spillet udniærket under ledelse af Ernest Anser

met. Glimrende eksempel på stil og form.

11 Mozart: »Figaros- bryllup« Oui)erture. - Mozart: »Cosi fan tutti« Ouverlure. (HNIV. EJ 77.) (1 plade å 6,50 kr.)

,Mozart, Leo Blech og Berliner Statsoperaens kapel: Køb pladen!

11 Beethoven: »Eroi(-a« es-dur ol). 55 (HINIV. DB 1599-1605.) (7 plader it 6,50 kr.)

1)eniie noget omfangsrige indspilling ( ' 'alle repetitioner er medtaget. af det langstrakte værk) er foretaget af Men- gelberg med Nem,,~ York philharmortiker- ne. Strygerklangen er noget tør, meden,, træblæserne er usædvanlig gode. Tempi, frasering osv. selvfølgelig cladelfri.

11 Beethoven: Symfoni nr. 5, c-inoll, ol). 67. (Pol. 66814-17.) (4 Plader å 6,50 kr.)

Richard Strauss med Berliner statsoperaens kapel! Det er mærkeligt med denne Richard Strauss; som komponist er lian romantisk individualist i højeste potens, men som dirigent »neue sachliclikeit«. Hvilken forskel på I,uftwånglers personlighedsprægede, rigeligt nianierede interpretation af Beethovens femte og så denne Strauss'ske strengt partiturtro gengivelse. utvivlsomt cl* (ten foreliggende optagelse den bedste -tf (te øjeblikkeligt existerende, selv om visse akustiske forhold ktnide være bedre.

/1 Sehubert: ,Strygeki»artet i a-moll op. 29. (Pol. 95062-65.,) (4 plader å 6,50 kr.).

Indspillet ved Deman-kvartetten. Optagelsen byder på mange smukke enkeltheder, men mon ikke første sats ,,ilde ,.,inde ved et lidt hurtigere tempo? P""I

1)ladeside findes menuetten ,tf ol). 78, sj)illet ,tf NValter Reliber«,,r*

fi Rossini: »117ilhelm Tell«. Ouverture. (Decca 1,. 2386-87.) (2 plader å 2,5(~ kr.)

En nydelig optagelse af (let populære værk ved Hastings kommunale orkester under ledelse af Julius Harrison.

/1 Rossini: »Barberen. i Sevilla«. Ouverlure. (HMV. D. 183,5.) (1 plade å 6,M~ kr.)

En optagelse, der aftvinger en den dyheste beundring for 'Toscanini og han--. Ne-,,,,- Yorker filharmonikere, en plade. man stadig vil ty til, når man vil opleve den fuldkomne musiceren.

1/ Rossini: »Barberen i Seoilhi. (:Kurz-opei-.) (Pol. 95282---85.) (4 plader a 6,50 kr.)

Man savner naturligvis hver udeladt takt i dette mesterværk, dog må jo alene prisforskellen mellem (let komplette værk (ca. 97,00 kr.) og det forkortede (26,00 kr.) siges at retfærdiggøre udsendelsen i den foreliggende form. Udførelsen er gennemgående god, hovedpartierne er besat med Julius Patzak (Almaviva), Armin Weltner (Figaro), 1`duard Kandl. (Bartolo) og Sabine Meyen (Rosina). Man kunde ønske, at sekondpartierne havde været bedre besat. Den musikalske ledelse har Hermann Weigert, hvis ydelser i disse operaoptagelser aftvinger en respekt.

/1 Rossini-Respighi: »Legetøjsbutikken«. (Decca T. 111.) (1 plade å 6,00 kr.)

Et fornøjeligt udtog af Ottorino Respighis balletarrangenient af Rossiniske melodier, som vil være læserne bekendt fra det kgl. teaters opførelse. Udtoget er spillet af Decca symfoniorkesteret under ledelse af Julian Clifford. Optagelsens teknik er fuldendt.

11 Glinka: »Russlan o~1 Ludmilla«. 0uuerture. (HMV. D. 1808.) (1 plade å 6,5(J kr.)

Et friskt stykke musik i en i alle måder fortræffelig udførelse ved Frederick Stock og Chieaglo filharmonikerne. På bagsiden findes Wagners »Tråui-ne«. arrangeret for orkester al' Thorn.,is. Trods (let en børeværdig plade.

Il Gabriel Miuré: Suite af »Pelléas et Mélisande«. - Maurice Ravel: »Pavane pour une infante défunte«. (Pol. 6672526.) (2 plader å 6,;50 kr.)

Fauré, en af de franske romantikere ,o. 1900, som Debussy skylder så meget, har komponeret ledsagende musik til Maeterlineks skuespil »Pelléas og Mélisande«. Heraf ,engives tre satser: Prélude, Fileuses,'Sicilienne. De sarte far--,,er, som er så vanskelige at gengive på grammofon, kommer her smukt til deres i-et. På fjerde side findes et af Ravels skønneste værker: Pavane til erindring om en infantinde. Albert Wolff og Berliner filharmonikerne er de udførende.

11 Albeniz: »Féte-Dieu å Séville« (HNIV. D. 1888.) (1 plade å 6,50 kr.)

En sats af klaver-suiten »Iberia«, arrangeret for orkester af Stokowski, indspillet af Philadelfia filharmonikerne. En interessant studie i moderne instrumentationsteknik i en fremragende optagelse.

// Glaude Debussy: »Petite Suite« (Pol. 66958-59.) (2 plader å 6,50 kr.)

Et af Debussys ungdomsværker, oprindelig komponeret for klaver, her gengivet i Henri Bussers orkestrering i en smuk. udførelse ved Orchestre Lamoureux under ledelse af Albert Wolff.

1/ Jean Sibelius: Symfoni nr. 2, (1-dur, op. 43 (GI. LX 50-54.) (5 plader å 6,50 kr.)

Dette værk fik jo en temmelig ublid medfart af vor hjemlige kritik ved Anders Rachlews fremførelse af det for nylig. Kan hænde, at vore »fagmænd« vilde skifte mening, om (le hørte Prof. Robert Kajanus' prægtige gengivelse på disse plader. Orkesteret er anonymt, hvad der k-,,,,alitetsmæssigt. set ikke er fjerneste grund til. Især er træblæserne fortræffelige.

fi Manuel (le Falla: »La vie bréve«. (Pol. 66724.) (1 plade å 6,50 kr.)

Af et af de Fallas tidligere værker, operaen »Et kort liv« (1905) har Berliner filharmonikerne under Albert Wolff fra Opéra comique, Paris, indspillet. to satser: Interlude o,, Dans, hvoraf den første bærer præget. af Wagner-påvirkningen, medens (len anden i sin anvendelse af spanske rytmer er af noget. større originalitet.

/1 Igor Strawinsky: »Symphonie des Psaumes«. (Cl. LX 147-49.) (3 plader å 6,50 kr.)

Komponeret 1930 på bestilling af Bo

stons s.,,,nifonjorkester for 4-st. blandet kor o« orkester, bestående af 5 fløjter,

.1

,S oboer, 4 fagotter, 4 horn, 5 trompeter, 3 basuner, tuba, celloer og basser, harpe, 2 klaverer og pauker. (Mon ikke meningen med denne besætning har været at nærine klangen til orglets?) Det er in,,en symfoni i klassisk forstand, derimod i ordets oprindelige betydning: samklang. Strawinsky har valgt brudstykker af den 38., 39. og 150. salme. Indholdsmæssigt. giver det følgende: 1) bøn om den guddommelige hjælp, 2) håb og tillid til bønnens opfyldelse, 3) lovsang og tilbedelse. Formalt er anordningen: 1) præludium, 2) dobbelt fuga, 3) synifonisk allegro. i Nlelodisk varieres gennem alle tre satser et materiale bestående af to nabo-tertser, fx. i første sats: li-d, ais-cis, der i formen: c-es, h-d går igen i anden sats o. s. v. Udførelsen er autentisk: Strawinsky dirigerer Alexis Vlassoff-koret, akkompagneret af Strarams orkester, Paris. Optagelsens teknik er fuldendt.

1/ Honegger: Chant de nigamon (Decca K 553) (1 plade å 4,00 kr.)

En af Honeggers tidligste orkesterk~nipositioner, skrevet over to indianske motiver. Udførelsen ved orchestre Pasdeloup under ledelse af Rhené Båton er fremragende. I gengivelsen kommer den runivirkning, der i denne musik er så nødvendig, fuldt til sin ret.

11 »White jazz« og »I',-n crazy 'bout my baby« (Br. A 9061.) (1 plade å 3,50 kr.) - »Black jazz« og »Maniac's ball«. (Br. A 9204.) (1 plade å 3,50 kr.)

Casa Loma orkestret hører til de bands, der væsentligst har (len opgave at hitte på til brug for »almindelige« danseorkestre, er al~'så et slags laboratorium for dansemusik. Alene derved er disse plader interessante. Læg særlig mærke til rytmen i begyndelsen af »White jazz« og det harmoniske grundlag i »,~laniac's ball«.

// Greole love call. The ingstery song (H,NIN~' X 3899) (1 plade å 3,50 kr.)

Det er efterhånden blevet et dognie, at jazz er noget traditionelt og reaktionært noget. Ja (let siges, at man endog hører det i rendestenen. Ingen fører et mere hårdhændet bevis for, at jazzen er en le-,?-ende o,,, moderne kunst end

-1

Duke Ellington. Hans biografi er endnu ikke skrevet, men hvad man vil vide om musikeren Ellington, det kan man erfare af en plade som ovenstående.

/1 »The rbyer and ine« og »Keep a song

in your soul«. (MIV. B 4884) (1 plade å 3,50 kr.)

Ellington spænder vidt: fra den ovenomtalte eksperimenterende »Creole love call« til den ganske almindelige dansemelodi: The river and me. Med ganske få midler varierer han den enkle melodi således, at den stadig virker frisk, uden derfor at blive sværere at forstaa.

MUSIKSPøRGSM.ÅL 1/ E. H., Ålborg: Jeg mindes engang at

have hørt en komposition af Carl Nielsen på grammofon, vistnok »Hanedansen«, men musikhandleren påstår, at der ikke existerer nogen optagelser af Carl Nielsen. Hvorledes forholder dette sig?

Svar: »Hanedansen« fandtes i en ret mislykket optagelse (det var før den elektriske optagelsesmetodes tid), nu findes der kun enkelte sange. »Nordisk Polyphon« havde tilrettelagt en serie Carl Nielsen-optagelsei,, som krisen dog forpurrede. Alts~-~'i måske ad åre. -!