Laurids Lauridsen

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 05 - side 155-156

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

LAURIDS LAURIDSEN

VED AKSEL AGERBY

LAURIDS LAURIDSEN er født den 19. ~Maj 1882 i Arn- borg ved Herning som eneste Søn af Gaardejer Niels Lauridsen. Han har faaet, sin musikalske Uddannelse paa det kgl. Blindeinstitut i København, Elev af Frede- rik Fribert og Nikolai Hansen, o.,g har efter sin Afgang fra Instituttet studeret Musikteori hos Carl Cohn Haste og Poul Helmuth; inen iøvrigt er Lauridsen udpr,,æget Autodidakt, og hans uhyre store Viden saavel paa 'Musikkens som freininede Sprogs Oinraadc er Resultatet af et nieget intensivt Selvstudiuni. Han har siden 1. Juli 1910 været. ansat som Organist ved Ski -e Kirke; han koniponerede i sine unge Aar Kantater og Lejlighedssange, deriblandt Kantaten ved Forstander Afsked fra det kgl. Blinde- institut 1905 og Kantaten ved 50-Aars Jubilæet paa Blindeinstituttet 1908, desuden en Række niindre Arbejder for Salonorkester. Efter 1906 har han skrevet en lang Række Opus, Kammermusik, Klaver- stykker, Sange med Klaver og Sange for blandet Kor og en Del Orgel- konipositioner. Af hans Kompositioner har Opus 10, Roillance for Violin og Orkester, været fremført i 'Musikforeningen. Det unge Tone- kunstnerselskab har fremført, Opus 15, Sonate for Violin og Klaver, A-Moll, Opus 16, Fra min Drømnieverden. 4 Stykker for Klaver, Opus 18, Strygekvartet i G-Dur og Opus 20, Sonate for Violoncel og Klaver, o,, ved Aarhus Folkekoncerter er opført Opus 2, »Det er i Dag et Vejr«. En fuldstændig Fortegnelse over Lauridsens Produktion ser saa- ledes ud:

opus 1.2 Sonatiner for l~laver. (Manuskript.) Opus 2.»Det er i Dag et Vejr« (Ludvig Holstein) for blandet Kor med Orkester. opus .3.Suite for Klaver. (,Manuskript.) opus 4.Sonate for Violin og Maver, C'r-Dur. (Manuskript.) opus "").2 Sange, »Luk Dine øjne« (Ludvig Holstcin), »Bækken« (Viggo Stucken- berg) . opus 6.'Trio i D-Moll for Violin, Bratsch og Klaver. Opus, 7.3 Sange, »Det gyldenhvide Himmellys« (Ludvig Holstein), »Saa Du Aften- stjernen skinne« (Valdemar Rørdam), »Et Minde« (Aage Herman). opus 8.3 Sange, »Sommersang«, »Sang fra Skoven« (Johanne,, Jørgensen), »Zi- gøjnervise« (Thor Lange). opus 9.2 Sange for blandet Kor, »Unge Kvinder vandrer forhi« (Johannes, Jør- gens,en), »Den danske Sommer« (Jeppe Aakjær). oplis 10. Romance for Violin og Orkester. (,Manuskript.) opus 11. 4 Sange, »Drøm« (1. 11. Jacobsen), »Kosakmelodi« (Alex Tolstoy), »Rav- nen«, »For,,iai-svers« ( - Gunnar Gunnarsson). 0p11's 12. Fra mine Vandringer i (let Fri. 6 Klaverstykker. »Den gamle Bondekone n

ynner«, »Børnene leger«, »Insekterne summer«, »I-',iiglehiimoresl.~e«, »"'gammel sørgelig»Fra 13011(legil(Ict«.

101)us 13. Takt. 20 Stykkei- for Klaver til Udvikling, -af Elevens rhytmiske Sans. 01--us 14. 3 Foredraggsstykker for Klaver. (Manuskript.) opus 1,5. Sonate for Violin o,1 Klaver, A-Moll. (Manuskript.) opus 16. Fra min Drømmeverden. 4 Stykker for Klaver, »Søgeren«, »S,-,~rinx«,,,

»Kirkegaarden«, »Humoreske«. (Manuskript.) opus 17. 3 Sange med Esperantotekst. (Manuskript.) Opus 18. Strygekvartet i G-Dur. (Manuskript.) 01)us 19. 3 Orgelstykker. (Manuskript.) Opus 20. Sonate for Violoncel og Klaver. (Nilanuskript.) Opus 21. 2 Sange for blandet Kor a-capella, »Den 38. Psalme«, »Tantum ergo«. Opus 22. 3 Sange, »Den 62. Psalme«, »Den 102. Psalme«, »Ego sum pastor bonus«.

(Manuskript.) Opus 23. 7 aandelige Sange, »Bøn« (Anton Berntsen), »Hvorfor er Vejen vel saa c

smal« (Chr. Ri , hardt), »Af Guds Naade« (N. F. S. Grundtvig), »Sæt Vagt omkring min Tanke« (Mads Nielsen), »De evige Arme« (Svend Rehling), »Hellige Frelser, længe i Løn« (A. Levinsen), »Kristus, vort Håb« (Svend Rehling) .

Opus 24. 3 Præludier og Fugaer for Orgel eller Harmonium. (Manuskript.)

Opus 25.4 Sange, »I Skyggedalen her jeg bor« (Af »Danserinden«, Fr. Paludan Måller), »Jeg ved mig en Søvn i Jesu Navn« (M. B. Landstad), »Stærkt det gaar mod Allehelgen«, »Spejling« (Chr. Richardt).

Opus 26. 24 Præludier for Orgel eller Harmonium. (Manuskript.)

Opus 27. 2 Stykker for Violoncel og Klaver, »Elegi«, »Intermezzo«. (Manuskrij A.) Opus 28. »Havamaal« (Valdemar Rørdam), Sang med Harmoniorkester.

Eudvidere de først trykte Kompositioner uden Opusangivelse:

'Sange med Klaver:»Vandet risler med sagte Lyd« (Johannes Jørgensen). »Spillemandsvise« (Laurids Lauridsen), med obligat Violin. »Aften'stemning« (Anders W. Holm). »Lær mig at kende Dine Veje« (J. Paulli).

9 Stykker for Violin og Klaver, »Pastorale, »Menuet favori«.