Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 05 - side 156-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MEKANISK MUSIK

VED 'MAG. ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN

GRAMMOFONPLADER

Forkortelser: Cl.: Columbia (AIS C. Stagsted og Co.). Decca.: (The Scandinavian Decca Agency). H.M.V.: His masters voice (Skandinavisk Grammofon A/S). Pol.: Polydor og Polyphon samt Br.: Brunswick (Nordisk Polyphon A/S). Plader, der ikke er optagne i danske firmaers hovedkatalog eller supplementer, vil som regel kunne skaffes gennem musikhandleren i løbet af 14 dage.

// Haydn: Symfoni d-dur (Die Uhr.) (H"",NIN'. D 1668-71.) (4 plader å 6,50 kr.)

At spille Haydn med moderne monstreorkestre er en problematisk ting. Kun enkelte dirigenter som Toscanini forstår at holde disse uhyrer i tømme.

Med New Yorker-philharmonikerne n.,, han det fremragende særlig i de to sidste satser. På sidste pladeside står scherzoen af Mendelssohns »Skærsommernatsdrøm«, spillet så man ikke tror sine egne øren.

Mo Zarl: Kvinlet i es-dur for klaver og blæsere. (FININ'. D. 180-1-06.) (3 plader å 6,50 kr.)

Den forelig,,gende optagelse er rnærkværdigt nok (ten eneste existerende og får herigennem sin værcli pi't trods al visse mangler. De udførende er Societé Taffanel og Er-,vin Schulhoff. På 6. plaeleside findes gavotte af Ludwig Thuilles sextet for blæsere.

/1 I3eethoi)en: Serena(Ie ol). 25 for fløjte, violin og bratsch. (Deeea K. 582-83.) (2 plader å 4,00 kr.)

I.""'n ganske henrivende gengivelse, hvor inan særlig glæder sig over (len kendte franske fløjtespiller Mareel Moyse. Den eneste mangel er, at (le to si- ri,,i hurtige mellernsatser er strøget, således at der

~1

kun er optaget fire satser.

/1 Beethouen: Sjlinfoni nr. 6, f-dur o P68. (Pol. 95378-83.) (6 plader å (3,5

kr.)

Ska'de at denne fortræffelige Optagelse er så forholdsvis dyr. Hans P[itzner er en freniragende fortolker af (len 13-eethovenske lyrik, og Berliner statsoperaens kapel er, m Ir (let soiri her ikke er forstærl~et, utvivlsomt 'Tysklands fineste orkester. Scenen ved bæl~ken el

1) "". e t o rke s t e r- t e k n is k mesterstykke.

bagsiden ,tf sidste plade findes (ICII lienrivende adagio af ol). 11: Trio for klarinet, cello og klaver.

/1 Schubert: Kvartet i....... 9,5135-39.) (,5 plader å kr. 6,,,')0.)

Denne ellers forti.""effeli""e indspilning ved Deman-kvartetten skæmines kun af et noget langsomt tempo i Alidanten. 'Teknisk kommer strygekvartettens -,,,,in- skeligt gengivelige klangfysiognomi ucl- Inærket til sin ret. På sidste pladeside sti'ti, Schuberts Monient. musieal ol). 94 3

n r. . .

fi Joh(111 811-auss: »Flugerinusen«. (Kurzoperette.) (Pol. 95313-17.) (5 plader h 6,50 kr.)

Virkelig en fornøj~lig optagelse. I,orkortelserne er foretaget ineget elegant, (le musikalske partier er ofte helt. iffieskåret, blot uden repetitioner. I.""Orliden at være en munter underhol(Ining er (tisse plader glimrende stlidieplader, thi hesætningen er helt igenneni fremragende ined ingen ringere en([ Adele Kern, Wieneroperaens første koloratursopran, i stuepigen Adeles rolle, med Margret Pfalil soni en Værdig partnerske i Rosalindes parti. Blandt herrerne er især W.illy Doingraf-Fassbaender yderst ,--,,nipatisk som dr. Falke. Hele ensenil)let. er

i så f""rnum '""I operettestil o,,, (let inu_ g

sikalske overhovedet af så fin kvalitet, at man må yde Hermann Weigert. den største anerkendelse for denne vellykkede optagelse. Ouverturen foreligger i to optagelser, (len ene under direktion -tf Weigert (Pol. 27178; ,5,00 kr.), den anden indspillet af Berliner statsoperaens orkester under ledelse af Erich Kleiber (Ilol. 66,552; kr. 6,50), begge mu-' sikalsk udmærkede, den billigste doll af

(len bedste tekniske kvalitet.

/1 l Vagner: Af »Tristan og Isohle«. (CI. 2203-06.) (4 plader å 6,50 kr.)

Det drejer si,, om scener af 3. akt (forspil, (Itiet mellem hyrden o,, Kur,,venal, Tristans længse,1 efter Isolde, Isolde vil ikke tro på Tristans (lød, Markes ankonist og Isoldes Liebestod) optagne i Wagner festspilhuset, i Bavreuth under festspillene i 1928. Med hensyn til udførelsen er der naturligvis kun godt at sige: prægtige stemmer (Nanny L 11 il s e n - 'T o d ,, e il, G, r ,,I r ti (1, Bockelmann., Ivar Andresen og andre) og et udmær Iwt orkester under ledelse af Karl Ilmendorff. Selve udvalget af scener r godkendt af Siegfried'NVagner; nogen Sa11111-1e1111.""en,"" er (ler ikke (TI-Lstan"" død findes ikke), men (let har mi`iske heller ikke -været meningen. Indenfor de udvalgte scener er der ingen forkortelser foretagne. Selve optagelsens teknik er s,t godt som lydefri o,,,, denne fonografering af en opera under udførelsen i teatret cr jo i sig selv en triumf for optagelsesteknikken.

// B ru (.11 : Violinkoneert i g-171 0 11. (HMV. D13. 1611-1613-) ~3 plader å 6,50 kr.)

Det er først og fremmest vidtinderbarnet Menuliin, der interesserer. Orkesterledsagelsen er ikke på højde med solisten-,, spil.

// lyor Strutvirisky: »II(lfiiglen«. (CI. L. 2279-82.) (4 plader å 6,50 kr-)

Det er ikke (len herhjernine kendte suite ,tf balletten »II(lfugleii«, derinlo(I dansene i deres originale forni og bes-, tning, der i højere grad end tilfældet cl, ved suiten viser Stra-winskys afhængighed ,tf sine forbilleder. Optagelsen er foretaget af Orellestre syniplionique (IC Paris tinder ledelse ,tf kornponisten.

11 Igor Straivirisky: Russisk dans og Luskedans af ball. »Petroushk(i«. (Decea F. 2337.) (1 plade å 2,50 kr.)

I.""'n nydelig indspilning af (tisse to populærc danse i en trods prisen udinær

ket Le Knisk g""en""givelse. Orellestre I-loulet, PI!'tris. 'IDirektion Gaston Poulet.

,1/ Brechl-Weill: Laser og pjaller (tonefilni og plader).

TIfter at have over,""'-cret (len idémæssigge leinilæstelse af »Dreigroschenoper« på »det ny theater« for et par år siden kunde man have ~,,entet at få erstatning nu ved at se den på tonefilm. Dette er imidlertid ikke tilfældet. I filmen har man ført lemlæstelsen ud i sin yderste konsekvens, thi der er nemlig foretaget andre forandringer end de nødvendige, for at filmen ikke skal virke som fotograferet. teat'er. Stykket er lavet om til en underholdende folkekomedie, der do,, sommetider vil forekomme publikuni lidt urimelig uforståelig. Det er selv~ følgelig interessant for en, der i forvejen kender Weills musik, at genhøre den ved ved denne lejlighed, men det virkelig nye I-los Wcill, hans anvendelse af musikken som understøttende moment for tendensen er fuldstændig for~ svundet her, ligesom Brechts text. er blevet rodet sammen til en for det meste ui.,genkendelig masse. De store ballader og finaler og den lierlige operaparodi til sidst er strøget. Men vil man se lod skuespilkunst og høre fornøjelig musik, bør man gå ind o,1 se »'I'yven«, som den hedder på dansk.

Af anbefalelsesværdige plader findes »Barbarasong« 0 g »Sceråuberj(-,nny«, sunget af Pollys berømte fremstiller- inde Carola Nelier (Orchestrola. 2132) samt »,~,loi,itat« o,, »Ballade von der un- zulånglielikeit ler menschen«sunget fortrinligt af Bert Breelit selv (Orelie- strola. 2131). Endelig findes »Ballade vom angenchmen leben« og »Der mensch lebt nur von missetat allein« stinget måske lidt for virtuost af Mackies frem- stiller i Berlin, Harald Paulsen. (Horno- cord 4-3748.)T. G.

// Red Nichols: Yaaka hula hickeg og Ilaunting blues. (Bi-. A 9199.) (1 pla(le å 3,50 kr.)

Den første melodi med (let underfulde navn er en kærlighedssang fra Hawaii uden derfor at ligne (le sange, (ler en gros importeres fra denne ø. Den spilles skarpt, spændstigt og afvekslende. Særlig klaversoloen er overfflådig.

1/ Mills brothers: Tiger rug og Nobodys siveetheart. (Bi,. A 9169.) (1 plade å 3,50 kr.)

Med Boswell sisters havde man så småt begyndt at tro, at grænsen for den menneskelige stemmes ydeevne var iiået.

At (lette ikke er tilfældet, viser (len fol-cliggende plade. Hvad der er endnu mere overraskende er, at (len enestående tekniske præstation (hurtig »hot«-sang og instrumentefterligning) er forenet med en fremragende sans for arrangementet.

fi De fein syncoper: Det elsker jeg du og 11hisky oh whisky. (Pol. X. S 50073.) (1 plade å kr. 3,50.)

Et debuterende dansk vokaljazzensemble. Dette betyder sædvanligvis en dilettantisk vaden i vals og tango og godt med smør i tenoren. Her gælder reglen imidlertid ikke. Allerede 'besætningen: sopran, falsettenor, bariton og bas er en god fornyelse. Arrangement: vekslende mellem slo,,vfox og foxtrot og mellem solostemme med obligate stemmer og akkordisk kvartetsang. Udførelsen er præcis, fri og ren.

11 »His Masters Voice« har i England startet et Beethoven-society, der har til formål at udsende optagelser af endnu ikke optagne Beethovenværker. Der lægges for med 3 klaversonater spillet af Artur Schnabel. Pladerne skal betales forud og sælges kun til medlemmer. I Danmark kan man tegne sig hos MIV.forhandlere. Der er iøvrigt også andre lignende selskaber, fx. et Hugo Wolfsociety.

MUSIKSPøRGSMÅL

/1 Ellen Branth, Odense: Hvilke indspilninger af Beethovens symfonier er de bedste?

Der existerer et utal af forskellil-Ige indspilninger af højst forskellig kvalitet. Vi må derfor desværre henvise Dem til at følge vore annieldelser, hvor vi vil gøre vort bedste for at komme samtlige os tilgængelige indspilninger igennem. Vi har hidtil anmeldt: Nr. I og 2 i hft. 9, nr. 3 i hft. 4, nr. 4 i lift. 2, ni,. 5 i hft. 4, nr. 6 i hft. 3 og 5.

1/ Ernst Nielsen, Kbhvn.: Hvad er »clektrisk gengivelse«, når talen er om grammofon-plader? *

Herved forstås gengivelse gennem en højttaler. Den mekaniske lyddåse på grammofonen erstattes med en elcktrisk, en såkaldt »pick-up«, hvorved pladens mekaniske lydsvingninger omsættes i elektriske do., (ler derefter forstærkes gennem en særlig forstærker, hvortil ofte kan anvendes lavfrekvensforstærkeren i et radioapparat. Elektrisk gengivelse fordrer elektrisk indspillede plader, ligesom (le anvendte dele må være absolut første klasses,