Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 06 - side 179-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Mfiller, laiigebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »det unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K. TEATERTELEFON: gothåb 3845 y; forestillingsdagen kl. 16-16,20.

FORENINGSMEDDELELSER

UTSs ORDINÆRE GENERALFORSA"",ILING

År 1932 d. 10. maj kl. 4 afholdtes ordinær generalforsamling på hotel »Phønix«.

I medfør af lovenes § 13 var landsretssagfører Bilgel dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til Formanden ad. dagsordenens post 1.

ad. 1. Formanden aflægger beretning om det forløbne år. Ingen ønsker ordet til beretningen.

ad. 2. Kassereren fremlægger regnskaberne for »Det unge tonekunstnerselskab« og »Dansk musiktidsskrift« for regnskabsåret 1931-32 og status pr. 15. april 1932.

Formanden meddeler, at der er sluttet kontrakt med Heerup.

Johan Bentzon spørger om enkelte poster.

Regnskabet godkendtes eenstemmigt.

ad. 3. Aksel Agerby genvælges med akklamation.

ad. 4. Brieghel-Milller, Henry Skjær og Flemming Weis genvælges eenstemmigt. I stedet for Rudolph Simonsen, (ler ikke ønsker genvalg, foreslår bestyrelsen Felumb, (ler vælges eenstemmigt.

I stedet for Finn Høffding, der afgår extraordinært, vælges på bestyrelsens forslag Johan Bentzon eenstemmigt.

a d. 5. Til suppleanter vælges 1) Sandberg-Nielsen, 2) Viderø, 3) Sverre Forchhammer.

ad. 6. Jilrs genvælges med akklamation.

Dirigenten meddeler, at bestyrelsen siden sidste generalforsamling efter den givne bemyndigelse har valgt hr. Erik Hedemann til revisor. Han genvælges af generalforsamlingen.

ad. 7. Da ingen ønsker ordet ad. 7, hæves generalforsamlingen kl. 16,30.

S. A. M. Bilgel, dirigent.

Bestyrelsen har konstitueret sig: Aksel Agerby, formand, Flemming Weis, næstformand, Arne Brieghel-Milller, kasserer, Johan Bentzon, Chr. Christiansen, Svend Chr. Felumb, Emil Friis, Gerhard Rafn, Henry Skjær.

Censurkomitéen kommer med Erik Tuxen som formand til at bestå af: Harald Agersnap, Johan Bentzon, Henry Skjær, Erik Tuxen, Finn Viderø.

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSA'MLINGEN

I (let unge Tonekunstnerselskabs 12. sæson er der sket 85 nyindmeldelser; udmeldelser og slettede medlemmer udgjorde 74, således at det samlede medlemsantal nu er nået op på 434.

Sæsonen har på mange måder været interessant; studieorkestrets fortræffelige arbejde har muliggjort fremførelsen

af moderne værker som Hindemith: Ein Jåger aus Kurpfalz og kammermusik no. 1, o,, Joseph Matthias Hauer: oratorium for soli, dobbeltkvartet og orkester, desuden en lang række klassiske kompositioner; ved serie B-koncerterne har de unge ivrigt dyrket kammermusikken bl. a. ved en ung aften med danske kom,,,)onister. l,ndvidere har vi arrangeret et diskussionsmøde, til hvilket musikpædagogisk, talepædagogisk- o-l, sanglærerforeningens medlemmer var indbudt; Jørgen Bentzon indledede om emnet »det i-celle grundlag for et musikkulturelt arbejde i Danmark«. Endelig har studenterscenen opført den forkortede udgave af »Jeppe på hjerget«, der i sin tid blev opført i Lilbeck, med musik af Erik Tuxen.

Der har været 4 serie A-koncerter: 1. koncert: en dansk kammermusikkoncert med værker af Laurids Lauridsen, Harald Agersnap, Flemming Weis og Hermann D. Koppel. 2. koncert: værker af Slavensky, Béla Bartók, i Martinu, Hindemith og Ernst Toch. 3. koncert: Pergolese: stab,at mater, Hindemith: kammermusik no. 1 og Joseph Matthias Hauer: Wandlungen, kammeroratorium. Dirigent: Erik Tuxen. 4. koncert: Händel: concerto grosso no. 2 B-dur, Rameau: kantate for sopran m. kammerorkester, Mozart: konzertantes Quartett for 4 blæsere m. orkester, Carl Nielsen: bøhmisk-dansk folketone for strygeorkester oll Haydn: symphonie D- dur. Dirigent: Emil Telmånyi.

Studieorkestret havde i november en koncert under ledelse af Sv. Chr. Felumb med program: Joh. Christian Bach: sinfonia i B-dur, Joh. Sebastian Bach: koncert c-moll for violin, obo og strygeorkester, Mozart: koncert Es-dur for horn og orkester, Hindemith: Ein Jåger aus Kurpfalz, Boieldicu: ouverture til »den hvide dame«.

Vi har afholdt S serie 13-koncerter.

Vi har modtaget billetter til dansk koncertforenings 2. og 3. koncert, men har i år ikke deltaget i tilrettelæggelsen af programmerne for disse koncerter.

Fra (let kgl. teater har vi modtaget 752 billetter, og 156 af vore medlemmer har benyttet disse.

Endelig har vi også i år haft den glæde at modtage 100 kr. fra antikvar Carl Julius Petersens hjælpefond.

Vi bringer de. tre dirigenter, Felumb, Telmånyi og Tuxen en hjertelig tak for det store uegenyttige arbejde, de har gjort for studieorkestret, og for de smukke kunstneriske resultater, de har nået, og vi bringer også medlemmerne af studieorkestret en tak for den interesse forvortselskabsarbejde, deharvist ved deres medvirken ved vore koncerter. En tak til A/S Hornung &- Møller for den forståelse, vi atter i indeværende sæson har mødt, idet vi gratis har fået stillet sal og instrumenter til disposition. En særlig tak til hr. direktør Johannes Christensen, palælokalerne, fordi han venligst har givet vort selskab husly ikke blot til vore fester, men også til alle studieorkestrets prøver; og endelig bringer vi en tak til de mange kunstnere, som velvilligst har assisteret ved vore koncerter og derved muliggjort, at vi har kunnet løse de musikalske opgaver, som vi havde stillet os.

Sluttelig udtaler jeg håbet om fortsat fremgang for det unge tonekunstnerselskab.

Aksel Aflerby.