Koncertgiverringen

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 07 - side 181-182

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

KONCERTGIVERRINGEN

Efter resultatløse Forhandlinger med de bestaaende Koncertdirektioner om en Nedsættelse af de urimelig høje Udgifter, der er forbundet med Afholdelse af Koncerter, stiftedes d. 5. Juli 1932 Koncertgiverringen, og denne nye Sammenslutning af danske Koncertgivere tæller allerede over 100 af vore førende Kunstnere som Medlemmer. Paa et Møde mellem Repræsentantskabet for Koncertgiverringen, d'Hrr. Victor Schiøler, Formand, Thorvald Nielsen, Emil Telmanyi og Anders
Rachlew, og det unge Tonekunstnerselskabs Bestyrelse enedes man om, at det unge Tonekunstnerselskab indmeldte sig i Koncertgiverringen for derved kollegialt at støtte denne Forenings Bestræbelser paa at bringe Udgifterne ned ved Afholdelse af Koncerter. Det er udelukkende ideelle Grunde, der ligger bag Bestyrelsens Motiv til dette Skridt, idet man finder, at alle Kræfter bør sættes ind paa at skabe mere taalelige Vilkaar for den danske Kunstnerstand, og dette kan kun naas ved en absolut enig Front. Allerede i Fjor Efteraar forhandlede jeg paa U. T. S.s Bestyrelses Vegne med Koncertdirektionerne om en Nedsættelse af Udgifterne bl. a. ved en Fællesannoncering, og dette gik Koncertdirektionerne ogsaa ind paa, men bortset fra et enkelt Forsøg fra Skandinavisk og Borups Musikforlags Side blev der ingen virkelig Indsats gjort paa dette Omraade saa lidt som paa andre for at bringe Udgifterne ned. Det er derfor glædeligt at konstatere de Fordele, som Koncertgiverringen allerede har opnaaet, Nedsættelse af Salsleje, Nedsættelse af Arrangementsudgifter og Omsætningsrabat paa 12½ p Ct. paa Annonceringen, som krediteres Koncertgiverne. Man maa haabe, det maa lykkes at finde en Form for Fællesannoncering, som er ligesaa effektiv som Enkeltannonceringen, men billigere, og man har vel ogsaa Lov at haabe paa billigere Billetpriser i Fremtiden for derved at opnaa større Tilslutning fra Publikums Side, hvad der jo maa være Hensigten med at afholde Koncerter. Vi opfordrer de af vore Medlemmer, der selv afholder Koncerter, til at indmelde sig i Koncertgiverringen, for at de kan nyde de Fordele, som denne Sammenslutning allerede byder, og være med i Bestræbelserne paa at skabe endnu bedre Vilkaar for danske Tonekunstnere.

Aksel Agerby .