Ny musik i musikstudiet på Aalborg Universitet

Af
| DMT Årgang 70 (1995-1996) nr. 06 - side 206-206

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

I denne artikel opfordres DMT til at lade studielederne ved de tre musikinstitutter gøre rede for reformarbejdet som følge af Undervisningsministeriets nye humanistbekendtgørelse. Opfordringen er hermed givet videre i håbet om at høre mere om studienævnenes eventuelle tiltag til indarbejdelse af den ny kompositionsmusik i deres studieordninger.

Opfordringen til at orientere om formidling af ny musik gælder også andre personer/institutioner i musiklivet.

Jeg skrev i sommers et syrligt indlæg i DMT om de studerendes manglende interesse for den nye musik. Jeg var ikke alene om denne vurdering af situationens alvor. Også vores studienævn må have følt, at det var nødvendigt at gøre noget; og man var allerede på det tidspunkt, jeg skrev mit indlæg, i gang med at styrke den nye musiks position - på to forskellige fronter.

Den første - og langsigtede - var i forbindelse med udarbejdelsen af den nye studieplan i konsekvens af den nye humanist-bekendtgørelse. I den kommende studieplan vil den nye musik stå stærkere end i den gældende, og det vil ikke være muligt at fravælge modernismen i opgavevalget. Jeg skal imidlertid ikke bruge spalteplads her på en gennemgang af ordningen, der iøvrigt endnu ikke er helt færdig. Men opfordre DMT til ved passende lejlighed at lade studielederne ved de tre musikinstitutter gøre rede for reformarbejdet - evt. som oplæg til debat.

På det korte sigt spurgte studienævnet, om jeg ville være villig til at lave et seminar om ny dansk kompositionsmusik i efterårssemestret. Jeg ville kunne disponere over det antal gæsteforelæsere, jeg måtte ønske. Jeg indvilgede og planlagde derefter et seminar efter følgende model (alle forelæsninger er på 2 timer):

1. forelæsning introduktion

2.-3. forelæsning1. komponist

4.-5. forelæsning2. komponist

6.-7. forelæsning3. komponist

8.-9. forelæsning4. komponist

10.-11. forelæsning5. komponist

12.-13. forelæsningafslutning herunder valg af skriftlig opgave mv.

Der var således sat to 2-timers fore-læsninger af til hver af ialt 5 kom-ponister. Jeg skulle så efter aftale med den pågældende komponist gennemgå nogle værker og tekster i den første forelæsning. Komponisten skulle så gæste-forelæse ved den anden forelæsning, herunder om de gennemgåede værker; men også om mere generelle ting - og om sig selv. En afsluttende diskussion med de studerende var også forudsat.

Ved den introducerende forelæsning diskuterede jeg med de studerende, hvordan vi nærmere skulle afgrænse emnet for forelæsningsrækken. Vi kunne vælge at dække 'dansk musik efter Carl Nielsen' bredt; vi kunne begrænse os til 'dansk musik efter 1960'; vi kunne indsnævre feltet endnu mere; etc. Vi valgte det sidste og endte med 'den generation af komponister, som skabte den danske modernisme med særligt fokus på 1960erne og 1970erne' som arbejdstitel. Det lykkedes at få aftaler i stand med Bent Lorentzen, Per Nørgård, Ib Nørholm, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Karl Aage Rasmussen (nævnt i den rækkefølge de optrådte) - og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dem for, at de var villige til, for det første at deltage i projektet, for det andet at gøre det med så relativ kort varsel, som der var tale om.

Det blev aftalt, at vi (især) skulle beskæftige os med følgende værker:

Bent Lorentzen:

Visione (elektronisk), Alfa & Omega (basun og orgel), Obokoncert, Die Musik kommt mir aüsserst bekannt vor (opera med elektronisk akkompagnement)

Per Nørgård: Rejse ind i den gyldne skærm (orkester), Canon (orgel), Frostsalme (kor a capella), Helle Nacht (violinkoncert)

Ib Nørholm:

Fluktuationer (strygeorkester), De fynske katarakter (kammerensemble), cellokoncert [det var hvad jeg skulle gennemgå. Ib ville så selv lægge hovedvægten på symfonierne].

Pelle Gudmundsen-Holmgreen:

Chronos (kammerorkester), Tricolore (orkester), Konstateringer (børnekor), Triptykon (slagtøjskoncert)

Karl Aage Rasmussen:A Ballad of Game and Dream (kammerensemble), A Symphony in Time (orkester), Italiensk Koncert (kammerensemble), Movements on a Moving Line (kammerorkester)

Et overdådigt tilbud til de stu-derende - intet mindre.

Det blev da også en stor succes. Ikke bare fik de studerende et grundigt førstehåndsindtryk af, hvad det var der skete, da modernismen kom til Danmark - og hvad der skete sidenhen. Men de fik også et stærkt indtryk af de komponistpersonligheder, som gik forrest i denne udvikling. Og ikke mindst - hvordan de ser tilbage på denne relativt tidlige del af deres produktion.

Der var ovenikøbet pæn tilslutning fra de studerendes side, nem-lig ca 20; og jeg gætter på, at ca. halvdelen kommer ud med en skriftlig opgave eller et speciale i den anden ende.