Optakt til en debat

Af
| DMT Årgang 72 (1997-1998) nr. 07 - side 231-231

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

De to debatoplæg på de følgende sider blev indledning til en samtale om fremtiden for NUMUS og for de andre ny-musikfestvialer i Danmark - en samtale der for det meste angik nogle konkrete problemstillinger: Hvad skal vi gøre for og med NUMUS? - En række temaer blev rejst, og mødet blev således de indledende øvelser til en debat, der herefter meget gerne skulle fortsætte.

Til trods for at NUMUS har eksisteret i 20 år med få afbrydelser, er det ikke lykkedes at få festivalen konsolideret økonomisk, og festivalen har ingen institution eller organisation bag sig.

NUMUS fungerer og har indtil nu fungeret inden for en snæver økonomiske ramme i kraft af den arbejdsindsats og ekspertise, som den kunstneriske leder tilbyder, og i kraft af et velfungerende samarbejde med Musikhuset Århus. Hvis dette forsvinder er det svært at se, hvad der skal blive af NUMUS Festivalen. NUMUS opfatter vi nærmest som en selvfølgelighed. Det er den ikke, den er egentlig skrøbelig.

Dertil kommer spørgsmålet om udviklingen af NUMUS. Eller, om man vil, udviklingen af en dansk festival for ny musik. En udvikling i retning af det, som Anders Beyer er inde på i sit debatindlæg. Som NUMUS fungerer i øjeblikket kan dette ikke lade sig gøre.

På den baggrund skal man se Anders Beyers forslag om at flytte festivalen til København. Dette var naturligvis et stærkt kontroversielt synspunkt i Århus, og det kom til at fylde en del af debatten: Spørgsmålet var, i korthed, om det nu overhovedet ville hjælpe at flytte festivalen. Som Jens Brincker påpegede det, var det ikke så meget et spørgsmål om hvor, men om hvem der i sidste ende må påtage sig ansvaret for en stor dansk festival - og det er naturligvis staten, ikke hverken Århus eller København. Århusianerne vil forståeligt nok gerne beholde NUMUS og opfatter NUMUS som deres: Hvis Københavnerne vil lave en festival, må de gøre det selv. Det er imidlertid, som anført af Anders Beyer, ikke helt så enkelt. Vi har jo NUMUS, som fungerer - det er NUMUS, vi bør satse på. Spørgsmålet om Århus eller København må indtil videre hænge i luften, indtil nogen kommer med en konkret idé.

Festivalerne har haft en uvurderlig betydning for ny musik i Danmark. Når den danske ny musik i øjeblikket er så stærkt placeret internationalt, skyldes det i høj grad at festivalerne har skabt et inspirerende og åbent fagligt miljø for komponisterne. Dette rejser det mere vanskelige spørgsmål, som Jens Brincker taler om i sit indlæg, om hvad det er for festivaler, vi egentlig vil have. Hvad er festivalernes betydning. Hvad er festivalernes rolle som formidlere? Det musikfaglige miljø af komponister, musikere, musikforskere og andre fagmennesker, må have en livsnerve udad - det betyder noget, at den erfaring og tradition, som kompositionsmusikken repræsenterer trænger ud til offentligheden.

Der var altså enighed om, at der er ting, som vi, musiklivet, før eller siden må overveje og tage stilling til. Har vi den NUMUS (og de andre festivaler) vi vil have? Skal vi udvikle NUMUS til at være en festival, der er større og mere omfattende - som fremstår massivt i kulturlivet, som præsenterer større bevigenheder og flere typer af musikalske begivenheder, og som inddrager flere institutioner og organisationer inden for formidling, undervisning, forskning osv.? Skal det foregå i Århus eller København, - eller andre steder - eller forskellige steder, evt. på skift?

Alle som har interesse i sagen, alle som har mulighed for at gøre noget, må melde sig på banen. De bevilgende instanser må råbes op.