En ny forening

Af
| DMT Årgang 73 (1998-1999) nr. 05 - side 178-178

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Edition s

Annonce

Annoncér hos Seismograf

Kære DMT læsere

I foråret 1998 tog MUSICA NOVA (Lars Graugaard, bestyrelsesmedlem og Thorbjørn Tønder Hansen, forretningsfører) initiativ til at oprette en ny forening, der havde til opgave at fremme ny dansk kompositionsmusik.

MUSICA NOVA søgte Statens Musikråd om en bevilling på DKK 800.000,- Musikrådet vurderede sagen positivt og valgte at søsætte projektet i 1999 med en bevilling på DKK 150.000,-. UT-erne samt MUSICA NOVA har altså nu fået til opgave på bedste vis at forvalte disse midler i 1999.

Her er kontur-paragrafferne:

Foreningen til Fremme af Ny Dansk Kompositionsmusik

Vedtægter

Paragraf 1.

Foreningen til Fremme af Ny Dansk Kompositionsmusik har hjemsted i København, og har til formål at fremme ensembler og solisters koncertopførelser og fonogramudgivelser af dansk kompositionsmusik som på opførelses- eller indspilningstidspunktet er højst 20 år gammel.

Dette sker gennem fire separate puljer, på hvilke der udelukkende kan søges af ensembler og solister:

a.Transportstøtte i Danmark

b.Turnestøtte i Danmark

c.Musikeksport af danske ensembler

d.Fonogramudgivelser

Paragraf 2.

Foreningens stiftende medlemmer er: MUSICA NOVA, Aarhus Unge Tonekunstnere, Ny Musik Odense og Nordjyske Unge Tonekunstnere. Såfremt der er fuld enighed herom mellem de stiftende medlemmer kan andre foreninger eller enkeltpersoner optages i foreningen for en periode på eet kalenderår, og optagelsen skal finde sted i 4. kvartal for næstfølgende kalenderår. Sådanne medlemmer kaldes co-opterede medlemmer, og forlængelse kan kun finde sted ved fornyet optagelse.

Paragraf 5.

De stiftende medlemmers repræsentanter i bestyrelsen behandler løbende de indkomne ansøgninger i en rundsendelsesprocedure. Sekretariatet fremsender ansøgningerne til formanden, der påtegner dem sin indstilling og videresender til de ordinære bestyrelsesmedlemmer til udtalelse. Herefter tilbagesendes ansøgningerne til formanden, som træffer den endelige afgørelse.

Da 1999-året kan ses som en forsøgsperiode, vil der være en række beslutninger som tages centralt (bl.a udvælgning af ensembler) grundet tids-horisonten. Det er vor hensigt at der fremover vil være muligheder for ensembler samt solister at søge fonden om midler til de respektive turnéer. Således er ansøgningsfristen for mod-tagelse af støtte i år 2000 d. 1.7.99.

Med venlig hilsen

MUSICA NOVA

KORREKTION

Ved MUSICA NOVA's debatindlæg i DMT tidsskriftet ... 1998 manglede formandens underskrift: Ejnar Kanding. MUSICA NOVA's indlæg var skrevet og godkendt af en samlet bestyrelse.

Årgang 73/1998-1999, nr. 05