75 år med Dansk Musik Tidsskrift

Af
| DMT Årgang 74 (1999-2000) nr. 07 - side 241-242

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Samtale på Klang Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Omfattende digitaliseringsprojekt sat i gang som et samarbejde mellem DMT og Det Kgl. Bibliotek.

Med dette Nummer startes et nyt dansk Musikblad som vi haaber maa falde i vort Musikpublikums Smag. Bladet vil udkomme en Gang om Maaneden og vil indeholde flere større Artikler af saavel Indlandets som Udlandets bedste Skribenter...«

Med disse ord præsenterer redaktionen bag Dansk Musik-tidsskrift sig i september måned 1925. Unge Tonekunstneres Selskab, der blev stiftet fem år tidligere, stod bag udgivelsen. Bladets medarbejdere blev præsenteret i første nummer, bl.a. Roger Henrichsen, Knudaage Riisager, Helge Bonnén, Alban Berg, Egon Wellesz, Béla Bartók og Alexander Zemlinsky.

Redaktionens vilje til at skabe det internationale perspektiv er interessant: Helt fra begyndelsen af tidsskriftets eksistens har bladet været med til at informere om både dansk og udenlandsk musik. Udenlandske skribenter har ofte bidraget til forståelsen af nyere musik. Hvis man giver sig tid til blot at pluklæse i tidsskriftet over de forgangne 75 år, kan man se i hvor høj grad det har været ambitionen at pejle vigtige strømninger i ind- og udland. Temaer som avantgarde, fluxus, folkemusik, seriel musik, ny opera, elektronisk musik, beat musik, ny rock og jazz, kirkemusik, er blot få af de mange områder, hvor DMT har bidraget med substantielle artikler.

Ved at orientere om både nationale og internationale begivenheder, blev DMT et vigtigt forum for udveksling af nye ideer i samtidsmusikken. Ikke mindst dette har gjort tidsskriftet til en uomgængelig kilde, hvis man vil holde sig orienteret. DMT er ofte primærkilden i historiske fremstillinger om især dansk musik fra århundredet. Det er ofte her vigtige oplysninger, diskussioner, portrætter, analyser, kritiske studier m.v. skal findes. Da tidsskriftet for nogle år siden blev anmeldt i det amerikanske International Music Journals (Historical Guides to the World's Periodicals and Newspapers), mente skribenten bl.a. om DMT:

»Its present position as the oldest, most vital, and most widely circulated music periodical in Denmark can be credited to the ability of the successive editors to maintain a healthy balance between the concept of the journal as a forum for active musicians and the conviction that such exchange should be carried out openly, the better to benefit from the participation of the public.«

Anmelderen kom til denne konklusion på baggrund af gennemlæsning af samtlige numre af DMT. Dertil også fire numre årligt af Nordisk Musikkultur (i perioden 1952-63), som blev en sideaktivitet for DMT i en kortere årrække.

Det åbne forum, som har kendetegnet tidsskriftet gennem årene, har været med til at skabe den platform for diskussion af ny musik, som DMT er i dag. Det er hovedsagelig komponister og musikpædagoger, som har bidraget med stof til bladet. Men de to grupper overlapper hinanden, da aktørerne i dansk musikliv ofte opererer i vidt forskellige sammenhænge. Men groft sagt kan man sige, at bidragyderne til DMT hovedsageligt har været komponister, kritikere, musik-videnskabsfolk, teoretikere, musik-administratorer og undervisere.

Emnerne er forståeligt nok varierede. Og de har skiftet karakter fra årti til årti. Grundlæggende emner har været kompositionsteknikker, historiske artikler, opførelsespraksis, interviews, portrætter, musikpolitik, præsentation af ukendte komponister og udøvere som burde være kendte, anmeldelser af bøger og plader, diskussioner mellem højt kvalificerede kværulanter. Det amusante har heldigvis gået hånd i hånd med det højstemt alvorlige.

I den ovenfor omtalte anmeldelse af tidsskriftet, noterer skribenten ikke uden grund: »Direct impact from foreigners on the journal has been felt through extensive and generously illustrated interviews conducted by well-informed Danes, a procedure that avoids problems inherent in translations and brings immediacy to the contribution. It is also germane to mention the sense of humor that threads its way through the publication.«

DMT er ofte hovedkilden når musikvidenskabsfolk, journalister, radio- og tv-redaktører, undervisere, studerende osv. beskæftiger sig med den ny musik i Danmark siden begyndelsen af dette århundrede. I de godt 600 numre der indtil nu er udkommet, findes et væld af artikler, portrætter, anmeldelser og debatindlæg som tilsammen tegner det suverænt mest dækkende billede af udviklingen i Danmark inden for avantgarde-musikken.

En artikel i DMT har ofte status af en kanonisering af emnet eller musikken den omhandler og er uomgængelig for enhver der beskæftiger sig med emnet. Som årene er gået er det dog blevet mere og mere uoverskueligt at finde rundt i de mange årgange og numre. Ganske vist udgives hvert år et indeks for den foregående årgang, men set i bakspejlet er disse indekser for ujævnt redigeret til at kunne udgøre en sikker kildesøgning for brugerne af DMT som opslagsværk. Mindre indlæg og anmeldelser af bøger og plader er ofte ikke medtaget i det årlige indeks og når de er, er det ikke muligt at danne sig et overblik over indholdet i teksterne uden at tage fat i det enkelte nummer hvor artiklen er bragt.

Alt i alt har søgning efter kilde-materiale i DMT indtil nu været en omstændelig og dermed ofte ikke gennemarbejdet vej for brugerne. Med DMTs runde dag som ydre anledning arbejder vi på at give abonnenterne et redskab, så de let kan dykke ned i stoffet fra alle 75 år. Vi lægger samtlige små 20.000 sider ud på Internet i en digitaliseret form, så brugerne kan finde artikler og downloade dem til eget brug. Det vil være muligt at lave fritekstsøgning i samtlige ca. 20.000 sider og downloade relevante artikler. I nær fremtid vil vi kunne henvise til samtlige artikler skrevet siden 1925 og vi vil opdatere artikel-databasen løbende, således at de nyeste numre også ligger på nettet.

Når det har kunnet lade sig gøre at gå i gang med dette digitaliseringsprojekt, skyldes det et samarbejde med Det Kgl. Bibliotek, som har været med til at skabe den økonomiske baggrund for at projektet kan gennemføres. DMT retter specielt en tak til leder af Det Kgl. Biblioteks musikafdeling, Niels Krabbe, der har troet på projektet helt fra de indledende sonderinger. Lige nu arbejder vi med at scanne de mange sider, og vi regner med at kunne præsentere det færdige projekt for læserne i efteråret 2000.

Se også annoncen på næste side.

Årgang 74/1999-2000, nr. 07