Børn og musikere mødes

Af
| DMT Årgang 78 (2003-2004) nr. 04 - side 132-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Tre kompositionsprojekter med børn og ny musik


Af KIRSTEN ANDKJÆR PETERSEN

Kulturrådet for Børn satte i foråret 2001 musik på dagsordenen, da de under overskriften Kultur for og med børn indgik en samarbejdsaftale med LMS-Levende Musik i Skolen omkring tre udviklingsprojekter på musikområdet. Formålet var gennem længerevarende forløb at styrke børns musikoplevelser ved at lade dem møde og arbejde sammen med professionelle musikere.

Et af projekterne satte fokus på Komposition med børn. Der har tidligere været iværksat spredte kompositionsprojekter for børn i Danmark med komponist Mogens Christensen som den gennemgående figur (jf. 'Fremtidsporten', Sjællands Symfoniorkester, og 'Drøm og virkelighed', Vestjysk Musikkonservatorium).

Ud over gennem aktiv involvering at få indblik i en fremmed klangverden har formålet med projekterne været at give børn mulighed for at deltage i kreative musikalske processer og producere egen musik sammen med professionelle musikere og komponister. Et afsæt, der falder fint i tråd med den øgede fokusering fra ministeriel side på den skabende dimension i musikundervisningen.

På den baggrund igangsattes tre eksperimenterende kompositionsprojekter, hvor formålet var

• at introducere børn til en ny musikalsk verden

• at stimulere børns lyst til at udtrykke sig gennem musikkens sprog

• at lade børn, professionelle musikere og komponister mødes i en skabende proces

• at inspirere et kommende arbejde i folkeskolen på det skabende område.

Projekterne fandt sted i Århus-området og involverede otte skoleklasser og deres musiklærere, musikere fra Århus Sinfonietta, Aarhus Symfoniorkester og Klüvers Big Band samt komponisterne Mogens Christensen, Thomas Agerfeldt Olesen og Butch Lacy. Alle tre projekter blev afviklet i efteråret 2002 og afsluttet med en stor finale i Musikhuset Aarhus og GRAN - teater for dans.

Fra maleri til musik - Århus Sinfonietta

Der er kun tre ting at sige om projektet, det er fedt, fedt og fedt.

Elev fra 4.B, Skødstrup Skole

I projektet med Århus Sinfonietta skulle to 4.-klasser komponere musik med inspiration fra et loftsmaleri af Per Kirkeby. Kunstværket blev Anastasis, som findes i hallen i Auditoriehuset på Aarhus Universitet. Kompositionsarbejdet tog sit udspring i en billediagttagelse, hvor børnene lå på gulvet og betragtede maleriet og efterfølgende gengav deres indtryk skriftligt i form af løse ord og tanker. Disse forestillinger dannede grundlag for det videre arbejde med børnene, hvor deres associationer skulle udtrykkes musikalsk.

Musikernes rolle var ud over at være katalysatorer for kompositionsprocessen og fungere som levende instrumenter i grupperne at være hjælpere i Mogens Christensens arbejde med børnene. Musiker- og komponistbesøgene i klasserne var en direkte opfølgning på inspirationsdagen og lå derfor i umiddelbar forlængelse heraf. Mogens Christensen forestod det pædagogiske arbejde og var samtidig kunstnerisk leder på projektet. Hans opgave var dels at samle børnenes musik til et sammenhængende værk, der skulle præsenteres ved en familiekoncert i Auditoriehuset med publikum liggende under maleriet og dels på baggrund af børnenes musik at komponere et værk for Århus Sinfonietta, som for børnene rummede genkendelige passager.

Dette værk blev opført 8. marts 2003 ved et stort offentligt koncertarrangement En Finger med i Spillet, som dannede den fælles afslutning på alle tre kompositionsprojekter. Her opførtes tre større familiekoncerter, én for hvert af de medvirkende orkestre. Børnenes komposition blev i en udbygget version opført som indledning på koncerten med Århus Sinfonietta.

Projektet er et godt eksempel på et kunstprojekt, hvor man med stort udbytte kan inddrage børn i en skabende musikalsk proces. Det var velstruktureret, og rollefordelingen var klar fra begyndelsen. Desuden var der den sidegevinst, at skolebørn og forældre på én gang blev præsenteret for moderne billedkunst og ny kompositionsmusik. Mogens Christensen formåede sammen med musikere og lærere at få inddraget børnene positivt i kompositionsprocessen, hvilket gjorde, at børnene udviklede en ejerskabsfølelse i forhold til både billede og musik. Det åbnede op for at møde det fremmedartede kunstneriske udtryk og det anderledes tonesprog uden fordomme og modvilje.

Fakta:

I projektet deltog:

• to 4.-klasser fra henh. Åby og Skødstrup Skole

• Musiklærerne Mikkel Gaarde og Berit Mogensen

• Komponist Mogens Christensen

• Fem musikere fra Århus Sinfonietta:

Peter Prehn (kontrabas)

Lars Thygesen (fløjte)

Anne Mette Juul Pedersen (fagot)

Henrik Husum (obo)

Helen Poulsen (slagtøj)

Musikerbesøgene varede hver gang 90 minutter og lå fordelt på tre dage over tre på hinanden følgende uger. Alle musikere var til stede ved hvert besøg. Mogens Christensen stod for det forberedende lærermøde.

Ravel - Aarhus Symfoniorkester

Det andet projekt var et udvidet byggestensprojekt for fire 4.-klasser, hvor det musikalske stof var hentet fra Ravels Min gåsemor. Udvidelsen bestod i, at Aarhus Symfoniorkesters tidligere huskomponist, Thomas Agerfeldt Olesen, fik til opgave at komponere et værk for orkestret, hvor inspirationen hentedes i den musik, børnene lavede undervejs i byggestensforløbet. Det betød, at børnene ud over at få besøg af musikere fra symfoniorkestret også fik besøg af en komponist, som ville lytte til deres musik.

For den ene skoles vedkommende mundede det skabende arbejde ud i en elevkomposition, som opførtes ved afslutningsarrangementet. De involverede børn og deres familier blev tillige inviteret til den offentlige familiekoncert ved samme arrangement med Aarhus Symfoniorkester, hvor bl.a. Ravels musik var på programmet. Her kunne de også overvære uropførelsen af Thomas Agerfeldt Olesens nykomponerede værk Gæslinger. Børnene gav tydeligt udtryk for genkendelsens glæde, da de hørte den nye musik.

Projektet blev et godt eksempel på et musikalsk byggestensprojekt. Børnene lærte at forholde sig aktivt lyttende til klassisk musik, en færdighed der kræver forhåndsindsigt og grundig forberedelse. Ved at arbejde på basis af et klassisk symfonisk værk blev der ligesom i projektet med Århus Sinfonietta opbygget en fortrolighed med en klangverden og et tonesprog, som ligger langt fra det, børnene er vant til at høre. Også her udviklede børnene en følelse af ejerskab i forhold til projektet, fordi de fik mulighed for at lære musikken at kende indefra.

Fakta

I projektet deltog:

• Fire 4.-klasser fra henholdsvis Skåde Skole og Rundhøjskolen

• Musiklærerne Asla Adrian og Birgitte Madsen

• Fire musikere fra Aarhus Symfoniorkester:

Rolf Sandmark (basun)

Ida Franck (cello)

Hanne Holt Nielsen (violin)

Laura Simonsen (violin)

• Komponist Thomas Agerfeldt Olesen

• Mogens Christensen, konsulent på projektet

Musikerne var enkeltvis til stede i klasserne i fire musiktimer a 90 minutter i fire på hinanden følgende uger. Mogens Christensen producerede det skriftlige arbejdsmateriale til lærerne og stod for det indledende lærermøde.

En bank med værker til byggestensarbejde med børn incl. "byggeanvisninger" er p.t. under udarbejdelse og vil blive tilgængelig på Vestjysk Musikkonservatoriums hjemmeside (www.vmk.dk) i løbet af 2004.

Improvisation - Klüvers Big Band

Man behøver ikke at have dyre instrumenter til rådighed for at skabe musik. Man kan bruge alt, hvad der kan lave god lyd - sig selv, ting i dagligdagen, i naturen osv. At improvisere og skabe god lyd var netop målsætningen for komponist Butch Lacy og percussionist Steen Raahauge fra Klüvers Big Band, da de sammen med lærere og elever fra 5. og 6. klasse på Lisbjergskolen tog hul på deres kompositionsprojekt. Butch Lacy og Steen Raahauge arbejdede samlet med de to klasser i to sammenhængende lektioner pr. uge over fem uger.

I dette projekt arbejdede eleverne gruppevis med rytme- og bevægelsesøvelser og fremstillede rytmiske lydforløb. Fokus i processen var lagt på improvisation. Resultatet blev en række små kompositioner, hvor børnene brugte stemmen, lavede rytmer, klappede, trampede osv. Børnenes kompositioner blev præsenteret ved en koncert på Lisbjergskolen, hvor de var lagt ind i en musikalsk ramme komponeret af Butch Lacy. Koncerten udførtes af børnene og Klüvers Big Band.

Efterfølgende arbejdede fem elever videre med Butch Lacy, hvor de improviserede i én lektion om ugen i fire uger. Her skulle børnene lære at lytte indad, at blive inspireret af andres lyde og lade musikken blive en indre oplevelse for hver enkelt.

Til familiekoncerten med Klüvers Big Band 8. marts deltog de fem med improvisationsværket Konversation.

Dette projekt havde en mere åben form end de to øvrige kompositionsprojekter, idet den kunstneriske indfaldsvinkel var mere procesorienteret. De fem, der fortsatte arbejdet med Butch Lacy, var meget begejstrede for processen; de oplevede en musiker, der tog dem og deres musikalske udtryk alvorligt samtidig med, at de lærte at lytte på en ny og mere koncentreret måde i forhold til sig selv.

Fakta:

I projektet deltog:

• Elever fra 5. og 6. klasse på Lisbjergskolen

• Musiklærerne Inger Ubbesen og Thomas Rosell

• Musiker Steen Raahauge

• Komponist Butch Lacy

Evaluering

Musikerne var begejstrede for arbejdet med børnene, og alle involverede parter udtrykte stor tilfredshed og glæde ved samarbejdet på tværs af institutioner og faggrænser.

Her følger et udvalg af de kommentarer, der fremkom under evalueringen af de tre projekter:

Musikerne:

- Det inspirer at arbejde med børn

- Jeg er imponeret over, så meget børn kan

- Det er vigtigt at komme med nye initiativer og ideer, som kan få børnenes øjne op for andre ting end det, de ser i fjernsynet

Lærerne:

- Hvert skridt i processen havde mening i det samlede hele. Vi kunne først se det til sidst, men Mogens havde overblikket helt fra start.

- I arbejdet med klasserne vægtede MC kontinuitet og faste rammer som

1. hver gang at starte og slutte i kreds for at lave de faste opvarmningsøvelser og den samme farvel-bevægeleg

2. altid at indlede med en genopfriskning af kompositionen fra sidst

Børnene:

- Der var intet, der var forkert ... for vi fandt på det!

- Det var det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet.

(om koncerten:)

- Det var for alvor ...!

- Det er sådan noget, som kun sker én gang i livet.

Hvad får børn ud af at deltage i den type projekter?

Skabende musikalsk arbejde med børn lagt i de rigtige rammer rummer store gevinster både fagligt, socialt og personligt, hvad enten man arbejder proces- eller produktorienteret.

Børnene

• Får udvidet deres grænser for, hvad de forstår ved musik

• Bestyrkes i troen på, at deres eget udtryk har en værdi

• Oplever på egen krop musikken som en udtryksform, et andet sprog

• Får opmærksomhed på musikkens faglighed ved at iagttage musikerens færdigheder.

Ud over et nye indblik i musikkens verden lærer børnene tillige noget om fællesskab, koncentration, timing osv. Fx var det tankevækkende at opleve børnenes frustration over, at en klassekammerat var taget til fodboldkamp, da deres komposition skulle opføres, for uden fælles indsats falder det endelige resultat til jorden.

Endelig ligger der en stor værdi i, at børn oplever professionelle voksne, der tager dem og deres musik alvorligt. Seriøsitet var netop nøgleordet, da børnene i Sinfonietta-projektet op til koncerten oplevede at arbejde på kunstens præmisser, for her stopper man ikke efter 45 minutter, men bliver ved og ved med at øve for at opnå et godt resultat. Det var anstrengende og lærerigt.

Men det kræver bevidste voksne, der ved, hvad de vil med den kunstneriske proces, såfremt et kompositionsprojekt skal blive en succes. Og skal projekter af denne art fungere i et presset folkeskolesystem, kræver det tillige god planlægning og strukturering. Men med ret få midler kan man være med til at gøre en forskel og åbne nye musikalske døre for børn, lærere og forældre.

Og det er jo dem, musikken skal leve af.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til LMS - Levende Musik i Skolen, Saltholmsgade 20, 8000 Århus C.

Henvisninger:

Alle tre projekter er blevet videofilmet. Optagelserne er blevet redigeret og samlet til tre korte præsentationsfilm, som kan rekvireres hos LMS.

Forlaget Dansk Sang udsender i foråret 2004 bogen Dekompono - komposition med børn, som bl.a. indeholder en detaljeret gennemgang af projekterne. Forfattere er Inger Ubbesen og Kirsten Andkjær Petersen.

En bank med værker til byggestensarbejde med børn incl. "byggeanvisninger" er p.t. under udarbejdelse og vil blive tilgængelig på Vestjysk Musikkonservatoriums hjemmeside (www.vmk.dk) i løbet af 2004.

Landsdelsorkestrene er for tiden i gang med en indspilning af otte satser fra Carl Nielsens symfonier. Projektet er ledet af Mogens Christensen. Udgivelsen indeholder forslag til byggestensforløb for hver af de otte satser, udarbejdet af Mogens Christensen, og der medfølger en dvd, hvor man dels kan høre og se orkestrene spille værkerne og dels følge byggestensforløb med skolebørn, et for hver af de otte satser.

Kirsten Andkjær Petersen er projektkoordinator og producent hos LMS - Levende Musik i Skolen. Har været tilknyttet følgende projekter: 'Tidslinjen', det tre-årige verdensmusikprojekt 'world.dk - Verden i Skolen' samt tre projekter under Kulturrådet for Børn. Musiklærer på Elise Smiths Skole i Århus.

Se også interview med Mogens Christensen på den følgende side, red.