uden titel

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 01 - side 16-16

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og
;august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan,dinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det
år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos
redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20.
i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i bver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn ø.
Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22
københavn K. Girokonto: 22596.