Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 05 - side 129-131

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FOR2NIANDENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 2. X1AJ 1933

Det unge tonekunstnerselskab har i dag 500 medlemmer imod 434 på sidste generalforsamling. Det betyder en reel fremgang på 66 medlemmer.

Jeg vil b~gynde med at omtale det forberedende arbejde for sæsonen 1932-33.

I juni måned 1932 modtog vi opfordring fra dansk koncertforenings bestyrelse til en forhandling, på hvilken samarbejdet for indeværende sæson blev bragt i forslag og nøjere formuleret. Det unge tonekunstnerselskab påtog sig dansk koncertforenings forpligtelser overfor dansk musikliv ved at fremføre 2 orkesterkoncerter og 1 kammermusikkoncert med overvejende dansk program, og vi har huft den glæde, at D. K. allerede den 11. april i år indbød til et møde, hvor samarbejdet for næste sæson blev vedtaget på samme betilngelser som i indeværende sceson.

Studleorkestrets udvidelse blev først drøftet på et møde i juli måned af bes tyre ' lsen og medlemmer af orkestret, og de der vedtagne planer forelagt for. studieorkestrets medlemmer på et møde i september. På dette møde valgtes et udvalg, der skulde repræsentere orkestret overfor bestyrelsen og iøvrigt varetage den daglige tilrettelæggelse af orkestrets arbejdsplan. Dette udvalg kom til at bestå af Sverre Forchhammer, formand, Johan Bentzon, Alberto Medici, Kjell Roikjer og Waldemar Wolsing. Jeg vil gerne udtale en påskønnelse af det uegennyttige arbejde, studieorkestret i den forløbne sæson. har gjort.

Der blev efter tidligere opfordringer oprettet en studiekreds, og Johan Bentzon påtog sig at lede det praktiske arbejde ved tilrettelæggelsen af disse aftener, som ved elskværdig imødekommenhed fra det kgl. danske musikkonservatoriums side fandt sted i dettes lokaler.

Koncertgiverringen. D. U. T.'s bestyrelse vedtog efter nøjere overvejelser at støtte koncertgiverringen. Vi var klare over, at forlagene vilde stille sig uforstående overfor dette kollegiale skridt, der for vort vedkommende udelukkende blev taget for at støtte de danske kunstneres bestræbelser for at få udgifterne ved korwer~er bragt ned, og det har da også vist sig, at denne vedtagelse af at ,,totte K. R. medførte, at både Wilhelm Hansens musikforlag og Skandinavisk og Eorups forlag med enslydende skrivelser har opsagt deres annoncer i D. M.T. Dette forsøg på gennem økonomisk tryk at hæmme D. M. T.'s virksomhed må vække til alvorlig eftertanke, og det er bestyrelsens haab, at medlemmerne f. eks. ved at tegne fælles undervisningsannoncer i næste sæson - selvfølgelig til en moderat pris - vil råde bod. på det tab, som tidsskriftet har måttet lide, efter .nt den stedfundne tilbagetrækning af annoncer har fundet sted. Vi. lægger medlemmerne alvorligt på sinde at forstå betydningen af, at sammenhold i dette spørgsmål fremfor alt bør gennemføres, og understreger at de nedsættelser i salslejen, der har fundet sted, udelukkende skyldes K. R.'s indsats, og advarer imod den opfattelse at det er lige så billigt at arrangere koncert hos forlagene som hos IC. R., for det første fordi nedsættelserne skyldes K. R.'s indsats i dette spørgsmål, og for det andet fordi annoncerings- og salsprovision er uomstridelige fordele ved K. R.

Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelsen har fornyet kontrakten med Gunnar Heerup for 2 år, fra 1. januar 1933 til 1. januar 1935 at regne.

Tanken om et fællesråd for repræsentationen af dansk musikliv såvel udadtil som indadtil har været drøftet, og disse plane~ bør før eller senere finde deres naturlige løsning.

Fra det kgl teater har vi modtaget 1105 billetter, og 160 af vore medlemmer har benyttet disse.

ønskeligheden af at få et udenlandsk ensemble hertil resulterede i', at der indledtes forhandlinger med et fransk blæserensemble. Der forhandledes med professor Louis Bleuzet i paris, men desværre viste det sig, at de pekuniære krav, som franskmændene stillede, var uoverkommelige for vort selskab, til trods for at statsradiofonien havde stillet sig velvilligt til tanken om at engagere ensemblet til en udsendelse i forbindelse med dets besøg her.

Koda har vist sin interesse for vort arbejde ved at bevilge os 300 kr. til støtte for dansk musikliv.

Der er i år indsendt værker til bedømmelse ved den internationale jury med musikfesten i juni måned i amsterdam for øje; men ligesom tidligere år er der ingen danske værker antaget til opførelse ved denne lejlighed.-Det er bestyrelsens hensigt at protestere imod, at den internationale jury ikke tager mere hensyn til de mindre lande ved udvælgelsen af de værker, der skal opføres ved de internationale musikfester, og vi håber, at det skal lykkes at finde en form, under hvilken udvekslingen af dansk og udenlandsk musik kan blive mere effektiv havde dog den glæde at hollandske sektion tilbageholdt 2 danske værker til opførelse i sektio det internationale selskab for ny musik.

Endelig må jeg nævne, at vi har fået vort bibliotek gennemgået og katalogiseret, og jeg vil gerne udtale en hjertelig tak til Waldemar Wolsing der uegen

nyttigt har gennemført dette store arbejde. Vi har samtidig fået lavet kartotek o-,,er de opførelser, der har fundet sted, såvidt dette har været muligt.

Der er afholdt 3 serie A-koncerter, den første en kammermusikkoncert med dansk program (Aage Voerlev, Vagn dylding Holmboe, Rud. Langgaard, Poul Sehierbeck, Franz Syberg), den anden en kammermusikkoncert med udenlandske og danske værker (Conrad Beck, Jelinek, Krsto Odak, Roussel; Finn Høffding, Erik Knudsen). 9 af vore unge, talentfulde medlemmer udførte programmet på denne koncert, og vi betegner det som et fremskridt, at vore unge medlemmer er så modne kunstnere, at de kan præstere så krævende værker, som programmet findholdt. På serie A, 3. koncert (årsfesten) bestod programmet af værker af Corelli og Vivaldi, dirigeret af Mogens Wóldike, Carl Nielsen: Preludium e presto for soloviolin, og en serenade af Mozart for 8 blæsere, og som en munter overgang til festen: ouverturen til »Flagermusen« under Telmånyis ildnende ledelse.

Der er afholdt 4 serie B-koncerter, hvor såvel sangere som instrumentalkunstnere optrådte, og den ene af disse koncerter var ligesom i fjor forbeholdt yngre komponisters værker, hvor unge, navnlig blæser.e, fik lejlighed til at vise deres

instrumentale kunnen.

I

Ved de to orkesterkoncerter, hvor Sv. Chr. Felumb og Emil Telmånyi dirigerede henholdsvis ved første og anden koncert, var der 5 førsteopførelser af danske komponisters værker: Jørgen Bentzon: 3 stykker for lille orkester, Louis Glass: når storstaden vågner tonebillede for orkester, Vagn Gylding Holmboe: koncert for kammerorkester, nr. 1, Knudåge Riisager: suite per piccolo orchestra, op. 23, Sv. Erik Tarp: concertino for violin og lille orkester; første gang i koncerts-alen opførtes Carl Nielsen: rapsodisk ouverture (en fantasirejse til færøerne), desuden N. 0. Raasted: »Saul«, digt af Erik Stokkebye, for baryton og orkester, og I. P. E. Hartmann: symfoni nr. 1, g-moll, som her fik sin - siger og skriver

3. opførelse i danmark i løbet af omtrent 100 år.

Bachforeningen foreslog samarbejde om en koncert, og der arrangeredes i fællesskab, en sådan med program af klassiske værker med Sv. Chr. Felumb. som dirigent.

Kunstnernes efterårsudstilling har vi også samarbejdet med, idet vi efter forslag påtog os at arrangere de musikalske underholdninger de fire søndage i november måned på denne udstilling, og ved disse foranstaltninger fremførtes værker af 13 danske komponister (Jørgen Bentzon, Bernhard Christensen, Gunnar Heerup, Finn Høffding, Vagn Gylding Holmboe, Jørgen Jersild, Ejnar Jacobsen, Hermann D. Koppel, Otto Xfortensen, Alfred Strandqvist, Franz Syberg, Sv. Erik Tarp og Flemming Weis). En særlig interesse k-nyttede sig til den tredie foranstaltning, der var helliget brugsmusik, og dette program bestod dels af instruniental brugsmusik for 2 violiner og for blokfløjter og strygere og dels af kånons og sange, der under Gunnar Heerups ledelse foredroges af drenge fra sct. annæ vester skole (kommunens sangskole). Jeg skal også nævne Franz Sybergs »Leonce og Lena«, 'der under Johan Bentzons ledelse med assistance af unge skuespillere og sangere og et mindre orkester med stor virkning blev gengivet.

Vi har forsøgt ved to tvangfri sammenkomster at samle medlemmerne dels

til musiceren og dels til selskabeligt samvær; men desværre har tilslutningen ikke været så stor, at det animerer til at gentage forsøgene.

Vi bringer en hjertelig tak til dirigenterne for studleorkestret, Sv. Chr. Felumb, Emil Telmånyi og Mogens W81dike, der med ildhu har ofret deres kræfter for orkestret. En tak til A/S Hornung & Møller for, at vi atter i år gratis har måttet benytte deres koncertsal og ligeledes deres instrumenter udenfor denne, når det luar været påkrævet. En tak til direktør Svendsen, palælokalerne, for husly i indeværende sæson til såvel prøver som koncerter, og endelig en tak til bestyrelsen for antikvar Carl Julius Petersens hjælpefond, der atter i år har bevilget os 100 kr., og til Koda's råd for den tidligere nævnte bevilling. Også hr. landsretssagfører Bilgel skylder vi tak for velvillig juridisk assistance og gode råd i den forløbne

sæ-son.

Når vi ser tilbage på den forløbne sæson, er det med tilfredshed, at vi konstaterer det smukke kunstneriske resultat, der er nået, og bestyrelsen er ganske klar over, at dette ikke havde været muligt, hvis ikke der fra medlemmernes side havde været vist så stor interesse for vort arbejde for dansk musikliv, og Vi takker derfor sidst, men ikke mindst vore medlemmer for den indsats, de hver især har ydet. Jeg slutter med at udtale ønsket om fortsat 'fremgang for det unge tonekunstnerselskab.

Aksel Agerbg.