Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 05 - side 132-132

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

1F0131ENINGSMEDDELELSEPI

D. U. T.'s ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

År 1933 den 2. maj afholdtes ordinær årlig generalforsamling -på hotel »Phønix«.

I medfør af lovenes § 13 var landsretssagfører Bilgel dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Dagsorden:

ad. I. Formanden, Agerby, aflægger beretning om (let forløbne år. Foreningen har i dag 500 medlemmer. Ingen ønsker ordet til beretningen.

ad. 2. Kassereren, Brieghel-MUller, forelægger regnskabet for det unge tonekunstnerselskab, og dansk musiktidsskrift. Redaktøren, Heerup, knytter bemærkninger til sidstnævnte.

ad. 3. Agerby genvælges med akklamation.

ad. 4. Johan Bentzon, Chr. Christiansen og Gerhard Rafn genvælges. I Stedet for Emil Friis vælges eenstemmigt Sverre Forchhammer. I stedet for Felumb vælges eenstemmigt Riisager. Heerup støtter bestræbelserne for at få unge i bestyrelsen. Riisager ligeledes.

ad. 5. Ved skriftlig afstemning vælges som suppleanter til bestyrelsen: 1) Herm. D. Koppel, 2) Viderø, 3) Wolsing.

ad. 6. Formanden meddeler, at hr. Jilrs har gjort krav om honorar, hvilket

han anser for uberettiget. JUrs motiverer sit krav således, at han henviser til, at kassereren får et tilskud til medhjælp. Forskellige medlemmer har ordet i denne anledning. Formanden ønsker generalforsamlingens meningstilkendegivelse om spørgsmålet. Ved håndsoprækning giver forsamlingen formandens standpunkt ubetinget tilslutning. Ingen stemmer for hr. Jilrs standpunkt. Dirigenten meddeler, at han anser hr. Jfirs som havende nedlagt sit hverv som revisor.

Hedemann genvælges.

I stedet for hr. Jilrs vælges ved håndsoprækning hr. Steen-Hansen.

Formanden, kassereren og Heerup takker Jilrs for hans store arbejde.

ad. 7. Formanden ønsker udtalelser om tidsskriftet. Flere medlemmer har ordet i denne anledning. Formanden omtaler kartoteket og takker Wolsing for hans arbejde med at bringe dette og nodearkivet i orden. Heerup henstiller til bestyrelsen at oprette et studiekor.

Formanden bringer Friis sin hjertelige tak for hans arbejde som bestyrelsesmedlem. Forsamlingen giver livlig tilslutning ved leveråb.

Generalforsamlingen hævet.

S. A. M. Bilgel, dirigent.

Bestyrelsen har konstitueret sig: Aksel Agerby, formand, Flemming Weis, næstformand, Arne Brieghel-Milller, kasserer, Johan Bentzon, Chr. Christiansen, Sverre Forchhammer, Gerhard Rafn, Knudåge Riisager, Henry Skjær.

Til censurkomitéen er nyvalgt Hermann D. Koppel og Otto Mortensen. Censurkomitéen har konstitueret sig med Erik Tuxen som formand, Johan Bentzon, Hermann D. Koppel, Otto Mortensen, -Henry Skjær.

TIL VORE KOMPONISTER. Censurkomitéen har foreslået, at indleveringsfristen for kompositioner, der ønskes opført i sæsonen 1933-34, udsættes til 15. juni, og vi opfordrer vore komponister til at indsende deres værker snarest til selskabets formand.

DANSK KONCERTFORENING. De komponister, der måtte ønske at indsende værker til opførelse i dansk koncertforening i den kommende sæson, bedes inden 15.. juni indsende disse til formanden for D. U. T., Aksel Agerby, larslejstræde 11.

SERIE B-KONCERTERNE I S.IESO~ NEN 1933-34. Vi anmoder allerede nu de af vore medlemmer, der ønsker at optræde på serie B-koncerterne, om at meddele dette snarest, da bestyrelsen gerne vil have tilrettelæggelsen af disse koncerter afsluttet tidligst muligt. Vi gør opmærksom på, at såvel instrumental- som sangsolister og ensembler kan få lejlighed til at optræde med delvis selvvalgt program.

Bestyrelsen.