Kritikdiskussionen. Svar til Jørgen Bentzon

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 06 - side 145-145

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

 • Annonce

  Ung Nordisk Musik 2021
 • Annonce

  Ung Nordisk Musik 2021
 • Annonce

  Modtag Seismografs nyhedsbrev
 • Annonce

  Annoncér hos Seismograf

KRITIK-DISKUSSIONEN

SVAR TIL JøRGEN BENTZON

Jørgen Bentzon er ikke tilfreds med den af mig foreslaaede, »objektive Retningslinje« for kritisk Bedømmelse af Nutidsmusik; han fin,der den gammelkendt, og dens Værdi helt afhængig af, om den benyttes med Indsigt, flair og Talent. Dette sidste er i Sandhed opsigtsvækkende, thi vi tør jo nu med Bestemthed vente, at Bentzon med det allerførste giver os Anvisning paa en Kritikermetode, der med Held lader sig anvende uden Indsigt, flair og Talent!

Bentzon er nu i sin Kritik-Pessimisme naaet dertil, at han ikke alene forlanger Dagbladskritiken nedlagt, men endog stiller sig direkte afvisende selv over for Tanken om at bringe en af Dagspressen uafhængig faglig Kritik til Eksistens. Hans Begrundelse herfor er bl. a. den uhyre tvingende, at han synes, at »virkelig Kritikerbegavelse er et yderst sjældent forekommende Fænomen«. Dette er muligvis rigtigt, men mon ikke alligevel den tænksomme Læser er blevet en Smule foruroliget ved de Perspektiver, der aabner sig ved en saadan Betragtningsmaade. For hvorledes skal det under saadanne. Betingelser gaa med den af Bentzon krævede. »positive Vejledning«, om hvilken han dog selv erklærer, at den ikke lader sig etablere uden Kritik, d. v. s. forudgaaende »Prøven, Dømmen, Vælgen, Vragen, Sætten Tingene paa Plads?« I hvert Fald skal Bentzon passe paa, at Kritikeren ikke giver ham følgende vist ikke uberettigede Svar: Kære Bentzon! De har fuldstændig Ret. Kun det som bor i Idealets umiddelbare Nærhed har Lov til at eksistere. Oprigtig Sandhedssøgen, ærlig Stræben efter i al menneskelig Skrøbelighed at faa det bedst mulige ud af Forholdene, den Slags kan aldrig have nogen som helst Betydning. Men nu synes vi - rigtignok, at ogsaa »virkelig kompositorisk Begavelse er et yderst .sjældent forekommende Fænomen«, saa vi maa derfor paa vor Side energisk forlange, at der ikke mere skrives Musik.

Skal der virkelig diskuteres paa saa ophøjet et Stade, kan det altsaa med Sandhed siges: her hører alting op.

Po W llainburger.

To smaa »Vittigheder« var altsaa alt, hvad Hamburger fandt for -godt at svare mig med. Jeg skal ikke spilde Læsernes og min egen Tid med at prøve paa at finde paa to smaa bedre Vittigheder. Diskussionen om Musikkritikkens Betydning i Nutiden er rejst, og den hører .ikke op,. selvom den søges løftet til dette i Sandhed »ophøjede Stade«.

Enhver, for hvem Spørgsmaalet har nogen Interesse, vil vide at .:give Hamburgers »Svar« den Fortolkning, det fortjener.

Jørgen Bentzon.