Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 06 - side 148-149

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

 • Annonce

  Ung Nordisk Musik 2021
 • Annonce

  Ung Nordisk Musik 2021
 • Annonce

  Modtag Seismografs nyhedsbrev
 • Annonce

  Annoncér hos Seismograf

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

Det kgl. teater, der næste sæson går ind i sit prøveår, under hvilket teatrets kulturelle indsats vil blive bestemmende for dets existens mange år frem i tiden, forbereder naturligvis en spilleplan, der kan sige sparto til, hvad man før har oplevet i teatrets allerbedste sæsoner. Det ser således ud til, at operaen vil gøre en indsats med opførelsen af Puccinis operaer »Bohéme« og »Tosca« (den sidste med kammersangerinde fru Tenna Kraft i titelrollen) og at såvel Wagner (»Lohengrin«; der hviskes allerede på teatret om muligheden af en helt ny svane, med rigtige fjer!) som Kuhlau (»Elverhøj«) vil blive repræsenteret. Balletten påtænker at nyinstudere »Thrymskviden«. Eja, hvor sælsorn en dans.

* I anledning af den internationale Koda-kongres, der afholdtes i Kbhvn. i slutningen af forrige måned, havde statsradiofonien foranstaltet en stor extrakoncert, udelukkende med dansk program. De fremmede deltagere fik her lejlighed til at stifte bekendtskab med moderne. dansk musik, skrevet i tiden fra ca. 1850-1930. »Berlingske Tidende« giver i sit referat af koncerten følgende træffende karakteristik af de opførte arbejder: »det civile publikum var ikke så talrigt som ellers ved torsdagskoncerterne - sommervarmen og - dansk

musik holdt dem vel borte Stem-

ningen var ellers ikke just stærk - som
sagt, det var jo dansk musik«. Iøvrigt
beklager bladet, at der på programmet
savnedes et stykke af N. W. Gade, idet
det formodes, at »dog måske en stump
af Gade (vilde have) behaget nogle af
(le fremmede gæster, og det vilde ialfald
ikke have været en ilde anbragt ørehygiejnisk foranstaltning.«

DJed hensyn til det således rejste krav om en almindelig udrensning af øren, skal vi bernærke, at en sådan proces ganske rigtigt efterhånden er blevet påtræflgende nødvendig.

* Ifølge en notits i det store parisiske dagblad »Paris Midi«' har vor landsmand, den berømte tenor Laurent Melchior i forrige måned afholdt en koncert i Paris, ved hvilken han bl. a. har sunget Beethovens 5te symfoni, accompagneret (på klaver) af den franske dirigent Albert Wolff. Det er med berettiget stolthed, at vi noterer dette nye udslag af dansk arbejdes sejr i det frem

mede..

* Det af Wilh. Hansens musikforlag: stiftede legat til minde om afdøde musikforlægger Kai W-H, hvis renter er bestemt at skulle gives til en ung dansk sanger som hjælp til videre uddannelse, er i `~»tr blevet tildelt sangeren Ingvar Nielsen. Den talentfulde sanger, der i sin tid var ansat ved det kgl. teater, blev efter sin afsked knyttet til Wiedemanns konservesfabriker, ved hvilke han virker som pølsemester. Det forlyder, at det er legatnyderens agt at anvende de rare penge til et studieophold ved Holbæk svineslagteri.

* Det lysner! I den store teaterkommission, der væsentligst består af rigsdagsmænd o. lign., er nu også formanden for »Dansk Tonekunstnerforening« komponisten Hakon Børresen blevet indvalgt. Hr. Børresen er som bekendt i forvejen undervisningsministeriets tillidsmand i så godt som alle musikalske. spørgsmål, således m. h. t. uddelingen af legater, råd og vink i anliggender af almindelig interesse for dansk musikliv etc., og det er derfor kun naturligt, at undervis-nin sminister Borgbjerg, hvis.

interesse for alt, hvad der er nyt og friskt og fuldt af initiativ, er lige så velkendt som hans afsky for al reaktion, for formaliteter og uretmæssige. monopoler og anden ensidighed - at lian med dristigt fremsyn har ønsket dansk musikliv repræsenteret i teaterkommissionen ved hr. Børrresen. Når man tager i betænkning, at denne kom~ mission har til opgave at forberede bl. a. operaens fremtid og navnlig at bygge et teater op, der svarer til den nutidige ognærmest følgende ungdoms krav på det af staten (d. v. s. af disse generationer selv betalte) teater, kan man med tryghed imødese resultatet af kommissio-. nens arbejde.

* Chefen for det kgl. teater har som afløser for den kunstneriske leder, som han ved sin tiltræden ansatte, professor Ejnar Christiansen, der på grund af,alder har ønsket at trække sig tilbage, engageret skuespiller og sceneinstruktør Thorkild Roose og som literær konsulent forfatteren Anker Larsen (»De Vises Sten«). Valget vil blive hilst med glæde, omend det er beklageligt, at det ikke er lykkedes at overtale digteren, dr. phil. Ernst v. d. Recke, til at påtage sig den vanskelige post. Professor E. v. d. Recke vil navnlig være ungdommen bekendt gennem Herolds fortolkning af serenaden fra »Bertran de Born« (musik af Heise): »Vågn af din slummer!«.

* Musik og musikliv: Ebbe Hammerichs opera »Leonardo, da Vinci«, der var antaget til opførelse på det kgl. teater, er efter omtrent tilendebragt ind

studering blevet henlagt. Til gengæld. agter man at opføre nogle repriser, som andre steder ansés for aflagt. I det hele taget synes det at være oplagt, at teatret snart vil være egnet til at blive nedlagt.

Pebberfuglen.