Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 07 - side 168-169

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

* Åndsliv. Sommerens begivenhed i vort musikliv har uden tvivl været den af »Politiken« og Wilhelm Hansens forlag udskrevne konkurrence om sommerens vals. De tre nordiske lande udkæmpede her en ædel strid, der som bekendt resulterede i en overlegen dansk sejr, idet komponisten Tognarelli tog prisenhjem. Vort bryst svulmer af stolthed, mens vi uvilkårlig nynner refrainet: »vil du vippe mig i vandkanden, elskede du«.

* Under hensyn til at det kgl. kapel har nægtet at gå med til den påtænkte ordning om at afgive 213 af deres radiohonorarer til fordel for teatret, omgås man efter sigende nu i undervisningsministeriet med planer om, i stedet for at søge at bevæge kapelmedlemmerne til at aflevere 3/4 af deres private elevindtægter til samme formål. Skulde også dette vise sig uigennemførligt, ved man hverken ud eller ind.

* I anledning af den danske uge i juni måned, udstillede Wilhelm Hansens forlag - foruden tre exemplarer af »Danmarks Melodibog« - som propaganda for dansk musik tillige Rygårds kendte sang »Flaget« og Dan Folkes landsyndede melodier til Odds 777. Nord og sønden å, kort sagt overalt hvor vort flag vajer, har dansk musik således hævdet sig smukt under den almindelige interesse for dansk arbejde.

* Komponisten, fhv. kgl. kapelmester Georg Høeberg, »Blomsternes« bevogter, hvis sidste komposition »Danmarksmarchen« er blevet genstand for en sand folkeyndest, har, efter hvad vi erfarer, igen fået en idé. Forsåvidt den viser sig at holde, hvad den lover, vil den blive udgivet såvel for salon- som militærorkester.

* Da der i den senere tid har verseret nogle hårdnakkede rygter om, at operainstruktør Johannes Fønss skal have nægtet at lade sig titulere »operachef«, glæder det os at kunne meddele, at disse rygter savner ethvert grundlag - så meget mere, som en sådan stilling over

hovedet ikke findes ved teatret. Hr.. Fønss, der som bekendt selv er socialdemokrat, har i anledning af teatrets hele vanskelige situation, frivilligt foreslået sin gage nedsat til ca. 20,000 kroner, hvorved det tab, teatret lider ved hans virksomhed, bliver i nogen grad reduceret.

* Dansk arbejde frabedes. På grund af dansk musiks lave standard har det kgl. teater ikke antaget nogen ny dansk opera til opførelse i den kommende sæson. Med sædvanlig aktualitetssans har ledelsen dog, inspireret af grønlandssagens. lykkelige udgang, besluttet at genoptage »Kaddara« på repertoiret.

* I radiorådet, der behersker 99 procent af vort musikliv, har man til dato endnu ikke anset det for nødvendigt at indvælge en repræsentant for den musikalske sagkundskab. Vort folks musikalske opvågnen bliver således varetaget af præster, redaktører, folketingsmænd og formænd for lytterforeninger.

* Ved Kodakongressens åbningshøjtidelighed i forsommeren holdt undervisningsminister Borgbjærg en bevæget indledningstale om den åndens kamp, som dette internationale møde var udtryk for og citerede under grebet stilhed et digt af Bjørnson. Umiddelbart efter frokosten gik man over til drøftelsen af spørgsmålet om den procentuelle fordeling af forlæggerandelene i opførelseshonorarerne og der opnåedes enighed om, at profitten såvidt muligt skulde forbeholdes de skabende kunstnere, idet man ved næste møde vilde behandle tantiémereglerne.

* Komponisten Hakon Børresen er af undervisningsministeriet blevet beskikket som medlem af den internationale kommission for intellektuelt samarbejde mellem landene. Kommissionen er en underafdeling af folkenes forbund, som der jo heller ikke er kommet noget ud af. Det er os ikke bekendt, hvorvidt kommissionen står under den danske monarks eller prins Haralds protektion,

ligesom det endnu ikke vides, om den vil blive tiltrådt af vore skandinaviske brødrefolk.

* Komponisten Peder Gram, hvis administrative virksomhed efterhånden har antaget et meget betydeligt omfang, har ved et møde i »Dansk Koncertforening« meddelt, at han ikke længere ser sig i stand til at varetage opgaven som foreningens dirigent.

* Det kgl. teaters juleforestilling bliver iår Offenbachs operette »Orfeus i underverdenen«. Hele teatrets moderne teknik vil blive benyttet, drejescene og rundkørselshorizont inclusive. Da det på grund af det store maskineris, igangsættelse alligevel vil blive yderst vanskeligt at høre noget af musiken (jvnf. erfaringerne fra opførelsen af »Flagermusen«), påtænkes det helt at spare orkestret for at medvirke.

Teatret har dernæst stillet i udsigt, at der senere på sæsonen vil blive opført et splinternyt, hypermoderne musikdramatisk værk, uden at man dog på det nuværende tidspunkt har villet - endsige kunnet - røbe, hvilket værk det drejer sig om. Mon det går an at gætte på en af de femogtyveårige sensationer fra omkring 1910?

* Professor, dr. phil. Erik Abrahamsen har i det forløbne semester haft orlov fra universitetet, hvor han beklæder posten som professor ordinarius i musikvidenskab. De således indsamlede friske kræfter har professoren besluttet at ville ofre på musikkulturens alter i form af en yderligere udvidelse af sit i forvejen store arbejdsfelt, idet han har påtaget sig posten som lærer i de musikvidenskabelige discipliner ved det nyoprettede musikdramatiske konservatorium.

* Carlsberg og Tuborgfondene giver nu tilsammen to årlige præmier på hver 5000 kr. til dansk dramatik. Der er derimod ingensomhelst udsigt til, at der vil blive givet den del af dansk åndsliv, der hedder musik, nogensomhelst støtte eller opmuntring under hvilkensomhelst form eller påskud. Og hvordan vil vi kunne forlange, at udlandet skal få tillid til dansk musik, så længe den fortsat er genstand for en så udstrakt foragt fra den hjefiilige presses og de offentlige myndigheders side. Nå, gudskelov har ny dansk musik stadig et stort publikum i Richard Hove, Thisted.

Pebberfuglen.