Replik til Hr. Hamburger

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 09 - side 211-212

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

REPLIK TIL HR. HAMBURGER

I Anledning af Hr. Hamburgers Betragtninger over Undertegnedes Artikel
»Kritik« maa det være tilladt loyalt at fremhæve en Række Punkter, hvor jeg i
Grunden er overraskende enig med Hr. H.:

1) At der finder en »Umwertung aller Werte« Sted (herfra dog undtaget

Kritiken, hvis Værdi er uangribelig - medmindre man har Lyst at komme 1 Konflikt med Grundloven).

2) At »Kritik« betyder »Sigtelse« (Hr. H.'s Bemærkninger kan i saa Henseende tjene soni Mønstereksempel, - eller kan (let ikke kaldes en Sigtelse, naar man i forblommede Vendinger beskyldes for Nazisme? - Fra ovennævnte Re«,el maa dog undtages Gammelgræsk, hvor Ordet »Kritik« betyder »-Sigtning« og Nutidsdansk, hvor det har en Betydning der, naar Talen er om moderne Musik, falder betænkelig *nær Begrebet »Nedrakning«).

3) At Kritiken bør bekæmpe daarlig Smag og Dilettanteri (findes der mon nogen virksommere Metode til dette Formaal end den at slaa til Lyd for god Kunst?).

4) At Redaktionen utvivlsomt kontrollerer Kritikerne skarpt - i jo-urnalistisk Henseende. (Ingen tvivler vel heller om, at Redaktionen tropper, op til alle. Koncerter for ogsaa at paase, at den, noksaa vigtige, musikalske Side af Sagen er i ,Orden.)

5) At Publikum slet ikke er saa smaatkørende. (Og det er jo indlysende, at (let samme Publikum som saa glimrende formaar at kontrollere Kritikens Udtalelser om moderne Musik (»Enhver kan jo kontrollere saa meget han lyster«) er aldeles ude af Stand til at'kontrollere selve denne Musik! Hertil er Kritiken ubetinget nødvendig, »Musiklivet skal ikke have Lov at gro ligesaa vildt det vil«.) .. 6) At det var en ualmindelig varm Sommer i Aar.

Franz Sdberg..