Ført gennem en skov uden stier - et portræt af Ensemble Midtvest

Af
| DMT Årgang 81 (2006-2007) nr. 04 - side 144-146

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Kan en jazzpianist være kunstnerisk konsulent for et klassisk kammerensemble? Ja, siger Ensemble MidtVest, som netop har indgået et 2-årigt samarbejde med jazzpianisten Carsten Dahl, der via sang, dans og meditation vil forsøge at omdanne ensemblets 10 musikere fra reproducerende kunstnere til aktive improvisatorer og komponister.


Af Marlene Dröge Nielsen

Efter nogle turbulente år med uro og udskiftninger i såvel administration som musikerstab ser det endelig ud til, at Ensemble MidtVest er ved at finde en fælles kammertone. Ensemblet, der er et af Danmarks i alt seks basisensembler, har hovedsæde i Herning og blev etableret i 2002. Først som en klaverkvintet og yderligere forøget i 2004 med en blæserkvintet. Ensemblets ambition er at formidle et bredt repertoire af klassiske musikværker fra nye vinkler og i nytænkende rammer – gerne i samarbejde med andre musikalske stilarter – for dermed at udvikle den gængse forestilling om hvad klassisk musik indeholder.

Den nye ensemblechef Oliver Quast er netop tiltrådt i oktober 2006 – den tredje i det unge ensemblets levetid, hvilket ikke kan undgå at give anledning til en vis undren og spekulation – også i forhold til dette ensemble-portræt. Susanne Olufsen, der er ensemblets bestyrelsesformand, bekræfter den ledelsesmæssige ustabilitet og forklarer at de to foregående ensemblechefer var dygtige musikere, der i høj grad var i besiddelse af de kunstneriske kompetencer, jobbet krævede, men at de begge valgte at opsige deres stilling, da de ledelsesmæssige og administrative arbejdsopgaver viste sig at være større, end de magtede. Som en konsekvens af dette valgte bestyrelsen ved annonceringen efter den nye ensemblechef at lægge vægt på de administrative kompetencer frem for de kunstneriske og søgte derfor en Administrativ leder med kunstnerisk indlevelse frem for en Kunstnerisk og administrativ leder.

Da bestyrelsen hovedsagelig består af lægmænd, der ikke nødvendigvis er musikkyndige, har Kunstrådets musikkyndige tidligere hjulpet med at sammensætte et bedømmelsesudvalg, som ifølge ensemblets vedtægter skal bistå ved ansættelse af en ensemblechef. I samråd med Kunstrådet besluttede bestyrelsen ved ansættelsen af den nuværende ensemblechef at ændre i vedtægterne, da de på baggrund af de tidligere erfaringer og den ’daglige’ kontakt til ensemblet i højere grad mente, at de havde en fornemmelse af, hvilken person de søgte til at stå i spidsen for ensemblet.

Trods uro og udskiftning i det unge ensemble mener Susanne Olufsen, at hele organisationen har lært af deres erfaringer, og at det nu er vigtigt at se fremad. At drive et ensemble er et fælles ansvar mellem administration, musikere og bestyrelse, der bygger på en gensidig respekt og forståelse for hinandens arbejdsopgaver. Det er vigtigt at støtte op omkring hinanden internt for at skabe en fælles ånd, tilføjer Susanne Olufsen.

Kunstneriske visioner

Ensemblets nye chef Oliver Quast vil via nye tiltag, både i forhold til formidling og programlægning, forsøge at bryde med opfattelsen af klassisk musik som gammeldags. Han påpeger, at programplanlægningen fremover kommer til at se meget anderledes ud, men understreger at de nye initiativer ikke skal betragtes som et opgør med fortiden, men derimod en videreudvikling med mulighed for at skabe en skarpere profil.

Traditionelle klassiske koncerter og crossover-koncerter vil fortsat være en del af ensemblets program, men derudover har ensemblet en vision om at gå skridtet videre og skabe et fælles genre- og grænseoverskridende univers i samarbejde med andre musikere og musikgenrer og med mulighed for at udvikle nye klange og toner. Ensemblet har derfor besluttet, at der fremover skal tilknyttes forskellige kunstneriske konsulenter. I første omgang er valget faldet på jazzpianisten Carsten Dahl, men allerede om et år planlægger ensemblet at tilknytte endnu en kunstnerisk konsulent således, at der bliver en kontinuerlig udskiftning.

Endnu et nyt tiltag er, at musikerne fremover skal bistå med programlægningen, hvilket i løbet af den kommende sæson foreløbig vil komme til udtryk i et antal koncerter programlagt af en af ensemblets musikere. Den pågældende musiker skal ud over programlægningen præsentere musikken og fortælle, hvordan og hvorfor de valgte værker har haft betydning for netop deres musikalske udvikling. Disse koncerter skal vise, at et ensemble ud over et fællesskab er sammensat af 10 individuelle musikere, der kommer med hver deres unikke musikalske baggrund. At musikerne i højere grad involveres i programlægningen er et udtryk for gensidig tillid, der understeger ideen om et fælles projekt og resulterer i en intern ejerskabsfølelse, som er en vigtig forudsætning for det at lede et ensemble.

Formidling

Formidling af musikken er en vigtig del af Ensemble MidtVests virksomhed, og også på denne front er der nye tiltag og visioner på vej. Steen Chr. Steensen, der foruden forfatter til en række bøger om klassisk musik er tidligere souschef for skoletjenesten i København, er netop blevet ansat hos Ensemble MidtVest som hovedansvarlig for ensemblets formidlingsvirksomhed. Med denne ansættelse ønsker ensemblet at intensivere deres indsats på formidlingsområdet med særlig vægt på skolebørn i alle aldre. Om sit fremtidige arbejde for ensemblet siger Steen Chr. Steensen:

»Fordelen ved at have en fast tilknytning til et ensemble er, at man kan arbejde i længere stræk i forhold til at bygge nogle gennemtænkte didaktiske programmer op. Det er vigtigt, at det ikke bliver tørt og kedeligt, men at man i formidlingen netop udnytter den mulighed, at man har med levende musikere at gøre. Det er selvfølgelig en forudsætning, at musikerne har lyst til det, men det kan jeg mærke, at de har, hvilket giver fantastisk gode muligheder for at formidle musik på en levende måde – særligt til skolebørnene som vi laver koncerter for ude på skolerne.«

Når man er en fast del af ensemblet, giver det ikke blot mulighed for at formidle et færdigt produkt, men tillige for at påvirke og udvikle programlægningen i forhold til

til formidlingen. Steen Chr. Steensen betragter sig selv som igangsætter og sparringspartner i forhold til ensemblets formidling, som han mener at kunne tilføre en pædagogisk vinkel. I første omgang er en af de vigtigste forudsætninger for formidlingsarbejdet en god dialog med lærerne i de kommuner, der hovedsagelig er knyttet til ensemblet. En dialog der bl.a. skal medvirke til at målrette og synliggøre de forskellige formidlingsmæssige behov i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet.

Den indre nødvendigheds musik

Jazzpianisten Carsten Dahl er kendt – og anerkendt – i både ind- og udland som en stor improvisator med en særlig rytmisk og intuitiv tilgang til musik. Selv bryder han sig ikke om prædikatet rytmisk musiker, da han betragter kategoriseringer som restriktioner frem for muligheder. Carsten Dahl er netop blevet ansat som kunstnerisk konsulent hos Ensemble MidtVest, hvor han over en periode på to år med udgangspunkt i sit eget åndelige og spirituelle arbejde med refleksioner over musik, har fået frie hænder til at arbejde og udvikle projekter i fællesskab med ensemblets 10 musikere.

Den indre nødvendigheds musik er overskriften på Carsten Dahls samarbejde med Ensemble MidtVest. En overskrift der måske kan ses i analogi med den indre nødvendighed som den modernistiske maler Kandinsky beskæftigede sig med i begyndelsen af det 20. århundrede. Modsat den klassiske musikers traditionelle arbejdsgang, hvor der arbejdes ud fra et på forhånd fastlagt produkt, er det i arbejdet med Carsten Dahl processen, der skaber produktet i form af den indre nødvendigheds musik, der kommer af en indre nødvendighed for at udtrykke sig, og hvormed musikken skaber sig selv.

»Vi har taget tingene i små skridt. Det føltes som at være taget ved hånden på vej gennem en skov uden stier, men ført af en som kender skoven i forvejen. I starten var der en vis frygt for et totalt ukendt land, men Carsten ved, hvor klassiske musikere står. Han har flyttet os meget mere, end jeg troede.« Sådan beskriver Ensemble MidtVests fløjtenist Charlotte Norholt mødet med Carsten Dahl.

Som klassisk uddannet musiker arbejder man hovedsagelig som reproducerende kunstner, hvor noder, dirigenter og ofte stive koncertformer medfører en snæver ramme for den enkelte musikers individuelle muligheder. Dette bevirker, ifølge Carsten Dahl, at klassiske musikere ofte mister forbindelsen til deres egen oprindelige musikalitet. Via workshops vil Carsten Dahl forsøge at åbne musikerne

og afmontere deres tillærte vaner for dermed at genfinde den enkelte musikers individuelle og umiddelbare musikalske ’stemme’. Derudover vil han arbejde med at ændre musikernes selvopfattelse fra udelukkende reproducerende kunstnere til en selvopfattelse, der i lige så høj grad inkluderer evner som skabere, improvisatorer og komponister. Carsten fortæller:

»I virkeligheden rummer vi alt potentialet selv. Det er bare et spørgsmål om at få øje på det eller mærke det. At nogen kommer og skaber et rum, hvori det er muligt at udfolde det; og det kræver hårdt arbejde. Det er en form for musikterapi og en måde at slippe for det selvfordømmende, som naturligt opstår, når vi skal gøre noget bestemt for nogen. Jeg har sagt til dem, at jeg anser dem alle sammen for klokkeklare genier – og det var jo svært for dem at sluge. Men, de er alle sammen fantastiske improvisatorer og komponister – de ved det bare ikke. Og på seminaret kom de faktisk til at improvisere og komponere deres egne værker over et tema, som de selv havde bygget op node for node på en tavle, som endte med at blive nogle fantastiske stykker musik. Musikerne blev flyttet ud af deres associationer og forestillinger om sig selv. Jeg var bare en katalysator for deres talent, der ledte dem rundt i en meget mærkelig proces, hvor det også til tider blev meget følsomt og svært at rumme, men hvor det alligevel endte med at opstå en utrolig stærk samhørighed. En kærlighedskerne omkring det at udtrykke sig i musik, som egentlig blev vores. Så det blev en form for hemmelig opdagelse af vores egne ressourcer – fri for bindinger.«

Det netop afholdte seminar med Carsten Dahl er begyndelsen på en lang, men givtig proces, som fløjtenisten Charlotte Norholt ligeledes mener vil komme til udtryk i ensemblets øvrige koncerter i form af en øget musikalsk kommunikation og åbenhed mellem musikerne samt en langt friere måde at frasere på.

På længere sigt drømmer Ensemble MidtVest om at skabe en ny lyd, der hverken kan kategoriseres som rytmisk eller klassisk, men derimod er Ensemble MidtVest. En musik og lyd, der ikke er hørt før og som bl.a. skal medvirke til, at ensemblet kan skille sig ud fra andre klassiske ensembler og appellere til et bredere publikum. Samarbejdet mellem Ensemble MidtVest og Carsten Dahl kan i første omgang opleves ved koncerter 12., 13., og 14. maj i henholdsvis Holstebro, Herning og på Frederiksberg.

Trods nye visioner og samarbejdspartnere understreger ensemblechef Oliver Quast, at det kammermusikalske kernerepertoire fortsat vil udgøre en stor del af ensemblets årlige produktion på omkring 80 koncerter fordelt på 14 projekter. Mozart og hva' så? er overskriften på dette års kammermusikfestival, der arrangeres af Ensemble MidtVest, og som ligeledes bekræfter, at det klassiske kernerepertoire fortsat fylder en stor del i ensemblets programplanlægning. Festivalen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som afholdes på Nørre Vosborg Herregård fra 5. til 8. Juli.

»Two roads diverged in a wood, and I – I took the one less traveled by, And that has made all the difference« skriver Robert Frost i digtet The Road Not Taken. Om Ensemble MidtVest finder deres sti gennem skoven, og om det vil gøre en forskel vil vise sig i de kommende år.

Basisensembler:

I Danmark er der seks såkaldte basisensembler med en blandet besætning bestående af blæsere, strygere, klaver, harpe og slagtøj. Fælles for disse ensembler er, at de alle har base i provinsen og har til formål at stimulere musiklivet inden for et givent lokalområde i provinsen. Esbjerg Ensemble blev grundlagt i 1967 og er dermed det ældste af de seks basisensembler. Siden er yderligere fem ensembler kommet til: Det Jyske Ensemble (med base i Skive), Ensemble MidtVest (med base i Herning), Storstrøms Kammerensemble (med base i Toreby på Lolland) og Randers Kammerorkester. Det femte ensemble er Klüvers Big Band med base i Århus.

Driftsstøtte:

Kunstrådets Musikudvalg yder driftsstøtte til alle basisensembler.

Som konsekvens af den nye regionale struktur, der netop er trådt i kraft i 2007, sker der en ny fordeling af opgaver mellem staten og kommunerne. På musikområdet betyder det, at staten overtager amternes hidtidige finansiering af basisensemblerne og det øvrige musikområde.

Ensemble MidtVest modtager på nuværende tidspunkt ca. 2/3 af ensemblets driftsstøtte fra Kunstrådet og 1/3 fra kommuner (Struer, Holstebro, Herning og Ikast) foruden mindre sponsorater i form af fundraising.

Links

www.ensemblemidtvest.dk

www.kammermusikfestival.dk

www.carstendahl.dk

www.kunststyrelsen.dk

www.skoletjensten.dk