Musikdynamo på Lolland

Af
| DMT Årgang 82 (2007) nr. 01 - side 10-12

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

"Vi skal fremme musikkulturen - og rundt med det hele" lyder det fra en engageret Maria Frej, kunstnerisk og administrativ leder af Storstrøms Kammerensemble siden 2003. Og med 'det hele' mener hun alle ensemblets aktiviteter: kammerkoncerter, sinfonietta-koncerter, symfonikoncerter, skolekoncerter, tværkulturelle arrangementer af mange slags - kort sagt: alt hvad en gruppe professionelle klassiske musikere kan tænkes at involvere sig i som musikdynamo i en landsdel. Og repertoiret spænder lige fra de store klassikere, 'i original' så vel som arrangement, til splinterny musik - det hele isprængt passende populære indslag i form af nytårskoncerter og 'events'.

Intet sted, det være sig kirke, plejehjem, forsamlingshus, kulturhus, teaterforening eller musikforening, er for lille til at få besøg af Storstrøms Kammerensemble. Man lægger vægt på at kunne tilbyde programmer, der egner sig til alle typer lokaliteter og til forskellige typer af koncerter eller kulturbegivenheder. Ensemblet deler sig jævnligt op i underensembler som trio og kvartet og har dermed mulighed for at imødekomme mange behov. Regionen har ikke 'naturligt' en central, stor by med resten af området som opland. Så publikum kommer ikke til ensemblet 'af sig selv', ensemblet må i høj grad selv opsøge sit publikum. Derfor er det til dels en følge af regionens kulturgeografi, at Storstrøms Kammerensemble for det meste er på farten, der er mange steder at betjene lige fra Nakskov over Nykøbing til Vordingborg og Næstved. Og som følge af denne situation, der i nogen grad adskiller sig fra de andre basisensemblers, bliver arbejdet også anderledes: foruden at give koncerter kommer det i høj grad til at handle om at skabe ting imellem og omkring koncertbegivenhederne, om at være musikkulturelle entreprenører.

Historikken

Storstrøms Kammerensemble blev oprettet i 1991 efter en model, som hed 6+2+2 musikere. Det vil sige, at ensemblet i 1993 skulle være fuldt udbygget til i alt 10 medlemmer. Det skete dog aldrig. Man valgte af hensyn til ensemblets særlige instrumentsammensætning at lande på en struktur med ni faste musikere og en 'åben' 10. plads. Her har man så mulighed for en løsere tilknytning af en instrumentalist alt efter de besætningskrav, der måtte være relevante for en given periode eller produktion (for øjeblikket dog otte faste og to 'åbne' stillinger).

Etableringen skete dengang efter et vist pres fra det daværende Statens Musikråd. Den lokale interesse var oprindeligt at få oprettet et musikalsk grundkursus, MGK, ved Nykøbing Falster Musikskole. Men Musikrådet insisterede: uden et basisensemble, intet MGK. Og sådan blev det som bekendt, men ikke uden politiske sværdslag. Faktisk lykkedes det kun, fordi man accepterede en særlig ordning for Storstrøms Kammerensemble, hvor man for finansieringen fraveg de normale tredelingsprincip mellem stat, amt og kommuner. Man landede på en model, hvor stat og amt dækkede stort set det hele. Kommunerne var i princippet ikke med.

Men netop fordi den lokale opbakning til dels var lunken, blev det at skabe oplevelsen af medejerskab for alle borgere i amtet og hermed være til stede i alle kommuner på begge sider af Storstrømmen og på begge sider af Guldborgsund en helt afgørende mission for ensemblet lige fra dag ét. Og dette succeskriterium er i højeste grad blevet opfyldt. For et par år siden lavede TV2-øst en undersøgelse af kulturlivet i landsdelen. I et forsøg på at tage temperaturen på det lokale kulturliv havde man ringet rundt til forskellige aktører og bl.a. bedt dem pege på væsentlige fyrtårne, og alle havde peget på kammerensemblet: Folk kender, har ikke bare hørt om, men faktsik hørt og er stolte af 'deres' kammerensemble.

Synlighed i alle kroge af regionen og relevans for nærmiljøet er stadig et hovedfokus i ensemblets virksomhed, pionerånden er stadig levende. Den lever dybt i ensemblets selvforståelse, ikke mindst fordi så godt som alle ensemblets musikere har været med fra starten. "Husk, hvad vi er her for" høres det jævnligt fra musikerne ved programudvalgsmøder og evalueringer.

Opbygningen af 'et klassisk kammerensemble i Storstrøms Amt', som det hed i den daværende musikrådsjargon, er således blevet et skoleeksempel på materialiseringen af en af grundtankerne med musikloven fra 1976: skabelsen af et kvalificeret, decentralt musikliv - men vel at mærke med en livline til en central styring, der kan fastholde det landsdækkende perspektiv og medvirke til at sikre kvaliteten: det høje musikalske niveau stråler fra ensemblet ud i regionens koncert- og kulturliv, i musikundervisningen og i amatørmusiklivet. Samtidig gør ensemblet sig gældende nationalt bl.a. ved medvirken i festivaler rundt om i landet, med værkbestillinger, cd-indspilninger og jævnlige DR-transmissioner.

Domicilet Fuglsang

Den 1. marts i år kunne ensemblet holde 10-års jubilæum i sit nuværende domicil, herregården Fuglsang, beliggende ca. fem km fra Nykøbing Falster. På dette sted med en rig musikalsk historie har ensemblet noget nær ideelle forhold: god plads, fremragende øvemuligheder, en smuk koncertsal og fine administrative faciliteter. For slet ikke at nævne den omkringliggende, dejlige park. (Se også portrættet af Fuglsang andetsteds i dette nummer, red.).

Stedet giver med andre ord unikke muligheder for at skabe spændende musikbegivenheder, og en vis del af ensemblets koncertaktiviteter finder da også sted i disse inspirerende omgivelser. Med 12 til 15 af ensemblets ca. 80 årlige koncerter danner det en passende balance med de udfarende aktiviteter. Mest markant er sommerfestivalen i august måned med omkring 10 arrangementer centreret om et gennemgående tema. I år er temaet "Stemmer", og ensemblet får besøg af en række fremtrædende vokalsolister, bl.a. Helene Gjerris, Anne Margrete Dahl og Martin Hall. Desuden er der et veletableret samarbejde med andre af domicilets beboere, bl.a. Fuglsang Musikforening.

Strategi og målsætninger

I det hele taget er samarbejde en vigtig strategisk målsætning for Storstrøms Kammerensemble: "Det handler om ressourcetænkning - om at sikre maksimal effekt af sin indsats, finde gode samarbejdspartnere og løfte i flok, være katalysator," siger Maria Frej, "og så handler det om at finde, eller etablere, gode regier at placere egne projekter eller samarbejder i. Det gælder om at knytte ting sammen, skabe ringe i vandet. Kun på den måde kan man sikre, at vi for alvor sætter os spor."

I det interne arbejde med hensyn til at sikre udfordringer for musikerne og fastholde engagementet og det kunstneriske niveau er strategien også et vigtigt ledelsesinstrument for Maria Frej: "Vi arbejder bevidst med satsningsområder og forsøger hele tiden at bevare fokus på det overordnede mål med ensemblet. Der skal være de rigtige balancer mellem at pleje formkurven, sikring af inspiration i programlægningsarbejdet og det langsigtede arbejde. Samtidig må vi søge og være åbne over for nye samarbejder. Vi må have en vis spejderånd og glæde ved stor variation - og uforudsigelighed - i det daglige arbejde."

Til at støtte sig i dette arbejde har Maria Frej et programudvalg, der er repertoireansvarligt for den løbende koncertvirksomhed, og nogle tilknyttede 'kunstneriske rådgivere'. I øjeblikket er det en gruppe på fire. Disse skal levere såvel sparring som konkrete input på forskellige områder: Den svenske oboist og festivalarrangør Helen Jahren er således kurator på ensemblets sommerfestival 2009 og skal i øvrigt tænke tværkunstnerisk - ja, og så naturligvis spille sammen med ensemblets musikere. Den ligeledes svenske komponist og musikforsker Staffan Storm skal bidrage med konkrete programmer, særlig i relation til et kommende tema om orienten; den fremstormende tysk/amerikanske dirigent Jonathan Stockhammer (bl.a. kendt for sine Zappa-koncerter med Ensemble Modern) skal levere nytænkningen i forhold til større enkeltarrangementer, hvor han evt. også selv står på podiet. Endelig er komponisten Svend Hvidtfelt Nielsen som huskomponist i gang med et grænseoverskridende projekt, der involverer kammerensemble og bigband.

Det er ikke for meget sagt, at historien om 'det klassiske kammerensemble i Storstrøms Amt' (nu Guldborgsund Kommune) er en ubetinget succeshistorie. Men træerne vokser trods alt ikke ind i himlen - selv ikke i på Fuglsang. Kommunalreformen med nedlæggelsen af amterne har skabt en ny situation for basisensemblerne landet over, både økonomisk og musikpolitisk. Amterne som finansieringspartnere er faldet bort, og staten påtager sig som bekendt disse andele. Men situationen er vanskeligere for Storstrøms Kammerensemble end andre steder, idet kommunerne jo her aldrig for alvor har været medfinansierende. Musikfagligt Udvalg under Kunstrådet er opmærksom på dette: "Blandt andet kan Basisensemblet i Guldborgsund Kommune som følge af kommunalreformen (og ved sin særlige finansielle konstruktion uden substantiel kommunal medfinansiering) risikere at få problemer," hedder det Kunstrådets Musikudvalgs statusrapport fra marts 2007, det såkaldte 'testamente'.

At dette ikke er tomme ord, har ensemblet allerede mærket i form af et mindre økonomisk tilbageslag i indeværende år. Forhåbentlig kun midlertidigt, men der skal kæmpes politisk for at sikre, at hullet i budgettet ikke bliver permanent. For ensemblet er hvirvlet ind i en ny kulturkamp: I og med at regionens 24 kommuner er reduceret til 6, er disse nye, store kommuner nu i gang med at positionere sig indbyrdes på regionens kulturelle landkort med hver deres individuelle ambitioner og hver deres nye, (ambitiøse) kulturpolitikere. Eller som Maria Frej diplomatisk formulerer det: "De seks nye kommuner skal finde deres ben og "brande" sig selv, og der er en risiko for, at det sker på bekostning af den tænkning, der går på tværs af kommunegrænser og søger det langsigtede udviklingsperspektiv. Så det er rigtigt, at vores situation p.t. er lidt usikker."

Så nu skal slaget om følelsen af medejerskab - denne gang fra de nye kommuners side - vindes én gang til: ensemblet skal sikre sig en plads i på kommunalpolitikernes dagsordner. "Heldigvis er der ingen tvivl om, at publikum og andre aktører i kulturlivet føler stærkt ejerskab til ensemblet, uanset om de bor i Vordingborg eller Næstved. Og det er dette ejerskab og følelsen af, at vi er stærkt nødvendige, der helst snart skal sive ind i alle de nye systemer og fora," siger Maria Frej.

Det må vise sig, om de advarende ord fra Musikfagligt Udvalg, hvorvidt den fagligt funderede formaning fra en central instans om sikringen af det kvalitative niveau (antal musikerstillinger, eksempelvis) og fastholdelsen af et landsdækkende perspektiv, vil blive hørt. Eller om de vil blive overdøvet af regeringens fremherskende liberalistiske ideologi, der på kulturområdet dikterer ikke-indblanding i lokale forhold. Af denne nye situation uddrager Maris Frej en enkel morale: "Måske viser det os bare, at man aldrig som kulturaktører kan hvile på laurbærrene. Og man kan altid gøre tingene endnu bedre og være endnu mere fremme i skoene. Storstrøms Kammerensemble afholder fx i september en konference for musikskoler, musikforeninger, festivaler, kulturhuse, spillesteder, skoler osv., faglige aktører på musik- og kulturområdet i Region Sjælland. Her skal vi sammen kigge på, hvordan vi i fællesskab bedst kan fremme områdets klassiske musikliv, herunder specifikt se på, hvordan kammerensemblet kan blive endnu bedre til at være dynamo i dette arbejde. Det glæder vi os meget til."

Så hos Storstrøms Kammerensemble er gåpåmodet intakt. Der hæges om koncerternes kvalitet, publikumspleje er højt prioriteret, kulturpolitik er hverdagskost, og nytænkning er ikke noget, man kun taler om, men noget, man faktisk sætter i værk. For kulturkampen skal vindes hver dag!

Storstrøms Kammerensemble

Musikere:

• Svend Melbye, fløjte

• Eva Åberg, klarinet

• Gunnar Eckhoff, fagot

• Mette Franck, harpe

• Jakob Westh, klaver

• Søren Elbæk, violin

• Piotr Zelazny, bratsch

• Miranda Harding, cello

Kunstneriske rådgivere:

• Helen Jahren (S), oboist

• Staffan Storm (S), komponist og musikvidenskabsmand

• Jonathan Stockhammer (US), dirigent

• Svend Hvidtfelt Nielsen, komponist

Cd-udgivelser (udvalg)

• Crossview, musik af Henrik Sørensen: Storstrøms Kammerensemble, Henrik Sørensen, Ole Skipper Mosgaard. dir.: Frans Rasmussen

• Edvard Grieg: 19 lyriske stykker, arrangeret af Jakob Westh (CLASSCD 662)

• John Frandsen: Amalie, opera (CLASSCD 349)

• Ole Buck: Landscapes (dacapo 8.224034)

• Lars Hegaard: Chamber Music (dacapo 8.226501)

• Svend Hvidtfelt Nielsen: Into the Black (dacapo 8.224079)

• Andy Pape: Musikken til Carl Nielsen-filmen: Min fynske barndom

• Musik på Fuglsang. Værker af Emil Hartmann, Carl Nielsen, Knud Jeppesen og Jørgen Jersild (HCD 1033)

www.chamberplayers.dk