Et undervisningsarbejde for orgel

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 01 - side 16-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

ET UNDERVISNINGSARBEJDE FOR ORGEL

Det er en Kendsgerning, at (le senere Aar har været en Opgangstid for Orgelet.. Carl Nielsens orgelkompositoriske Virksomhed i hans sidste Leveaar samt den Omstændighed, at Hovedstaden i 1931 fik et kommunalt Koncertorgel, turde være tilstrækkeligt Vidnesbyrd herom. Og man tager næppe fejl ved at formode, at den Bevægelse, der er kommet i Orgelsagen, har været medbestemmende for Tilblivelsen og Fremkomsten af Oluf Rings o.,,, Finn Viderøs paa Wilhelm Hansens ,Musikforlag for nylig udgivne Orgelskole.

Værkets Formaal er naturligvis, hvad der iøvrigt fremgaar af Forordet, at give Eleven et solidt Grundlag, paa hvilket der senere kan bygges videre. Og lad det være sagt med det samme: dette Formaal har Udgiverne opnaaet; den med musikalske Evner udrustede Elev, (ler under en indsigtsfuld Lærers Førerskab, har arbejdet sig gennem Bogen, er i Besiddelse af et saadant Fundament. Rings. og Viderø's Orgelskole er ikke en Lærebog i den Betydning, at den meddeler Eleven Oplysninger om Instrumentet, dets Funktion, Spillemaade og hvad der nu ellers hører til ved Orgelundervisningen; ,ilt dette overlades til Læreren, hvorfor Bogenforudsætter en Vejleder, der er sin Opgave voksen. Indholdet kan snarere, bortset fra de rent elementære Forøvelser, karakteriseres som en Samling værdifulde Orgelkompositioner, der ikk,-, alene er fortræffelig egnet til at give den vordende Orgelspiller det fornødne Herredømme over Instrumentet, men som tillige indførerham i klassisk Orgelstil, herunder kirkemusikalsk Orgelstil, og derved giver ham en god Indstilling overfor Musik, noget der er af afgørende Betydning ved Vur-deringen af et Undervisningsarbejde.

Ordningen af Undervisningsstoffet er foretaget med sikker pædagogisk Sans. Der begyndes med tostemmige, femtonige Manualøvelser; andetsteds i Bogen findes et Antal mere klavermæssige øvelser, beregnet for de Elever, som ikke har spillet Klaver. Derpaa forøges Vanskeli'ghedsgraderne, indtil Manualafdelingenslutter med Bachs Koralvariationer over »0 Gott, du frommer Gott«, hvis sidste Variation. ret giver Lejlighed til at øve Manualvekslinger. Dette Afsnit indeholder desuden en halv Snes Salmemelodier i Kirketonearterne, citeret efter Thomas Laubs 'Melodisamling »Dansk Kirkesang« og forsynet med en Oversigt over de forvedkommende'Toneart mest karakteristiske Toner samt en kort Intonation i den paagældende Toneart.

Paa Opnaaelsen af en god Pedalteknik har Udgiverne med Rette lagt megen Vægt. Der er ved Udarbejdelsen af Pedaløvelserne saavidt muligt taget Hensyn til det for begge Fødders ligelige Udvikling saare gavnlige Princip Tangentsymmetri, og saa godt som alle Bevægelsesformer er gennemgaaet. Først arbejder,skiftevis højre og venstre Fod. Mod den første Etude kan indvendes, at det for Begynderen ikke er bekvemt, at den første Tangent, højre Fod skal anslaa, er det forholdsvis dybtliggende A; tangentsymmetriske øvelser i Pedalets Midte med d' som Akse er at foretrække. Derefter følger Bevægelsen Hæl-Taa, Fodskifte paa samme Tangent ved repeterende Noder, Over- og Undersætning, mere specielleøvelser for een Fod, Glidning og Spring samt endelig Forsiringer. Til hver Bevægelsesform er knyttet Eksempler fra klassiske Orgelværker; i nogle af sidstnævnte overlades det til Eleven selv at udarbejde Fodsætningen, en pædagogisk udmærket Fremgangsmaade. Pedalafdelingen naar op til Soloen i Bachs C-dur Toccata og bringer som Afslutning en saavidt vides ikke tidligere offentliggjort Pedaløvelse - et Pedal-Exercitium- - af selve Johann Sebastian. Her har Ud- giverne gjort et Fund. Et storartet, friskt og stærkt Musikstykke, der giver Eleven Lejlighed til at praktisere samtlige førnævnte Fodsætningsformer.

I Orgelskolens sidste Afdeling øves Manual og obligat Pedal. Den er ordnet paa samme Maade som de foregaaende Afsnit, idet der begyndes med ganske lette Stykker med en paa orgelpunktagtig Vis arbejdende Pedalstemme, hvorefter der fortsættes, indtil den Vanskelighedsgrad, der repræsenteres af Bachs Præludium og Fuga i e-mol (Peters III Nr. 10), er naaet.

Om Arten af Undervisningsmaterialet, selve Musiken, er kun godt at sige. Det bestaar af en fra Orgelmusikens store Periode, Tiden fra Sweelinck til Bach, udvalgt Række Kompositioner. Ikke mindst værdifuldt er det ret store Antal' Stykker af fransk Oprindelse; de kan ikke undgaa at virke inciterende paa et modtageligt Musiksind. At musicere f. Eks. en Duo eller Trio af Dandrieu maa være en Oplevelse -for den unge Elev,, ganske bortset fra Stykkernes *Evne ti I at 'befordre Tekniken. De 29 første Numre, der skyldes Udgiverne, falder godt i Samklang med og er en udmærket Forskole til det efterfølgende; adskillige af dem, navnlig Viderøs, er saa musikalsk indholdsrige, at det er en Fornøjelse at spille dem.

Til Slut bringer Værket et Afsnit om Harmonilære og Modulation, ifølge 'Meddelelse i Forordet medtaget af Hensyn til Undervisningen ved Seminarierne. Anmelderen har intet Kendskab til de Krav, denne Undervisning stiller, og er følgelig ikke i Stand til at afgøre, om det gennemgaaede Pensum er tilstrækkeligt; ,dog er det indlysende, at en Behandling af harmoniske og modulatoriske Problemer, tilmed i saavel Kirketonearts- som Dur og Molsysternet, der kun omfatter 13 Sider, hvorfra endda maa. drages 4 Sider, som optages af en Samling forøvrigt særdeles gode Opgaver, kun kan blive højst nødtørftig. Det bedste i dette Afsnit -er vistnok Forslagene til Salmernelodiforspil; her gives Anvisninger, der er brugbare og lette for Eleven at tilegne sig og anvende. Kan disse Forslag bidrage til at modvirke holdnings- og stilløse Forspil, der ikke staar i nogen rimelig Relation til den Melodi, hvortil de skal lede, har Arbejdet ikke været forgæves.

Meget karakteristisk for Bogen er, at den er et enhedspræget, helstøbt Arbejde. Den følger en ganske bestemt Linie, der i Korthed kan angives saaledes: lineær Orgelstil og Frigørelse fra Dur og Molsystemets Eneherredømme. Allerede i Rings femtonige øvelser, der indleder Skolen, mærkes dette. Valget af det til Begynderundervisningen i Orgelspil utvivlsomt eneste forsvarlige Ifateriale, Orgelværkerne fra ca. 1550 til 1750, og den forstandige Tilrettelægning af Stoffet -sikrer Bogen en fremskudt Plads indenfor Orgelundervisningslitteraturen. Oplæring i Orgelspil ved fijælp af en saa kernesund 'Musik maa, om der da ellers -er Jordbund og Vækstbetingelser for den, give gode Frugter. Og derfor fortjener .Oluf Rings og Finn Viderøs Orgelskole at blive kendt og anvendt i vid Udstrækning.

Peter tf~~ornsen.