Thorvaldsens Museums folkekoncerter arrangeret af Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 02 - side 44-45

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

THORVALDSENS MUSEUMS FOLKEKONCERTER

ARRANGERET AF »DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB«

EN Henvendelse. fra Thor-v-aldsens Museuin til »Det unge Tonekunstnerselskab« om at foranstalte nogle Koncerter paa Museet for om muligt derigennem blandt det musikelskende Publikum at vække en større Interesse for den pragtfulde Samling af Skulpturer, der rummes i Thorvaldsens eget Hus, blev modtaget, ined

stor Interesse af Bestyrelsen, saa meget mere som vi derigennem saa Muligheden for en Videreførelse af vort tidligere paabegyndte Samarbejde med den bildende Kunst paa Kunstnernes Efteraars- udstilling. Der er ingen Tvivl om, at man i de kritiske Tider, vi nu gennemle-,1,er, bør søge dette Samarbejde mellem Kunstarterne ud- bygget for derigennem at faa fremelsket en mere intens Interesse for de forskellige Grene af Kunsten. Efter at jeg havde ført, nogle orienterende Forhandlinger med Sigurd M. Schultz og Knudåge Riisager, nedsatte Bestyrelsen et Udvalg bestaaende af.
Johan Bentzon, Sverre. Forchhammer og undertegnede til at tilrette.- lægge Koncerterne.

I. Koncert Tirsdag 6. Februar 1934 Kl.-')O.
Dansk Musik fra Thorvaldsens Tid.
Medvirkende: Edel Andersen, Jytte Forchhammer og Ebba Skaarup; Johan
Bentzon, Gjerde Bruhn, Sverre F-orchhammer, Sven Fischer, Alberto 1Medici og
Medlemmer af »Det unge Tonekunsterselsl(abs Orkester«. Dirigent: Jens Sch K3der.

Program:

1. F. L. Kunzen, Ouverture til »Vinhøsten«.

2. C. E. F. Weyse, Trestemmige Sange: Majsang. Wanderers Nachtlied. Eftel. Eksamen. Foraarssang.

3. 1,'. Kuhlau, Kvintet 01). 51 Nr. 1 i' D-Dur for Fløjte, Violin, 2 Bratscher og Violoncel.

4. J. l-?. FK*ffiå, Musik. af Balletten »Rafae'llo«. 01). 52.

2_Koncert Fredag den 293. Februar 1934- Kl. 20. . . . Dansk romantisk og ny Musil~.

Medvirkende: Edel Andersen, Ena Schróder, Winstrup Olesen, Leo Mathiesen, Sverre Forchhammer, Johan Bentzon, 'Mogens Hartvig Sørensen, (,,jer(I Bruhn, Kaj Christensen og Alf. Petersen.

Program:

1. Laurids Lauridsen, Sonate for Violin og Klaver. Op. 4. G-Dur.

2. Bernh. Christensen, Suite for Saxofon og Klaver (1934).

3. Franz Syberg, Kvintet 'for Fløjte, Klarinet, Violin, Viola og NIoloncel.

4. J. P. Hartmann, Sulamiths Sang i Skoven.

- bag Gitteret.
Niels W. Gade, Aprilsvise.
Victor Bendix, Hvor tindrer nu min Stjerne.
P. Heise, Han sa'e mig saa meget.

5. Sv. Erik Tarp, Serenade for Fløjte, Klarinet, Violin, Viola og Violoncel.

3. Koncert Fredag (len 2. Marts 1934 Kl. 20. Dansk 'Musik fra vort Aarhundrede.

,NIedvirkende: Else Ammentorp, Herm. D. Koppel, Alberto ~ledici og »Det unge Tonekunstnerselskab«s Orkester. Dirigenter: Thomas Jensen og Johan Bentzon. Program:

1. Carl Nielsen, Suite for Strygeorkester. Op. 1.

2. Jørgen Bentzon, Koncertino for Violoncel og Orkester. -3. Herm. D. Koppel, '"",Wn Sang. Drengs Gravsang.

Otto ~.fortensen, Aftenlandskab. Vaarvejr.

Finn Høffding, Løspring. Den danske Sommer.

4. Erling Brene, ',N,lusik for Marionetteater.

5. Knudåge Riisager, Koncertino for Trompet og Strygeorkester.

Vi haaber ved denne retrospekti,,I~e Programlægning at have tilfredsstillet de forskellige Krav, som Publikum til enhver Tid stiller, og samtidig at have taget skyldigt Hensyn til den ældre saa vel soni til den nyere Musik. Det er mig en Gl,,-cde at konstatere, at vore unge, udøvende Kunstnere med Begejstring har taget denne Opgave. ol). Ideen med Thorvaldsens Museums Folkekoncerter -har slaaet inægtigt an og er med sjælden Ensteininighed blevet anerkendt af Dagspressen. Dagen efter den første Koncert modtog jeg fra den initiativrige Direktør Sigurd M. Schultz en skriftlig Tak vedlagt et Brev fra den kendte Bogtrykker C. Volmer Nordlunde, som jeg med indhentet Tilladelse aftrykker her, fordi jeg synes, at det er et smukt og umiddelbart Udtryk for et følsomt Sinds Taknemmelighed.

»Da jeg gik hjeni fra Koncerten, tænkte jeg paa, hvorfor Koncerten var noget for sig. Der var.nemlig noget særligt ved denne Musik blandt Thorvaldsens Statuer. Var det mon ikke, fordi baade Musik og Skulptur var en Søgen efter Skønhed, der ligger indenfor Rækkevidde, inen som inan aldrig naar? Som vel er. Men der -,,,ar mere end det. Jeg tror, at Deres virkelige Fund er, at De fik de unge til at spille. Jeg forstaar mig iklce nok paa Nlusik til at afgøre, om det kunde have været bedre, inen et ve(~ jeg ganskæ bestemt. Den Hengivelse, den endnu ikke. fuldbaarne Søgen efter Skønhed havde gamle, drevne Musikere ikke kunnet præstere. Man kunde se ue unges Indsats, og man fornemmede den i deres Musik. Vel er Kunstarterne forskellige, men naar de inødes i fa-ffles Stræben mod det tidløse, forenes de i den Harmoni, som inan mere aner end forstaar.

Med. disse Koncerter har De efter min Mening grebet noget rigtigt --- saaledes som Jespersens Foredrag uddrager det materielle i Thor,,~aldsens Kunst, vejleder Musikken en til den aandelige Forsta4else.

Det var Deres Indsats, og den ønsker jeg Dem til Lykke ined.«

Jeg bringer herved Thorvalsens Museum vort Selskabs Tak for, at der her er givet os Lejlighed til at bringe den levende Musik ind paa dette historiske Sted, og knytter en speciel Tak til Museets Direktør og dets ~»ersonale for den elskværdige Imødekoininenhed, vi har mødt. Aksel Agerby.