Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 05 - side 111-112

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunsthal 44Møen
  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400. NÆSTFORMAND: Flemming Weis, gotfred rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, bredgade 54, K. POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, gothersgade 160 st. K. TEATERTELEFON: byen 166, forestillingsdagen kl. 16-16,20. Anmodning om legitimationskort til det kgl. teater må sendes med frankeret konvolut med egen adresse til det unge tonekunstnerselskab, gothersgade 160 st. K.

D. U. T.'s ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

År 1934 den 11. maj kl. 16 afholdtes årlig generalforsamling på
hotel »Phønix«.
I medfør af lovenes § 13 var LRSagfører Wigel. dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Dagsorden:
ad 1. Formanden, Aksel Agerby, aflægger beretning om (let forløbne
år. Ingen ønsker ordet til beretningen, der tages til efterretning
med akklamation.
ad 2. Kassereren, Brieghel-i Willer, forelægger årsregnskabet for for~
eningen og bladet og status.
ad 3. Agerby genvælges med akklamation.
ad 4. Formanden takker hjert'eligt Brieghel-Milller for hans lange og
gode arbejde for foreningen. Forsamlingen rejser sig og klapper.
Riisager, Skjær og Weis genvælges eenstemmigt. Herm. D. Koppel
nyvælges eenstemmigt. Bjørn Møller vælges udenfor bestyrelsen
til kasserer.
ad 5. Til suppleanter vælges: 1) Wolsing, 2) Tarp, 3) Allin Erichsen.
ad 6. Statsaut. revisor Steen Han ' sen og revisor Hedemann genva,,Iges.
Som lovændring af § 10.6 vedtager forsamlingen eenstemmigt, følgende affattelse af bestemmelsen: »Valg af een å to revisorer, dog
altid een statsautoriseret revisor«.
ad 7. Wolsing retter henstillinger til -bladets redaktør om rettidig
anmeldelse af foreningens koncerter.
Heerup svarer.

Formanden slutter sig til Wolsings kritik og beder forsamlingen ~give den sin tilslutning.

Heerup svarer og gør opmærksom på, at han savner medlemmernes interesse som medarbejdere til bladet. Han kan selv ikke -overkoinine at skrive alle anmeldelser.

Formanden giver ham ret i dette og opfordrer medlemmerne til at lægge sig det på sinde.

Sverre Forchhammer bemærker, at redaktørens opgave er at finde skribenteinner og få medlemmerne til at fremkomine med bidrag.

Heerup gør opmærksom på, at hans opgave også omfatter hensynet til alle abonnenterne og ikke alene foreningens interesser.

Generalforsamlingen hævet.

(sign.) S. A. Biigel, dirigent.

Bestyrelsen konstituerer sig med Aksel Agerby soin formand o-,

I

Flemming Weis som næstformand; Bjørn 11øller er foreningen,,, kasserer uden bestyrelsesmandat. De øvrige medlemmer er: Johan Bentzon, Christian Christiansen, Sverre Forchhaminer, Heri-nann D. Koppel, Gerhard Rafn, Knudåge Riisager og Henry Skjær.

FORENINGSMEDDELELSER

CENSURKOMITEEN. Bestyrelsen a,,ter til Censurkomitéen i stedet for de afgående Henry Skjær og Erik Tuxen at foreslå Poul Allin Erichsen og Svend Erik Tarp. De øvrige medlemmer i censurkomitéen er Johan Bentzon, Hermann D. Koppel og Otto Mortensen.

DANSK 2MUSIKTIDSSKRIFT. Bestyrelsen har vedtaget, at Di NI'l"" Nr. 6 fremtidig skal udkomme i august af hensyn til foreningsineddelelserne til den nye sæson, og ikke som tidligere i juni.

DANSK KONCERTFORENING. Kompositioner, der ønskes opført i Dansk koncertforening i s,-,,- x~sonen 1934-35, i-nå være indsendt til formanden, Larslejstr,-_~ede 11, inden 15. august.

TIL KOMPONISTERNE. Vi erindrer om, at koinpositioner, der ønskes opført i den kommende s,- ,ieson, skal være indsendt til formanden inden 15. juni.

Årgang 9/1934, nr. 05