Det unge tonekunstnerselskab 33/34. Beretning til generalforsamlingen 11. maj 1934

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 05 - side 81-85

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunsthal 44Møen
  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB 33/34

BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 11. MAJ 1934
VED AKSEL AGERBY

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB har i Dag 460 Medlemmer.

D. U. T.'s Orkester. I September afholdtes paa Forslag af Orkesterudvalget en Konkurrence blandt Strygerne i Orkestret, ved hvilken Sv. Chr. Felumb, Gerhard Rafn, Emil Telmanyi og Flemming Weis var Dommere. Konkurrencen resulterede i en foreløbig Placering af de deltagende Strygere, og med denne foretoges 4 Forsøgsprøver, hvorefter den endelige Placering fandt Sted. Prøverne har som sædvanlig været afholdt i Palælokalerne, Klerkegade 2, men i Modsætning til tidligere Aar har vi maattet betale Lokaleleje for hver Prøvetime rned 21/2 Kr. Emil Telmanyi har som Dirigent for Orkestret gjort et stort og grundlæggende Arbejde for Orkestrets videre Udvikling.

Samarbejde med Dansk Koncertforening. Vi har som bebudet paa sidste Generalforsamling fortsat Samarbejdet med Dansk Koncertforening paa samme Vilkaar som tidligere, at D. U. T. tilrettelagde Koncerterne efter Indstilling fra et Udvalg bestaaende af Emilius Bangert, Vilhelm Rosenberg og Poul Schierbeck fra D.K.F. og Aksel Agerby, Johan Bentzon og Arne Brieghel-Mi Eler fra D. U. T. Der er afholdt 3 Koncerter, 16. December 1933, 17. Januar og 30. April 1934, første Koncert: Kammermusik med Værker af Flemming Weis, Hans Lindskrog, Knudåge Riisager og Peder Gram, 2. og 3. Koncert med Orkesterværker af Kaj Senstius, J. L. Emborg, Ludolf Nielsen, Poul Allin Erichsen, F. L.Ä. Kunzen, Ebbe Hamerik, Finn Høffding, Herm. D. Koppel og Svend Erik Tarp, ialt. Værker af 13 danske Komponister.

Serie A. Under Betegnelsen Serie A er der afholdt 3 Koncerter, 30. Oktober 1933, 5. Januar og 28. Februar 1934. Ved disse Koncerter er Programmerne foreslaaet. af Censurkomitéen, men tilrettelagt af Koncertudvalget. Der er opført Kompositioner af Vagn Gylding Holmboe, Olaf Søbye, Erik Knudsen, Jørgen Bentzon, M. Mussorgski, Paul Hindemith, Stan Golestan, Darius Milhaud, 0. Ferroud, Georges Migot, N. Lopatnikof, J. R. Mul, Aaron Copland, Igor Markevitsj, Robert Gerhard og Hans Brehme, ialt 4 danske og 12 udenlandske Komponister, og de udførende Kunstnere har ved disse Koncerter alle oppebaaret. Honorarer.

Serie B. Der har været afholdt 3 Koncerter i denne Serie, idet den planlagte 4. Koncert maatte opgives grundet paa indtrufne Omstændigheder. Den bærende Idé ved disse Koncerter er, at vore yngre Medlemmer ved selvvalgte Programmer faar Lejlighed til Koncertoptræden. Tilrettelæggelsen har sorteret under Flemming Weis, og der har i Aar været en harmonisk Helhed over disse Programmer, og Koncerterne har vundet stærk Anerkendelse i Pressen.

Musikalske Underholdninger paa Kunstnernes Efteraarsudstilling. Samarbejdet med Kunstnernes Efteraarsudstilling er ligeledes fortsat i denne Sæson, og der er afholdt 3 musikalske Underholdninger i November Maaned, den 11., 19. og 25. November, med Værker af 15 danske Komponister, Vagn Gylding Holmboe, Olaf Søbye, Rachel Siegmann, Flemming Weis, Poul Allin Erichsen, Erling Brene,
Walter Zaeliarias, Finn Viderø, Jørgen, Jersild, Otto Mortensen, Finn Høffding, Carl Nielsen, Franz Syberg, Thor Petersen og Knudåge Riisager, velvilligt udført af Foreningens Medlemmer samt Elever fra Holte Gymnasium under Ledelse af Svend Koch.

Thorvaldsens Museums Folkekoncerter. Efter Anmodning af Direktør Sigurd Schultz har vi i Aar paabegyndt en ny Række Koncerter paa Thorvaldsens Museum med dansk Program, Orkestermusik, Kammermusik og Sange. Vi formaaede Kapelmester Thomas, Jensen fra Aarhus til at komme herover og dirigere, og desuden har Jens Schróder og Johan Betitzon dirigeret ved disse Koncerter. Der er opført Værker af F. L. Ä. Kunzen, C. E. F. Weyse,, F. Kuhlau, J. F. Fröhlich, Laurids Lauridsen, Bernhard Christensen, Franz Syberg, I. P. E. Hartmann, Niels W. Gade, Victor Bendix,, P. Heise, Sv. Erik Tarp, Carl Nielsen, Jørgen Bentzon, Finn Høffding, Herm. D. Koppel, Otto Mortensen, Erling Brene og Knudåge Riisager, ialt 19 Komponister. Der er her blandt de unge vist en enestaaende Interesse og Velvilje for at gennemføre Koncerterne, der maa. betegnes. som en stor Succes.

Fransk Besøg. Den 5. Januar gæstede den fremragende franske, Fløjtist, Professor Marcel Moyse, hans Søn Louis Moyse og Violinistinden Blanche Honegger vort Selskab, og de gennemførte med Bravour et fransk Program. Efter Koncerten arrangeredes et tvangfrit Samvær, og der raadede den bedste Stemning, som lover godt for fremtidig Forstaaelse.

Norsk Besøg. Den 10. Januar havde vi Besøg af den norske Komponist Bjarne Brustad, der sammen med Violinisten Ernst Glaser spillede to Kompositioner af Bjarne Brustad; derefter spilledes 3 danske Værker af Flemming Weis, Erling Brene og Knudåge Riisager udførte af vore egne Medlemmer. Vi har Grund til at haabe, at dette Besøg vil fremme Samarbejdet med Nordmændene, som i saa lang Tid har været forsømt.

Propagandakoncerten.

Den til den 21. Marts fastsatte Propaganda-Orkesterkoncert maatte, grundet paa Bremer-Domkorets Koncert i Frue Kirke paa samme Dag, udsættes til den 16. April. Den fandt Sted i Odd-Fellow-Palæets store Sal, og Orkestret under Telmanyis Direktion havde stor Ære af Gennemførelsen af det meget krævende Program. Victor Schiøler medvirkede velvilligt som Solist i Beethovens Es-Dur Koncert.

Det internationale Selskab for ny Musik. Ved Musikfesten i Amsterdam i Juni 1933 var Johan Bentzon den danske Sektions Delegerede. Vi havde den Glæde, at der i Aar til Opførelse ved Musikfesten i Florens i April blev antaget et dansk Værk, Knudåge Riisagers Klaversonate. Ole Willumsen, hvem Sonaten er tilegnet, og som har fremført, den herhjemme første Gang paa en egen Koncert i 1932, spillede den ved Musikfesten. Vi havde den Glæde, at det Wechschallske Legat, Wilhelm Hansens Musikforlag og en anonym Giver gjorde det muligt at skaffe Midler til Dækning af Udgifterne ved Willumsens Rejse. Riisager var den danske Sektions Delegerede ved denne Musikfest.

Det kgl. Teater. Fra Det kgl. Teater har vi modtaget 568 Billetter, der er benyttet af 163 af vore Medleminer.

Vi har ført Forhandlinger med Arbejdernes Oplysningsforbund og Arbejdernes Oplysningsselskab ved Chr. Christiansen og Colbjørn om Samarbejde, og der -vistes megen Forstaaelse for at bringe Musiken ud til Ar bejderkredse. Desværre, har det ikke været muligt at føre Sagen videre i Aar, men det er givet, at vi vil fortsætte Bestræbelserne.

Vi har engageret en Sekretaær, Hr. Marino Jacobsen, og faaet Kontorlokaler i Gothersgade 160, hvortil Teatertelefonen er flyttet. Dansk Musiktidsskrifts Regnskabsføring er ogsaa henlagt til Kontoret.

Vi har søgt, Forhandling med Familien Hartmann gennem Overretssagfører Gotfred Hartmann om Støtte til Udgivelsen i Bogform af den i DMT offentliggjorte Hartmann-Biografi af Richard Hove, suppleret med en Bibliografi af Alfred Nielsen. Men desværre lykkedes det ikke indenfor Familien Hartmann at opnaa Tilslutning til Støtte af Udgivelsen af denne efter vor Mening værdifulde Bog. Vi vil nu forsøge, om det lader sig gøre. paa anden Maade.

D.U.T. har indmeldt sig som Medlem af Samfundet til Udgivelse af dansk Musik.

Formanden har foreslaaet Radioen, at der ydes Komponister, som selv ejer Nodematerialet til deres Værker, samme Lejeafgift, som Forlagene oppebærer, og Kammersanger Holm lovede at tage Sagen under velvillig Overvejelse.

Man har forhandlet med Jazzforeningen om et Samarbejde, men uden positivt Resultat.

Vi har i December Maaned indkaldt interesserede Organisationer
-til Drøftelse af Oprettelsen af et Musikraad og Forslag til et eventuelt Medlem af Radioraadet, men da to af de indbudte Organisationer ikke kunde møde, blev Mødet opgivet. Imidlertid opstod Spørgsmaalet om Indrejsetilladelsen for udenlandske Dirigenter og Solister, og Bestyrelsen sendte derfor en Skrivelse til Justitsministeriet med Protest imod, at Dansk Tonekunstnerforening skulde viere ene om at afgive Votum i Indrejsespørgsmaalet, og stillede i en senere Skrivelse Krav om, at der blev oprettet et Musikraad, der ganske naturligt skulde være Forum for alle officielle Spørgsmaal vedrørende, dansk Musikliv. Der er da ogsaa, det bedste Haab om, at de Overvejelser, som gennem de sidste to Aar har beskæftiget Bestyrelsen i Retning af at faa. dannet et mere betryggende Organ, hvor kunde henvende sig om Raad og Vejledning i musikalske Spørgsmaal, vil føre til en positiv
Løsning i nærmeste Frenitid.

Aarsfesten. Den 30. April sluttede Sæsonen, og Aarsfesten formede sig i Aar saa festlig som nogensinde, og man kan roligt fastslaa, at det er den fornøjeligste Aarsfest, vi endnu har haft. Der var fælles Smørrebrødsbord, og efter Afsyngelsen af en til Lejligheden skrevet Sang arrangeredes ved Kaffen en morsom Sketch med vittige Parodier paa Orkesterprøver. Sketchen kulminerede i en fingeret Radioudsendelse, der stillede store Krav til de ca. 150 Festdeltageres Lattermuskler. Blandt Gæsterne ved Aarsfesten saas Kammersanger Emil Holm, Komponisterne Louis Glass og Peder Gram, Fabrikant Knud Møller og Frue, vor juridiske Konsulent, Landsretssagfører Bilgel, Museumsdirektør Sigurd Schultz, Underbibliotekar Topsøe-Jensen og Kontorchef Gunder Gundersen.

Ser -vi tilbage paa den svundne Sæson, er det med Tilfredshed, vi konstaterer, at der vel næppe nogensinde er gjort saa alsidig og positiv en Indsats i dansk Musikliv af en enkelt Forening, som Tilfældet. har været med D. U. T. i Aar, og det Faktum, at 51 danske Komponister har været repræsenteret paa vore Koncerter, turde tale for sig selv. Vi har haft et udmærket Samarbejde med Statsradiofonien, der har resulteret i, at mange af vore Medlemmer har faaet Lejlighed til at spille de Værker, der har været opført. i D. U. T. og iøvrigt har faaet tildelt andre Opgaver af Radiofoniledelsen, ligesom vi i de sidste Dage'har truffet Aftale om, at der i Anledning af Grammofonkonflikten, med Radioen bliver nogle. Eftermiddagsudsendelser, hvor vore unge Medlemmer kan spille populær Musik for mindre Besætning. Vi bringer en hjertelig Tak til Kammersanger Emil Holm for hans store Interesse for de unge. Vi takker Emil Telmanyi for hans ihærdige og uegennyttige Arbejde med at dygtiggøre Orkestret og for hans Ledelse af Koncerterne.. Vi takker A/S Hornung &- ,Møller, fordi det atter i Aar har stillet Firmaets Koncertsal til Raadighed, samt Flygler til gratis Afbenyttelse i andre Koncertsale. For Gaver takker vi Antikvar Carl Jul. Petersens Hjælpefond, Wilhelrn Hansens Musikforlag og Koda. Endelig takker vi Musikforeningen, Akademisk Orkester, Det kgl. Teater og Det kgl. Bibliotek for den store Velvilje, vi har mødt, idet vi har kunnet laane Partitur- og Orkestermateriale, og slutter med at bringe en dybtfølt. Tak til alle vore Medlemmer, der ved deres musikalske Indsats har muliggjort det for Bestyrelsen at gennemføre den meget krævende Saison.

Jeg udtaler Haabet om fortsat Fremgang for D. U. T.

Årgang 9/1934, nr. 05