7'ende Nordiske Musikfest - i Oslo 22.-30. september 1934

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 07 - side 154-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

7'ENDE NORDISKE MUSIKFEST - 1 OSLO 22.-30. SEPTEMBER 1934

I Maj Maaned modtog Dansk Tonekunstner Forening nedenstaaende Indbydelse fra Norsk Tonekunstnersamfund i Samarbejde med Norsk Musikersamfund følgende Skrivelse:

Den VII. Nordiske'Musikfest i Oslo fra 23. til 30. September 1934.

Til Dansk Tonekunstnerforening, København.

Professor Robert Kajanus' skjønne, musikkfest-tanke i 1888, som blev grunnlaget, for de nordiske musikkfester, har paa en fruktbringende maate skapt, en gjensidig forstaaelse og respekt for hvert av de fire nordiske lands musikalske lynne. Det er et faktum, som senest ved den svenske og finske musikkfest, i 1927 og 1932 viste, at disse stevner er av den største musikk-kulturelle verdi for oss nordens musikkfolk.

I forstaaelsen herav og i haapet om, at en musikkfest. nu atter skal gi nye impulser og en videre fordypelse av den nordiske musikkfest-tanke, er det, at Norsk Tonekunstnersamfund i samarbejde med Norsk Musikerforbund vover aa, innbyde til en syvende Nordisk Musikk.fest her i Oslo fra 23. til 30. september i aar.

Der vil bli avholdt, 4 orkesterkonserter, en for hvert land paa to, timer inklusive pause, og 2 kammermusikk-konserter med en time for hvert land inklusive pause. .

Retningslinjene for programmene skal være, at disse gir det ypperste utvalg av hvert lands musikk, uansett. levende eller avdøde komponister, samtidig som vi ogsaa. ønsker, at de skal gi et utsyn av landets musikk idag.

Vi tør i denne anledning be, at Deres programkomité snarest kan gaa igang med forslag til program og innsende dette.

Idet vi saaledes ønsker Deres representasjon hjertelig velkommen til vaar musikkfest. her i Oslo, skal vi samtidig meddele, at de nærmere oplysninger vedrørende de økonomiske spørgsmaal, tidspunktet for programinnsendelsen, konsertdagene med prøver etc. vil bli tilsendt snarest.

Med megen aktelse ærbødigst Torolf Voss, formann.

/Valdemar Alme,
sekretær.

Ovennævnte Indbydelse modtog Det unge Tonekunstnerselskab den 11. Juni sammen med nedenstaaende Brev fra Dansk Tonekunstner Forening:

Det unge Tonekunstnerselskab

Larslejstræde 11.

Sag: 7. Nordiske Musikfest i Oslo.

Idet man hoslagt fremsender Afskrift af den Indbydelse, som Dansk Tonekunstnerforening har modtaget fra Norsk Tonekunstnersamfund i Anledning af den ovennævnte Musikfest, tillader man sig herved at meddele, at Foreningens Bestyrelse og Repræsentantskab har nedsat et Udvalg, som skal fastsætte Program og vælge de udøvende Kunstnere. Det blev samtidigt vedtaget, at der ikke kunde foretages Ændringer i de Bestemmelser, Udvalget maatte træffe, uden dettes Sanktion, samt at Udvalgets Medlemmer ikke vilde kunne repræsenteres paa Programmet som Komponist eller ud øvende Kunstner.

Foreningen tillader sig herved at anmode Det unge Tonekunstnerselskab om at udpege to Repræsentanter til nævnte Udvalg, som iøvrigt vil bestaa af 2 Repræsentanter, valgt af Dansk Komponistforening og to valgt af nærværende Forening.

Man beder det ærede Selskab snarest muligt sende Meddelelse om, hvem det har udpeget, til nærværende Forenings Sekretær, Overretssagfører Holger Zahle, Chr. d. IX.s Gade 3.

Ærbødigst P. F. v. sign. Holger Zahle.

Det af »Det unge Tonekunstnerselsksb« i 1932 hævdede Synspunkt, at et Programudvalgs Forslag skulde gennemføres uændret, er, som det fremgaar af ovenstaaende Skrivelse, nu blevet anerkendt af Dansk Tonekunstnerforenings Repræsentantskab og Bestyrelse. Dette Resultat maa hilses med Glæde! Programudvalget bestod af William Behrend og Torben Krogh for Dansk Tonekunstnerforening, Erik Tuxen og Flemming Weis for Dansk Komponistforening, og for Det unge Tonekunstnerselskab Aksel Agerby og Otto Mortensen.

Enighed i Programudvalget.

Paa to Møder i Juni Maaned enedes Udvalget om at lade følgende 13 Komponister repræsentere det danske Program: P. E. Lange-Müller, Carl Nielsen, Fini Henriques, Louis Glass, Hakon Børresen, Peder Gram, Laurids Lauridsen, Rud. Langgaard, Jørgen Bentzon, Finn Høffding, Knudåge Riisager, Herm. D. Koppel og Svend Erik Tarp. Den yngre og yngste Generation bliver herved langt fyldigere repræsenteret end Tilfældet hidtil har været ved Musikfesterne.

Programudvalget har bestemt at Georg Høeberg :dirigerer de ældre Komponisters V-æ-.rker, Thomas Jensen de yngres. Solister paa Orkesterkoncerterne, bliver Pianisten Herm. D. Koppel og Trompetisten Arvid Degn, for Kammermusikens Vedkommende medvirker Rafn Kvartetten, de Herrer Gerhard Rafn, Carlo Andersen, Niels Borre og Torben Anton Svendsen, og Kgl. Kammersanger Holger Byrding.

Vi møder saaledes til nordisk Musikfest med et berettiget Haab om, at Danmark vil hævde sig smukt blandt de nordiske Landes Komponister.

Aksel Agerby.

PROGRAM FOR DEN 7. NORDISKE MUSIKFEST I OSLO 1934

Lørdag den 22. september kl. 19,30: Cæciliaforeningens opførelse af Arne Eggens Olavs-Kantate til Nidarosdåmen »Kong Olav« i Vaar Frælsers Kirke.

Søndag den 23. september kl. 14: Modtagelse med lunch på kunstnerrestauranten »Blom«.

I. FESTKONCERT mandag den 24. september kl. 19,30-21,30. Svensk Program. Dirigent: Tor Mann.
l. Hilding Rosenberg: Sinfonia da chiesa, op. 10 nr. 1. (Largo - Allegro moderato - Poco adagio quasi andante - Allegro moderato).
2. Ture Rangstrøm: Notturno for sang og orkester. Solist: Hovsångerinne Julia Claussen.
3. Gösta Nyström: Sinfonia breve.
4. Gunnar de Frumerie: Variasjoner og fuge for klaver og orkester.

Tirsdag den 25. september kl. 17-19: norsk-svensk kammermusikprogram..

1. Albert Henneberg: »Serenad«, strykekvartett nr. 1, op. 20 (Andantino ma. non troppo - Allegretto scherzando - Andante cantabile - Con moto energieo). Barkel-kvartetten: d'herrer Charles Barkel - Per Carlsten - Einar Grønwall Folke Bramme.
2. a) Oscar Lindberg: Längtan, min ärvedel. b) Emil Sjögren: Lehn deine Wang.
- Am Ufer des Flusses. Solist: hovsångerinne Julia Claussen. Ved flyglet: Gunnar de Frumerie.
3. Halfdan Cleve: Sonate for fiolin og klaver, e-moll, op. 21 (Moderato quasi andantino - Lento - Allegro ). Leif Halvorsen og Berit Cleve.
4. Johan Backer Lunde: Bjarkamål. M. M. Ulfrstad: Vandraren. - Proletaren.
Eivind Groven: Mor Sæther. - A, så rødblond. Solist: Erling Krogh. Ved flyglet: Reimar Riefling.
5. a) Hjalmar Borgstrøm: Svalene. b) J. Backer Lunde: Vårregn. c) Per Reidarson: Edith. - Skjærgårdsø. d) Eyvind Alnæs: Enerhusken. (efterladt arbeide). Solist: Rigmor Norbye. Ved flyglet: Valdemar Alme.
6. Wilhelm Stenhammar: Strykekvartett, op. 18, nr. 3 (Quasi andante - Presto molto agitato - Lento sostenuto - Presto molto agitato - 2foderato). Barkel-kvartetten.

Kl. 20,30: Foreningen.»Norden«s Fest.

Il. FESTKONCERT onsdag den 26. september kl. 19,30-21,30. Dansk Program. l. Finn Höffding: Symfoni nr. 3, op. 12, for 2 klaverer og orkester (Allegro moderato - Lento e molto espressivo - Allegro Allegro energieo). Dirigent: Thomas Jensen.
2. Knudåge Riisager: Koncertino for trompet, op. 29 (Allegro - Andante semplice - Rondo vivace). Solist: Arvid Degn. Dirigent: Thomas Jensen.
3. Jørgen Bentzon: Fotomontage for orkester (1934). Musikbillede fra en brydningstid (Ubekymret »Leben« - Truende politisk og social panik - Militarisme - Nedbrydende og opbyggende kræfters sammenspil). - Dirigent: Thomas Jensen.
4.Hakon Børresen: Forspil til »Den kongelige Gæst«. Dirigent: Georg Höeberg.
5. Louis Glass: Havets sang, op. 54. Dirigent: Georg Höeberg.
6. Herm. Koppel: Koncert for klaver og kammerorkester, op. 13 (Allegro moderato - Andante quiéto - Allegro). Solist: Komponisten. Dirigent: Thomas Jensen.
7. Carl Nielsen: Saga-drøm, op. 39. Dirigent Georg Hóeberg.
8. Fini Henriques: Forspil til Vølund Smed.

Torsdag den 27. september kl. 14: Den norske regerings lunch.. - Kl. 17-19:

Finsk-dansk kammermusikprogram.

1. Vaino Raitio: Kvintet for klaver, 2 violiner, viola og cello (Adagio espressivo Allegro non tanto - Lento ma non troppo - Allegro moderato fantastiquo). Ilmari Hannikainen (klaver) - Erik Cronvall (I. violin) - Hugo Huttunen Il. violin) - Erik Karma (viola) - Tauno Korhonen (cello).

a) P. E. Lange-Müller: Himmelen ulmer svagt i flammerødt. - Bjørnen. b) S. E. Tarp: Skjøn Aude. c) Laurids Lauridsen: De gyldenlivide himmellys. - Kosakkmelodi. - Havamål. Solist: Kgl. hammersanger Holger Byrding. Ved flyglet: Herm. D. Koppel.

3. Erkki Melartin: Trio for fløfte, klarinett og fagott. D'herrer Per Wang, Erling Carlsen og Ladi Putna.

4. Yrjø Kilpinen: Fem sanger. a) Dyningen. b) Den liusa. natten. c) Hvem år du? d) I dina hånder. e) Lårksång. Solist: Ester Ingmann. Ved flyglet: Ilmari Hannikainen.

5. Peder Gram: Sonate for cello og klaver, op. 14 (Andante misterioso e narante - Allegro inquéto - Calmato). Torben Anton Svendsen og Herm. D. Koppel.

6. a) Otto Kotilainen: Kulta kutrin laulo. - Pelvitanssi. b) Haino Kaski: Kaipaus. - Timandran laula. Solist: Ester Ingman. Ved flyglet: Ilmari Hannikainen.

7. Rud Langgaard: Strygekvartet nr. 3 (Poeo allegro rapinoso - Presto selierzoso artifiscoso - Tranquillo). Rafn-kvartetten. D'herrer Gerhard Rafn, Carlo Andersen, Niels Borre, Torben Anton Svendsen.

III. FESTKONCERT fredag den 28. september kl. 19,30-21,30. Finsk program.

Dirigent: Prof. Georg Schneevoigt.

1. Jean Sibelius: Symfoni nr. 7.

2. Unno Klami: Tscheremissisk fantasi for cello og orkester. Solist: Artto Granroth.

3. Sulho Ranta: Concertino for kammerorkester.

4. Leevi Madetoja: Suite av balletten »Okon Fu*oko«.

5. Selim. Palmgren: »April«, konsert ni,. 4 for klaver og orkester. Solist: Ilinari
Hannikainen.

6. Eino Linnala: Andante elegiaco.

7. Arre Merikanto: Preludium og fuga over et tema av Robert Kajanus.

8. Robert Kajanus: Symfonisk ouverture.

Lørdag den 29. september arrangeres en udflugt.

IV. FESTKONCERT søndag den 30. september kl. 19,30-21,30. Norsk program.

1. Ludvig Irgens Jensen: Passacaglia. Dirigent: Odd Grilner-Hegge.

2. Bjarne Brustad: Rapsodi for fiolin og orkester. Solist: Ernst Glaser. Dirigent: Komponisten.

3. Johan Halvorsen: Symfoni nr. 11 (1. sats). Dirigent: Olav Kielland.

4. Fartein Valen: Ave 'Maria. - To Eddasanger. Solist: Elisabeth Munthe-Kaas. Dirigent: Olav Kielland.

5. Harald Sæverud: 50 variasjoner. Dirigent: Olav Kielland.

6. David Monrad Johansen: »Voluspå« for soli, kor og orkester. Dirigent: Olav Kielland. Solister: Elisabeth Munthe Kaas-Sandvik. Ingerid Traae Jersin. John Neergaard.

Kl. 22: Banket,