Det internationale selskab for ny musik. Referat af det 13. delegeretmøde

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 07 - side 151-153

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET INTERNATIONALE SELSKAB FOR NY MUSIK

REFERAT AF DET 13. DELEGERETMøDE

VED AKSEL AGERBY

Delegeretraadets 13. Møde afholdtes paa Britisk Institut i Florens efter venlig Tilladelse af Direktøren, Torsdag den 5. April 1934.

Følgende Repræsentanter var til Stede:

Paul Stefan, Østrig. Hermann Closson, Belgien. Alois Haba, Erich Steinhardt, Chekoslovakiet. Knudåge Riisager, Danmark. Henry Pruniéres, Frankrig. Edward Clark, Storbritannien. Alfredo Casella, Italien (repræsenterede ogsaa Ungarn ved Fuldmagt). Slavko, Osterc, Jugoslavien. Oscar Esplà, Adolfo Salazar, Salvador Bacarisse, Spanien. Sten Broman, Sverige. Frederick Jacobi, U. S. A. Wladimir Vogel, U. S. S. R. uden Stemme. Formand: Edward J. Dent. Sekretærer: Hr. Arnold Cooke og Fru Matton-Painparé.

Tak til Italien. Formanden gav Udtryk for de Delegeredes Taknemmelighed overfor den italienske Sektion og Byen Florens for Velkoinsten til Selskabet og den beundringsværdige Organisation af Festen.

Breve. Forinanden oplæste Breve med Undskyldning for Fraværelse fra Tyskland, Catalonien, Ungarn og Schweitz, samt et Brev fra den polske Sektion, hvori der protesteredes imod, at der ikke blev spillet polsk Musik ved Festen.

Budget. Formanden forelagde Status, for 1933-34 og gjorde opmærksom paa, at de modtagne Bidrag ikke havde været tilstrækkelige til at betale Udgifterne ved Juryens Møde. Han oplæste et Brev fra Sekretæren i London (Frk. Wadham), som foreslog 1) enten, at der skulde fastsættes et tvungent Bidrag, som alle Sektionerne skulde betale, før de indsendte Musik til Juryen, 2) eller at hele Udgiften ved Juryen, indbefattet dennes Rejseudgifter, skulde betales af den Sektion, som afholdt Festen.

Formanden gav Udtryk for det Synspunkt, at det var for meget forlangt, at den Sektion, som afholdt Festen, ogsaa skulde betale Juryens Rejseudgifter. En lang Diskussion fulgte, hvori flere Delegerede tog Del. Det hævdedes, at nogle Sektioner vilde være ganske ude af Stand til at betale Juryens Udgifter; det blev gjort gældende, at hvis et saa stort Bidrag blev fastsat til Juryens Udgifter, vilde det svække den lokale Sektions Mulighed for at arrangere Koncerter. Hr. Riisager foreslog, at man søgte, at faa Tilskud fra Foreningerne til Beskyttelse af Forfatterrettighederne i de forskellige Lande.

Der blev stillet Forslag om., at Juryen skulde reduceres fra 5 til 3 for at mindske Rejseudgifterne; men den almindelige Mening var, at fra et kunstnerisk Synspunkt var Forandring i Antallet af Juryen ikke ønskelig.

Formanden sagde, at Juryens Udgifter var omkring £ 80, og hvis 20 Sektioner bidrog hver med £ 5, vilde Udgifterne være rigelig dækkede. Dette vilde bringe de aarlige Bidrag for hver Sektion op til 150 Sw. Francs (125 til Juryen + 25 almindeligt Abonnement). Dr. Stefan sagde, at dette var ganske umuligt for østrig.

Hr. Pruniéres foreslog, at hver Sektion i det kommende Aar skulde bidrage 100 Sw. Francs; dette blev sat under Afstemning og vedtoges med 8 Stemmer imod 4.

Stedet for næste Fest. Dr. Steinhardt foreslog, at Festen i 1935 afholdtes i Carlsbad. Dr. Manzer, Direktøren for Carlsbad Orkestret, meddelte Delegeretforsamlingen, at et Orkester paa 60 Mand var disponibelt, og dette kunde om fornødent, forøges. Tre Orkesterkoncerter kunde gives i Carlsbad, og der var endvidere Mulighed for een Koncert i Prag af den chekiske Philharmoni og endvidere tyske og chekiske Operaopførelser.

Hr. Closson mindede om, at han i Amsterdam havde foreslaaet en Fest i Bryssel, men i Betragtning af, at Carlsbad var i Stand til at tilbyde flere Koncerter end Bryssel, ønskede han ikke at trænge paa med Indbydelsen.

Formanden satte Dr. Steinhardts Forslag under Afstemning, og Indbydelsen blev med Tak eenstemmigt modtaget.

Jury. Dernæst valgtes Juryen for 1935. Det var nødvendigt. at afholde to Afstemninger, før et Stemmeflertal opnaaedes, for fem Navne. Følgende blev valgt til Medlemmer af den internationale Jury: Edward Clark, Désiré Defauw, Joszef Koffler, Hermann Scherchen, Václav Talich.

Følgende valgtes til Suppleanter ( at tage i følgende Orden): Paul A. Pisk, Mario Labroca, Sem Dresden, Paul Ferroud, Knudåge Riisager.

Protest fra den britiske sektion. Hr. Clark fremkom med en Protest fra den britiske Sektion imod, at Florens-festen indeholdt to Koncerter med italiensk Musik, hvorimod Raadet i Amsterdam kun havde vedtaget een.

Formanden sagde, at det var hans Fejl, at han ikke havde forudset i Amsterdam, at den italienske Sektion naturligvis vilde ønske at spille baade Orkester- og Kammermusik. Han fremhævede, at den italienske Komité med Vilje havde sat de italienske Koncerter først og sidst i det fuldstændige Program, saaledes at ingen behøvede at overvære dem, som ikke ønskede det.

Hr. Haba sagde, at den chekiske Sektion ønskede, at Koncerterne i Carlsbad blev strengt internationale ligesom ved tidligere Musikfester.

Hr. Vogel spurgte, om Operaopførelserne vilde blive henvist til Juryens Billigelse.

Formanden svarede, at Opera altid frembød særlige Vanskeligheder, og at det maatte ordnes ved Diskussion med de Teatre, hvor de paagældende Operaer skulde opføres.

Tak. Formanden bragte en Tak til Direktøren for Britisk Institut for den venlige Imødekommenhed, der var vist I.S.C.M.. ved at give Tilladelse til ikke alene, at Delegeretmødet, men ogsaa Dr. Kestenbergs Forelæsning og forskellige Gentagelser af Kammermusik maatte afholdes i Britisk Institut.

Der sendtes ogsaa en Tak til Sekretærerne.

Valg af Præsident. Professor Dent genvalgtes eenstemmigt til Præsident for 1934-35.