Nedslående kendsgærning

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 07 - side 137-137

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

NEDSLÅENDE KENDSGÆRNING

På grund af pladsmangel må de f aste rubrikker: opmuntrende kendsgærninger, mekanisk musik og musik & musikliv udgå af dette nummer af DMT. I denne anledning spørger vi DUT's medlemmer og DIUT's abonnenter, hvilken del af DMT's stof de helst ser indskrænket: artikelstoffet, petitstoffet (med anmeldelser, de faste rubrikker o. I.) eller foreningsstoffet. Vi spørger Dem endvidere, om der indenfor disse 3 grupper er æmner eller stof, De særlig gærne ønsker at være fri for, samt om der er æmner, De absolut mener bør behandles. Vi stiller Dem, yderligere det spørgsmål, om den petitskrift, bladet benytter, er så lille, at den vanskeliggør læ sningen, eller om tværtimod en yderligere del af bladets stof (i bekræftende. fald, da hvilken?) kunde sættes med petitskriften for derigennem at modvirke pladsmanglen.

Vi gør Dem opmærksom på, at der vil blive taget det videst mulige hensyn til de indkomne besvarelser, og at de abonnenter og med- lemmer, der ikke indsender besvarelser, dermed afskærer sig fra en- hver mulighed for at øve indflydelse på stoffordelingen i bladet. Vi beder Dem derfor omgående gøre bladets status op og uanset gunstigt eller ugunstigt udfald sende os resultatet. Redaktionen.

RICHARD HOVE: J. P. E. HARTMANN

er nu udkommet. Bogen koster 6 kr. og kan bestilles gennem DUT's kontor, Gothersgade 160, K., eller gennem DMT's redaktion, Sorte~ damsdossering 65A, ø. Bogen er trykt på sværere papir og i større format end DMT; den er siden sin fremkomst her i bladet blevet yderligere bearbejdet og udvidet bl. a. med en omhyggelig udarbejdet fortegnelse på ca. 30 sider over samtlige Hartmanns værker i både systematisk og, kronologisk opstilling fi-ied samt en fuldstændig alfabetisk fortegnelse over Hartmanns sange.

Richard Hove har tilegnet Det unge tonekunstnerselskab bogen, der vil blive stående som en musikalsk og varmtfølende mands vellykkede forsøg på at levendegøre en svunden tids musikkultur ved i Hartmanns værker at fremdrage og påvise værdier, der langt ud over vor tid vil kunne w-ere til berigelse for mennesker.