Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 09 - side 207-208

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

* Professor Erik Abrahamsen er hlevet knyttet til »Dagens nyheder« som musikmedarbejder. Det, at professoren tør udvide sit arbejdsområde så betydeligt, kan kun forstås således, at professoren nu har afsluttet sit arbejde på de musikvidenskabelige lærebøger, som 'de musikstuderende i de sidste 10 år så

hårdt har måttet savne. Vi agter derfor i næste nr. af DMT at bringe en udførlig vurdering af disse indenfor den musikvidenskabelige forskning skelsættende værker.

* Sangerinden Marion Anderson, der under sit sidste besøg her havde en række udsolgte huse, har, efter hvad der så vidt muligt søges skjult, sendt justitsminister Zahle et spil sorteper som tak for den økonomiske støtte, han har _Ydet ved ifjor at nægte hende ret til at optræde.

* En af vore læserinder spørger, om »Politiken«s P-r skulde være en søn af samme blads H. S. Desværre må vi bedrøve vor videbegærlige abonnine med, at det efter al sandsynlighed er en tipoldefader til samme. I anmeldelsen af DUT's første koncert for nylig opfordrer P-r nemlig censurkomitéen til at gå hjem og skamme sig, idet han samtidig barmhjertigst breder tavshedens slør bl. a. over Vagn Gylding Holmboes strygekvartet, der ved den lejlighed fik sin første opførelse. Dagen efter udfoldede »Politiken« et vildt eftersøgelsesarbejde for at finde ud af, hvem den »G_vlding« kunde være, der havde fået første præmie i bladets konkurrence om en ny fødelandssang, og på trediedagen, da det havde vist sig, at det var samme flolmboe, anvendte bladet flere. spalter på at overbevise sine læsere om denne komponists fortræffelige egenskaber. Tavsheden blev således afløst af en livlig talefærdighed, men P-r, der selv har erklæret, at der overhovedet ikke findes nogen ny musik, bliver ikke desto mindre fortsat fortrinsvis anvendt af bladet til at omtale den yngre generations frembringelser. Det er det, man Jealder fair play.

* I anledning af den nordiske musikfest har komponisten Hakon Børresen udtalt til et norsk blad vedrørende programvalget: ».... :* man bør vogte sig for de unges eksperimenter.«

Hvor må det være frygteligt for en mand i Børresens alder altid af sin begavelse at blive tvunget til at sige dumheder.

* Komponisten Rud Langgaard har til statsradiofonien indleveret en ny orkesterkomposition, som han har kaldt »Dødssejleren«. Det kgl. teater har dog nedlagt protest mod titlen, til hvilken teatret mener at besidde den litterære ejendomsret.

* Komponisten Peder Gram har i forrige måned endelig modtaget flere større dekorationer. Det viste sig imidlertid desværre at være nogle fra operaselskabet af 1932 tiloversblevne sætstykker. Komponisten, der i en årrække har været formand for Dansk-Finsk Selskab, er nu også blevet opfordret til at overtage formandsposten i Københavns Tandlaegeforening.

* Komponisten Knudåge Misager har,. inspireret af den voksende økonomiske krise op mod jul, komponeret en ny radioouverture »juleaften«. Ouverturen indledes med en potpourri for lille tromme over vore julesalmer, hvortil strygerne under mange vanskeligheder søger at spille en opadstigende des-dur skala. Efter flere minutters stærkt fortyndet rytmisk balancevæv indtræffer værkets klimax, idet bastuba og kontrabas diskret, afvekslende, fugeret og polytonalt spiller brudstykker af »juleaften, å hvor er du sød«, mens hornenespiller »julen har bragt« i en hymneagtig krebsekanon, der oplives af det øvrige orkesters virtuose des-dur-, cismoll- og f-dur- passager i lige- og mod-. bevægelse. Ouverturen slutter symbolsk fire takter før den er færdig, ved at dirigenten slår tre ottendedelsnoder med flad venstre hånd. - Værket vurderes. af Kodas tidligere til ca. 287 kr.

* Den årligt tilbagevendende kapelmesterstrid, som nu i ca. 28 år har været en fast institution ved det kgl. teater, finder i denne sæson sted på et noget tidligere tidspunkt end sædvanligt. Det menes, at årsagen hertil må søges deri, at man har ønsket at få striden bragt op på sit højeste samtidig med, at den nye teaterlov forelagdes i rigsdagen, for derved yderligere at gøre det forståeligt for denne, at det er nødvendigt gennem. Koda at lægge en særskat af 50.000 kr. på danske komponister til fordel for Borgbjergs mislykkede teaterdilettanterier. Kapelmester Høeberg, der nu i nogle år har været forhindret i at tage aktiv del i den faste strid, er, for dog at holde sig lidt i træning, gået over til at dyrke Mensendick.

* På Politikens kroffirkegård er nylig. rejst en gravsten med indskriften:

SALIG HUGOMANN

søg som målerlarven målet i dig selv

Et forlydende vil vide, at professor Erik Abrahamsen af pietetshensyn overfor sin afdøde lærer, der gennem mange år var medarbejder ved »Dagens nyheder«, agter at søge navneforandring til Erik Angul Abrahammerichsen.

* Uhyggen breder sig. Et forlydende vil vide, at den mystiske person, der skjuler sig under pseudonymet Hedevig Quiding i virkeligheden aldrig har existeret. Pebberfuglen.