Ny musik og konservatorierne

Af
| DMT Årgang 64 (1989-1990) nr. 07 - side 264-265

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Den elektro-akustiske musik på Det Kongelige danske Musikkonservatorium


Af Ivar Frounberg

I beskrivelsen af den ny musiks situation på de danske musikkonservatorier skal der ikke mangle en beskrivelse af udviklingen i den elektro-akustiske musiks position på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Fra studieåret 1989 er den elektro-akustiske musik blevet integreret i DKDMs studieplaner. Alle studerende skal i forbindelse med formlære på 4. år gennemgå fire kurser i dette århundredes musik: 1) Tiden omkring Stravinsky, 2) Schönberg/Webern-epoken, 3) Tiden efter 2. verdenskrig og 4) den elektro-akustiske musik.

Formlærekursets indhold koncentrerer sig for den elektro-akustiske musiks område om en kortfattet historisk/æstetisk oversigt der hurtigt bringes til at koncentrere sig om relationen mellem levende musikere/ instrumenter kontra 'syntetisk lyd og mekaniske opførelser. De herved berørte problemstillinger bliver eksemplificeret i studiet gennem demonstrationer af praksis.

Til DKDMs undervisere afholdes i foråret 1990 to aftenkursuser om elektro-akustisk musik. Indholdet ligger i forlængelse af de studerendes formlærekursus.

For studerende med hovedfag i komposition og teori gælder, siden 1986, at de allerede på 1. år modtager et specielt tilrettelagt 30-timers kursus, hvor de indføres i elektro-akustisk musik. Kompositionsstuderende kan herefter, under en forsøgsordning, på 2. år supplerende tilvælge undervisningen. Efter 2. år kan man på semesterbasis frit vælge mellem kompositionsundervis-ning og undervisning indenfor det elektro-akustiske medie. Først og fremmet tjener denne lidt snørklede ordning til at muliggøre, at de studerende i studieforløbet med fleksibilitet kan få vejledning til gennemførelsen af specifikke projekter indenfor computerbrug, live-electronic's og bånd-musik. Sekundært muliggør den en øget fokusering på disse kompositoriske medier: en særligt dediceret studerende kan opnå undervisning i dette område gennem hele studieforløbet. Prisen vil være et fravalg af den instrumentalt/vokalt baserede kompositionsundervisning efter 2. år.

Basis for denne forsøgsordning er tilstedeværelsen af et elektro-akustisk studie på DKDM. Initiativet til opbygningen af dette studie blev taget af professor Ib Nørholm og startede i 1981 hvor komponisten Andy Pape afholdt det første kursus for de kompositionsstud-erende. Først i julen 1983 kunne det første udstyr indkøbes under lidt hasarderede forhold. Oprettelsen skabte en ramme til udfyldning af studieplanen. Her hedder det, at de kompositionsstuderende skal modtage en indføring i den elektro-akustiske musiks historie og dens virkemidler. Længe var det småt med bevillinger til yderligere anskaffelser og konsolidering, og undervisningen var selvstudium. Undertegnede arbejdede, stort set som den eneste i disse år, med at fremstille de elektro-akustiske indslag i mit værk "EMBRYO" i foråret 1985.

Fra studieåret 1986/87 blev jeg ansat som timelærer for at afholde et kursus for kompositions- og teoristuderende, samt etablere en pædagogisk ramme for brugen af studiet. Kurset er siden afholdt i studieårene 1987/88 og 1989/90. Musikvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet købte et kursus i foråret 1988 for seks andendels-studerende.

Af studiets senere produktion kan nævnes Martin Åkerwalls "Andet end det, har intet været siden", Flemming Chr. Hansens "Kantele" (begge 1988) og Hans Peter Stubbe Teglbjergs "ZONAR" og"Radience" (begge 1989, sidstnævnte i samarbejde med Olga Maggieres) samt i samarbejde med DIEM: "Netværk". Herudover har Hans Peter Stubbe Teglbjærg og Svend Hvidtfelt Nielsenrealiserethhv. et video- og et filmmusik-projekt.

I november 1988 redegjorde professor Ib Nørholm og undertegnede i konserva-torierådet for studiets status og de re-sourcer, der ønskes etableret. I forbindelse hermed blev der udarbejdet en rapport som blev positivt modtaget. Konser-vatorierådet konkluderede, at det ville støtte studiets videre udvikling. At dette er alvor kan bl. a. ses af indførelsen af de ovenfor skitserede studieplansændrin-ger. For studieåret 1989/90har Hans Peter Stubbe Teglbjærg valgt forsøgsordningens tilbud, for at koncentrere sig om interaktiv live-electronic's og computerbrug. I forlængelse heraf blev der i ef-teråret!989 afholdt et internt seminar om objekt-orienteret programmering.

DKDMs elektro-akustiske studie er under stadig udbygning, bl.a. tages der i foråret 1990 stilling til anskaffelse af sampler-udstyr. Studiet er bygget op omkring en Trident-mikserpult med 14 mono og 2 stereo-indgange, en Studer Revox C278 8-spors båndoptager og en PR99 stereo-master. Som lydkilder er der en specialbygget 3-vejs analog synthesizer, en Yamaha DX7-keyboard og et Yamaha TX802-modul. På effekt siden har studiet en Korg DRVSOOO multi-processor, der er en Fairlight Voice-Tracker og diverse MIDI-patchere og mergere. Af computere benyttes især Macintosh Plus (l Mb med 20 Mb harddisk) med Opcode Studio S MIDI-interface og diverse commercielle programmer og MIDI-programsprog; der er endvidere adgang til Apple //e med MPU-401 MIDI-interface og Amdek2000 ADA-konverter, samt en Yamaha CX5M-computer.

Kurset for kompositionsstuderende søger primært at indlære en arbejdsmetode med fokus på at etablere et arbejdsredskab, den studerende kan få glæde af på længere sigt. Parallelt med det praktiske håndværk, perspektiveres med historiske metoder/æstetikker og akustisk teori. Det er et uomgængeligt kravfor kurset af de studerende selv arbejder i direkte forlængelse af dagens 'forelæsninger'. Når kurset er afsluttet har de studerende i fællesskab, på bånd, realiseret en fortolkning af et præ-eksisterende musikstykke ved hjælp af sequencer-program, lyd-editor, mikrofon, effektenhed og mikser.

På hovedfagsniveau er undervisningens indhold selvfølgeligt individualiseret, men der er mulighed for at arbejde med et bredt spektrum af emner. I undervisningen inddrages den studerendes egenproduktion i studiet med praktiske øvelser, værkanalyser og in terne seminarer. Der opmuntr e s kraftigt til deltagelse i eksterne seminarer, kurser ogkonferencer samt ophold ved indenlandske og udenlandske relevante institutioner. I efteråret tager vi på studietur til den internationale computermusik-konference i Glasgow. På nordisk plan søges oprettet et samarbejdsorgan for elektro-akustiske studier på højere læreanstalter. Dette samarbejde indledes med et symposium i marts i Oslo.

Foto: Musikkonservatoriet i København, set af fotografen Per Morten Abrahamsen.