Er han på vej op eller på vej ned?

Af
| DMT Årgang 77 (2002-2003) nr. 08 - side 294-297

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Er overflytningen af Dansk Institut for Elektroakustisk Musik (DIEM) til Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) en reel styrkelse af den elektroniske musik i Danmark? Hans Sydow kommenterer udviklingen og bringer udtalelser fra bl.a. den nyudnævnte professor i elektronisk musik Wayne Siegel.

Af Hans Sydow

Sidste år trak det nu afgående musikråd stikket ud til Danmarks eneste nationale center for elektronisk musik. Statens Musikråd stillede sig med denne handling uden for indflydelse på, hvad der fremover skal ske med den elektroniske musik i Danmark. Den elektroniske musik er tværæstetisk af natur og kan derfor ikke forventes forvaltet af de fortsat eksisterende genreorganisationer for henholdsvis klassisk og rytmisk musik. Musikrådet mangler derfor endnu at svare på, hvad man vil gøre for stadig at tilgodese den elektroniske musik på samme niveau som musiklivets øvrige områder, sådan som musikloven foreskriver det?

Den 1. januar i år genopstod DIEM som kompetencecenter for elektronisk musik på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Og 9. maj blev Wayne Siegel - hidtil DIEMs direktør - udnævnt til professor i elektronisk musik ved konservatoriet. Og dermed er alt vel på sin plads igen - eller er det? "Er der tale om faglige og sunde eller blot politiske motiver?" spurgte Martin Stig Andersen, komponiststuderende på konservatoriets klassiske afdeling, da der blev der afholdt høring om DIEMs fremtidige virke på konservatoriet i Århus den 7. april i år. "For blot et års tid siden skulle man i hvert fald lede længe efter engagement i den retning hos både konservatoriet og DIEM. Hverken på DIEM eller DJM betragtede man det som sin opgave at uddanne elektroakustiske komponister", konstaterede han.

Mindre end 14 dage efter udnævnelsen af Wayne Siegel trådte Henrik Svane pludseligt tilbage som rektor for Det Jyske Musikkonservatorium. Det skete efter længere tids samarbejdsvanskeligheder med lærere og studerende og efter gentagne klager til kulturministeriet. Udnævnelsen af Wayne Siegel til professor i elektronisk musik skete således uden stillingsopslag eller rådføring med Konservatorierådet eller med musikkonservatoriets andre professorer. Det foreskriver proceduren ellers, og på konservatoriet tales der om en usæd-vanlig og mørklagt ansættelsesprocedure. Dette er tidligere uden reultat blevet påpeget over for Kulturministeriets departementschef Karoline Prien Kjeldsen, som i en pressemeddelelse efeter rektorens afgang nøjes med at konstatere at "Kulturministeriet anerkender Henrik Svanes store indsats for konservatoriet i de cirka to et halvt år, hvor han har været rektor og tager beslutningen til efterretning."

Den selvejende institution DIEM havde til formål at varetage produktion, formidling, uddannelse og forskning inden for elektroakustisk musik. Ved overflytningen af det tidligere DIEM fra én pengekasse til en anden i Kulturministeriet er fokus flyttet fra de udadvendte og formidlende aktiviteter til forskning og undervisning. Kulturministeren bør derfor se at få ryddet op i det mørklagte forhandlingsforløb, der har præget DIEMs overflytning til DJM - og i den forbindelse genoverveje det sunde faglige motiv i en rekonstruktionen af DIEM netop på DJM. Og det kommende musikråd bør tage stafetten op der, hvor det gamle musikråd gav slip, og sikre, at der også fremover eksisterer et nationalt sekretariat for elektronisk musik i Danmark, som kan virke samlende for alle de forskellige aktiviteter inden for den vidtforgrenede danske scene for elektronisk musik - uanset om den kaldes elektronisk musik, elektroakustisk musik, electronica, lydkunst, soundart eller sonic art. Det er en opgave, som det tidligere DIEM ikke i særlig høj grad varetog - og som den rekonstruerede undervisningsinstitution af samme navn slet ikke vil kunne lægge navn til.

Såvidt de udadvendte sekretariatsfunktioner - men hvad med planerne for den nye elektronmusikeruddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium? Hvis DIEMs overflytning til DJM skal have nogen betydning - ud over det faktum at Danmark har fået sin første professor i elektronisk musik - er det af afgørende betydning at holde sig den elektroniske musiks tværæstetiske natur for øje. Hvem skal uddannelsen henvende sig til, hvad bliver indholdet og adgangskravene, hvordan tænkes den såkaldt rytmiske elektronmusik integreret i uddannelsen, og hvordan skal den bemandes? Den 8. maj inviterede jeg i en mail Henrik Svane og Wayne Siegel til at svare på disse centrale spørgsmål. Henrik Svane ønskede ikke at svare på daværende tidspunkt - "det er for tidligt", sagde han. Dagen efter udnævnte han Wayne Siegel til professor på Det Jyske Musikkonservatorium.

"At DJM er udpeget af Kulturministeriet til at være et nationalt kompetencecenter for elektronisk musik skulle gerne smitte af på mange forskellige uddannelser på DJM i form af indførelse af et introduktionskursus i IT og musik for samtlige studerende, et bifag i elektronisk musik på både klassiske og rytmiske uddannelser, koncerter, workshops, 'artists in residence' og seminarer", skriver Wayne Siegel i sit svar, hvor han giver udtryk for, at de klassiske komponiststuderende fortsat skal have mulighed at specialisere sig i elektronisk musik, evt. med en udvidet elektronisk musikteori.

"Min vigtigste pointe er, at vi må have hele den elektroniske musik med", sagde Christian Vuust, docent på konservatoriets rytmiske afdeling ved høringen den 7. april. "DIEMs ekspertise ligger inden for en slags 'klassisk' musik - en kompositionsbaseret og ofte ret akademisk stilart kaldet den elektroakustiske musik. Og derfor må vi lægge et bredere perspektiv end det som DIEM hidtil har stået for."

"Billedet er mere kompliceret, når det gælder en rytmisk uddannelse i elektronisk musik", mener Wayne Siegel, som henviser til, at der ikke findes nogen rytmisk kompositionsuddannelse på DJM. Han overvejer derfor at indføre elektronisk musik som hovedfags instrument på de to rytmiske uddannelser på DJM.

"Personer fra disse miljøer har længe gjort opmærksom på, at de i uddannelsesmæssig henseende ikke har nogen steder at gå hen", påpeger Martins Stig Andersen. "DJ's og laptop-performere åbner for diskussioner omkring åben form, rekontekstualisering af materiale samt brug af rytmisk materiale i elektroakustisk musik, hvilket inspirerer mange af de komponister, der kommer med en mere akademisk baggrund. Og sådan går inspirationen begge veje, til fordel for alle og ikke mindst kvaliteten af musikken. Og skellet mellem genrerne er sjældent til at få øje på."

"Jeg synes, at det er fantastisk vigtigt at vi får samlet miljøet omkring elektronisk musik i Århus i stedet for at opdele det", skriver Wayne "Derfor vil jeg arbejde på, at en ny uddannelse omfavner studerende af vidt forskellig stilistisk observans, og at de nye uddannelser i elektronisk musik, der måtte opstå - både klassisk og rytmisk - hænger sammen. Der bliver sandsynligvis tale om et 3-årigt bachelor- forløb og en 2-årig masters-overbygning. Masters-uddannelsen bliver selvklart i højere grad skræddersyet til den enkelte studerende. For at blive optaget på DJM med elektronisk komposition som hovedfag skal man kunne dokumentere, at man behersker mediet og har produceret elektroniske kompositioner på et passende niveau", skriver Wayne Siegel - og bemærker, at man på Institute of Sonology i Den Hague har en helt uafhængig uddannelse i elektronisk musik med egne adgangskrav. Han mener dog, at den model kan være svær at realisere på DJM.

Men en ting står klart - vil DJM og DIEM have det elektroniske vækstlag i tale, kræver det et paradigmeskift i forhold til konservatoriets rolle som bærer af et klassisk dannelsesideal. Det siger sig selv, at autudidakte elektronmusikere ikke kan forventes at besidde klassiske dyder som eksempelvis hørelære, koralharmonisering og fugaeksposition. Billedet af, hvad der er musik, må altså vendes på hovedet, så det ikke længere peger bagud, men fremad mod en ny generations musikere og komponister, som helt naturligt stiller nye krav til, hvad institutionen skal kunne. "DIEMs ekspertise ligger ikke inden for den del af den elektroniske musik, der i de senere år har gennemgået en nærmest eksplosiv og revolutionerende udvikling, dvs inden for de såkaldt rytmiske stilarter", mente Christian Vuust og slog fast, at "... denne musik i lige så høj grad som den elektroakustiske er præget af eksperimenter og grundforskning. Da DJM kun har en begrænset know-how inden for disse stilarter, må der derfor indhentes ekspertise fra verden uden for DJM."

"Det er for tidligt at sige noget detaljeret om en ny rytmisk uddannelse for elektronisk musik", mener Wayne Siegel. "Men det er for mig at se utroligt vigtigt, at der kommer en sådan uddannelse. Min fornemmelse er, at der er mange talentfulde unge mennesker derude, som kunne få glæde af en uddannelse i elektronisk musik med fokus på rytmisk musik. Nu har vi muligheden for at sætte det i værk. Det sker ved, at elektronisk musik bliver en integreret del af konservatoriet og ved, at nogle fremtrædende lærere med baggrund i rytmisk elektronisk musik tilknyttes konservatoriet", mener Wayne Siegel. "Jeg foreslår derfor, at der snarest nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en slagplan for, hvordan en sådan elektronisk afdeling skal bygges op"‚ pointerer Christian Vuust. "Arbejdsgruppen bør først iværksætte en behovsanalyse - en undersøgelse af, hvad det elektroniske musikmiljø har brug for! Vækstlaget har indtil nu klaret sig selv på bedste beskub, men udelukkende fordi der ikke har været noget alternativ. DIEMs integration i DJM giver os en mulighed for at give det elektroniske miljø en velfortjent mulighed for at professionalisere sig."

"Det, jeg vil mene, DIEM skal gøre, er at bruge det netværk, de har, og så åbne det op for det netværk som EMMA repræsenterer, ud mod den almene elektroniske musiker", sagde Mikael Skaarup, formand for det nystiftede Elektronisk Musik Miljø Aarhus, i Bolero den 12. april i år. Århus Kommune har netop sat en million kroner af til elektronisk musik, og EMMA er en af hjørnestenene i denne konstruktion. Det er således EMMA, der stod bag den netop afviklede RECession-festival. Set i et lokalt perspektiv er det vigtigt, at Århus ikke pludselig får to lokomotiver inden for den elektroniske musik, som trækker i hver sin retning. Men indtil videre er der ikke gjort noget for at sikre samklang mellem disse initiativer.

"Jeg lægger meget stor vægt på, at der skabes et levende kunstnerisk miljø omkring elektronisk musik på DJM", bemærker Wayne Siegel, som forestiller sig den nye uddannelse bemandet med "en række forskellige lærere med forskellige baggrund og ekspertise, som arbejder som et team." Dette team skal omfatte forskningsmiljø, lydteknikere og undervisere fra Århus Universitet. "Jeg er selv ansat som professor i elektronisk musik og både kunstnerisk og forskningsmæssig leder af kompetencecentret. Det betyder, at jeg selv vil tage meget aktiv del i både undervisning og forskning", konstaterer Wayne Siegel.

"De har brug for at få noget nyt ind i DIEM", siger Mikael Skaarup. "Der skal hele tiden være en kontinuerlig udskiftning af folk, så der kommer flere og flere folk til, så man ikke bare sidder og laver det samme, som man gjorde for tre år siden eller fem år siden. DIEM er jo en gammel organisation, som har været her i lang tid. De har gjort sig nogle erfaringer og har nogle kompetencer, som vi kan gøre brug af. Omvendt vil jeg så sige, at EMMA har måske den sprælskhed, som DIEM mangler."

Hans Sydow er autodidakt komponist og administrator for DIEM i perioden 2001-2002. Foto af Siegel: Klaus Holsting."