Giacinto Scelsi

Ambient music

Begrebet ambient music betegner den tankegang, at den klingende musik intentionelt indgår som en del af omgivelserne, eller at den optræder som en musikalsk baggrund. Begrebet er beslægtet med vindharper og klokkeinstrumenter ophængt i naturen, som via vinden konstant klinger som ét langt baggrundsværk. Det er også beslægtet med brugen af fjernorkestre, som har været kendt siden romantikken især i dramatiske værker.

Ambient music er en langt senere betegnelse, som musikeren og produceren Brian Eno fandt på midt i 1970’erne, og som siden har vundet indpas. Men det var Erik Satie, der med sine orkesterværker betitlet Musique d’ameublement (det første er fra 1917) første gang komponerede musik beregnet på at blive spillet – ikke på en scene, men bag et forhæng. Musikken skulle, som navnet antyder, blot være en del af det omgivende møblement og ikke tiltrække sig nogen særlig opmærksomhed.

Ligesom impressionisterne og tidlige modernister som Gustav Mahler og Charles Ives arbejdede Erik Satie undertiden med klangflader, der er beslægtet med begrebet. Lige siden har det haft en plads i kompositionsmusikken hos en lang række komponister, hvad Mark Prendergrasts bog The Ambient Century (2000) om ambient music fra Gustav Mahler til trance-genren til fulde demonstrerer.

Den ambiente tankegang har desuden haft sin berettigelse i megen filmmusik og electronica, og den har også i det 21. århundrede vist sig at være præge store dele af musikfrembringelsen.

Drone

Anvendelsen af droner er et af de ældste og mest alment forekommende musikalske fænomener. Det betegner den omstændighed, at der under et givet musikalsk forløb høres en konstant liggetone, som i den givne sammenhæng næsten altid vil blive opfattet som en grundtone, som det anførte forløb harmonisk og melodisk forholder sig til. Sådan foregår det fx på en drejelire, en sækkepibe, en sitar eller en tambura, og det gør det også på droneinstrumenter som jødeharpen eller didgeridoo’en, hvor der spilles på tonerne i overtonerækken.

Store dele af den traditionelle musik i alle verdensdele har været droneorienteret, enten ved brugen af droneinstrumenter, eller ved at et musikalsk forløb, for eksempel en melodi med tekstledsagelse, kan siges at have en underforstået drone under sig. Opfindelsen af notationen i Vesteuropa gjorde det i middelalderen imidlertid muligt for komponister at skabe vokal- og instrumentalmusik baseret på akkordiske forløb, hvor droner af samme årsag var næsten eller fuldkommen fraværende.

Fra barokken var brugen af droner mest knyttet til musikalske scenerier, der skulle evokere eller imitere en pastoral, ‘folkelig’ stemning. Men det harmoniske sprog var blevet så grundlæggende et element i kompositionsmusikken, at droner praktisk taget var fraværende helt frem til anden halvdel af 1900-tallet, hvor den stilpluralistiske realitet havde gjort alle eksperimenter med tonalitet mulige.

Dele af den elektroniske musik havde helt fra begyndelsen dronekarakter, fordi de involverede apparater så at sige lagde op til det og ikke var velegnede til at skabe harmoniske forløb med. Hippiekulturens interesse for østlig, især indisk musik omfattede også en række komponister, som blev fascineret af dronen som et suggestivt musikalsk virkemiddel – det gælder eksempelvis Karlheinz Stockhausen, der i Stimmung (1968) lod seks korsangere elaborare over den samme akkord hele værket igennem.

Den amerikanske minimalisme, der også manifesterede sig i 1960’erne, afviste til dels harmoniske forløb til fordel for repetitive figurer, som af den årsag også ofte havde dronekarakter. Fra en noget anden kant, nemlig centraleuropæisk avantgardemusik, nåede den italienske komponist Giaconto Scelsi frem til en musik, der var mere optaget af mikrotonale bevægelser og klanglige forandringer end egentlig tonehøjder, hvorfor også hans musik i meget høj grad er droneorienteret.

Siden har anvendelsen af droner været et ikke sjældent anvendt virkemiddel i kompositionsmusikken. En lang række af de østeuropæiske komponister, som begyndte deres karrierer i 1960’erne, har arbejdet med dronestrukturer. Det gælder ikke mindst den estiske Arvo Pärt, hvis særlige kompositoriske system tintinnabuli favoriserer brugen af den samme grundtone ofte hele værker igennem, sådan som det er tilfældet eksempelvis i kammerværket Tabula rasa (1977) og Johannespassion Passio (1982) for orkester, kor og solister.

Terms

Orientalisme

Vestlige kunstneres bevidste brug af tekniske, stilistiske eller kulturelle elemementer fra orientalsk kunst og musik, på musikområdet oftest fra Østasien. Allerede i 1700-tallet blev "kineserier" populære, og også elementer fra musikken i lande som f.eks. Tyrkiet og Indien blev tidligt i historien vævet ind i vestlig klassisk musik. I Rusland og Østeuropa, hvor man var tættere på Orienten, skete det særlig hyppigt.

I 1889, på verdensudstillingen i Paris, hørte Debussy den javanesiske gamelan. Han indså via denne klangkunst muligheden for en musik af ikke indbyrdes funktionsrelaterede akkordforbindelser og opdagede at akkorder kan være smukke "i sig selv", uden at være bundet til en musikalsk årsagskæde af spænding og opløsning. Senere fik mødet med orientalsk musik og tænkning stor betydning eksempelvis i John Cages tankeverden, og den særlige tidsoplevelse i asiatisk musik - væren snarere end bevægelse - har fundet udtryk hos en lang række vestlige komponister i det seneste halve århundrede.

Klassiske nøgleværker: Mozart, "Bortførelsen fra Seraillet", Verdi: "Aida", Puccini: "Turandot".
Nøgleværk: Colin McPhee: Tabuh-Tabuhan (1936)
Komponister: Henry Cowell, John Cage, Harry Partch, Lou Harrison, Giacinto Scelsi, Philip Glass, Tan Dun, George Crumb, Toru Takemitzu
Danske: Poul Rovsing Olsen, Per Nørgård

Terms